Ορφανίδης: Οι διαχειριστές βλέπουν συμφωνία με ELOMAS

INBusinessNews  12/02/2013 09:03
Ορφανίδης: Οι διαχειριστές βλέπουν συμφωνία με ELOMAS

Ορφανίδης: Οι διαχειριστές βλέπουν συμφωνία με ELOMAS

INBusinessNews  12/02/2013 09:03

?? s?µf???a p?? ?p???a?e ? µ???? p??t???? ?s????? ??d?a? t?? ?pe?a????? ??fa??d??, ???st?? ??fa??d??  µe t?? eta??e?a ?4? Care Ltd, s?µfe???t?? t?? ??t??a ???sta?t???? ?d???t?t? t?? ?pe?a????? ELOMAS, a????????? ?? d?a?e???st?? t?? eta??e?a? ?. ?ß?a?µ ?a? ?. ??d???????.

? s?µf???a µeta?? ??fa??d?-???sta?t????, p?? af??? d??a??µa ???s??, ?p????f??e p??t?? a?a??ß??? t?? eta??e?a ?? d?a?e???st?? ?a? p???? a?t? p?? e?et??eta? e??a? ?????? ? ??????µ??? pt??? t?? a??? ?a? t? e?de??µe?? se pe??pt?s? p???s?? t?? a????t?? ?a µp??e? ?a ???e? ap?d?sµe?s? ap? t?? s?µf???a. Fa??eta? p?? st? s?µf???a pe???aµß??eta? µ?a ??t?a ap?d?sµe?s?? se pe??pt?s? p?? ?ataste? a?a??a??, ? ?p??a p??ß??pe? µ?a ??????? pe???d?.

???t??, ?? d?a?e???st?? fa??eta? ?a p??t?µ??? ?a d?at???s??? ?aµ????? t????? se s??s? µe t?? ?p??es? ?a? ?a µ?? e?s?????? se ??µ???? d?af???e? p?? ?a p???a??s??? pe??ss?te?? a?ata?a??.

?p? e?e? ?a? p??a, ??e? ?e????se? ep?de??? e?d?af????t?? µet? t? s?et??? p??s???s? ? ?p??a p?????eta? ?????? ap? ?????? ??p????? ??a??µp??e? ?a? s??t?µa ?a a???????se? de?te?? p??s???s? ??a ?p?ß??? s???e???µ???? p??sf???? µe ß?s? ?a? st???e?a p?? ?a d?a??s??? ?? d?a?e???st?? st??? e?d?afe??µe????.
?e ded?µ??? ?t? ?? e???? ?pe?a????? p?? s??e?????? ?a ?e?t??????? µe ßas??? st?? ap? t?? ?p????pe? ?a? ??p??a f??s?a, de? ?a ?e?t??????? ep’ ?pe???, ?? d?a?e???st?? ?a ??t?s??? ?p?? ? ?p?ß??? p??sf???? ?p?ß???e? µ???? t?? a???? ?p??????. ?? d?a?e???st?? fa??eta? p?? de? p???e?ta? ?a d?a??s??? ep?p???? ?ef??a?a ??a s??e??as?a µe p??µ??e?t??.

?p? t? µ???? st??µ?? e?d?af????, ??p??e? ?pe?a????? t?? a??s?da? e??a? pe????t?te? ?a? a?t? a?eß??e? t?? p??sd???e? t?? d?a?e???st?? ??a ????? p??sf????. ?p? t?? ????, ??a ??p??e? ?pe?a????? de? ?p???e? e?d?af????. ?? d?a?e???st?? p??t????? ?a? st? ???t?? d?a??µ?? t?? eta??e?a? e?? ?a? se ??p??a ???a p????µ?a?? a????ta p?? e????e? ? eta??e?a.

St? µes?d??st?µa, ?a ?ataß???e? p??sp??e?a ?a? ??a p??s????s? ????? epe?d?t?? µe t?? ??t?? ??d??????? ?a ??e? ?d? ?t??µ? s?et??? ??sta µe p??a???? e?d?afe??µe????.
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας