Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €4 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο

InBusinessNews  27/11/2020 09:18
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €4 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €4 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο

InBusinessNews  27/11/2020 09:18
Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €4 εκατ. κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2020 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, χαρακτηρίζεται ως θετική η απόδοση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα €137 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη στα €44 εκατ.

RELATED ARTICLESΛειτουργική Αποτελεσματικότητα
 • Συνολικά λειτουργικά έξοδα (αναπροσαρμοσμένα για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο ΤΕΚ) ύψους €84 εκατ. για το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι δραστηριότητες επανήλθαν σε πιο κανονικούς ρυθμούς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, και ύψους €249 εκατ. για το εννιάμηνο 2020, μειωμένα κατά 13% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και τις συνεισφορές στο ΕΤΕ και στο ΤΕΚ) στο 62% για το γ’ τρίμηνο 2020 και 59% για το εννιάμηνο 2020
 
Καλή Κεφαλαιακή Θέση, Ισχυρή Ρευστότητα
 • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.7% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18.2% (και οι δύο αναπροσαρμοσμένοι για το Helix 2 και με μεταβατικές διατάξεις)
 • Καταθέσεις ύψους €16.4 δις, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
 • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δις (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 256%)
 
Συνέχιση Μείωσης Κινδύνου στον Ισολογισμό
 • Οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €230 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο, με τον ρυθμό μείωσης να επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας
 • Συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €0.9 δις τον Αύγουστο 2020 (Helix 2)
 • Μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) σε €2.4 δις (€1.0 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές) αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2
 • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια σε 21% (10% μετά τις πιστωτικές ζημιές) και διατήρηση ποσοστού κάλυψης με προβλέψεις στο 59%, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2
 
Στρατηγική και Προοπτικές
 • Ξεκάθαρη στρατηγική για μείωση ποσοστού ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό μέχρι το τέλος του 2022 και σε περίπου 5% μεσοπρόθεσμα
 • Ενίσχυση εσόδων από δραστηριότητες με χαμηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση του Συγκροτήματος στην αγορά
 • Βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω ορθολογισμού εργασιών, ψηφιακού μετασχηματισμού και αυτοματοποιήσεων
 • Έναρξη έκδοσης Ελάχιστων Απαιτήσεων για Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL), καθώς και αναχρηματοδότηση του ομολόγου Tier 2, ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς
 • Στρατηγική για διατηρήσιμη κερδοφορία και δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Μεσοπρόθεσμος στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) ύψους περίπου 7%

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος
«Ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης σε επίπεδα προ-πανδημίας σημάδεψαν το τρίτο τρίμηνο του έτους, με την Κυπριακή οικονομία να δείχνει πιο ανθεκτική από ότι αρχικά αναμενόταν, αποδεικνύοντας ότι είναι μια ανοιχτή, μικρή και ευέλικτη οικονομία. Παρόλα αυτά, ο αυξημένος αριθμός των νέων περιστατικών του ιού COVID-19 τις τελευταίες εβδομάδες και τα τοπικά περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, πιθανόν να οδηγήσουν σε μερική απώλεια της δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης το τέταρτο τρίμηνο. Τα τελευταία νέα για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι ενθαρρυντικά, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να στηρίξει την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.
 

Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενίσχυση του ισολογισμού μας και βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας, μαζί με την ταυτόχρονη στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της πανδημίας, παραμένουν αμετάβλητες.
 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους συνεχίσαμε να στηρίζουμε την Κυπριακή οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €288 εκατ., αυξημένα κατά περισσότερο από 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων η ζήτηση αυξάνεται, κυρίως για στεγαστικά δάνεια που επιδοτούνται από την Κυβέρνηση μέσω του σχεδίου επιδότησης επιτοκίων. Συνολικά, έχουμε χορηγήσει περίπου €1 δις νέα δάνεια κατά τους πρώτους εννιά μήνες του έτους.
 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €137 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €44 εκατ. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων παρέμεινε κάτω από 100 μ.β. Το τρίτο τρίμηνο ήταν κερδοφόρο και το κέρδος μετά τη φορολογία για το τρίμηνο ανήλθε σε €4 εκατ. Το συνολικό αποτέλεσμα για το εννιάμηνο ήταν ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €122 εκατ., μετά τη ζημιά από το Project Helix 2 και τις πιστωτικές ζημιές δανείων για πιθανές μελλοντικές πωλήσεις ΜΕΔ, που αναγνωρίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Το πρώτο εννιάμηνο του έτους προχωρήσαμε σε μείωση των λειτουργικών μας εξόδων κατά €40 εκατ. ή 13% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων. Η τριμηνιαία αύξηση ύψους 4% αντικατοπτρίζει τη χαμηλότερη βάση κόστους κατά το δεύτερο τρίμηνο ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
 
Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.2% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.7%, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix 2. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή, καθώς συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 256%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €16.4 δις.
 
Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παραμείναμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας. Ο ρυθμός οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) επανήλθε στα επίπεδα προ-πανδημίας, και προχωρήσαμε σε περαιτέρω μείωση των ΜΕΔ κατά €230 εκατ., καταγράφοντας συνολική οργανική μείωση κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ύψους πέραν των €500 εκατ. Μαζί με τις πωλήσεις ΜΕΔ που συμφωνήθηκαν νωρίτερα φέτος (Helix 2 και Velocity 2), έχουμε πετύχει σημαντική μείωση των ΜΕΔ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 ύψους €1.5 δις. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €12.6 δις ή 84% σε €2.4 δις (σε αναπροσαρμοσμένη βάση), καθώς και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια από 63% σε 21% (σε αναπροσαρμοσμένη βάση). Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ παρέμεινε σε 59%, μειώνοντας τον εναπομείναντα κίνδυνο στον ισολογισμό μας σε €1 δις.
 
Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων.
 
Παρόλο που υπάρχει αβεβαιότητα στο ευρύτερο λειτουργικό περιβάλλον λόγω της πανδημίας, το όραμα μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι ξεκάθαρο και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.
 
Η Τράπεζα Κύπρου έχει περάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και σήμερα θέτουμε τις βάσεις για δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους της. Οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και τη διασφάλιση ότι η βάση κόστους παραμένει σε κατάλληλα επίπεδα ενώ επενδύουμε περαιτέρω στις ψηφιακές μας δυνατότητες. Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των εσόδων αξιοποιώντας την ισχυρή μας θέση στην αγορά και τη μείωση των εξόδων, για επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας.»
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας