Powered by

Χορηγίες €10 εκατ. για ψηφιακή αναβάθμιση-Τι πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις

Στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις, στοχεύει το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026.

Διαβάστε ακόμα:

Η Γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ στην αγορά φρέσκου κυπριακού γάλακτος

Τι αλλάζει στα ΚΕΠ εντός του 2023

Με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, το εν λόγω σχέδιο αναμένεται να ενισχύσει και να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση της κυπριακής οικονομίας.

Την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ).

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για συνολικό ποσό μέχρι €14 εκατ., αλλά σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις δε θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση).

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων θα αρχίσει στις 7 Μαρτίου 2023 και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των €14 εκατ.

Οι στόχοι

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυπριακής οικονομίας.
 • Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.
 • Η αύξηση του αριθμού / ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
 • Η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Η προώθηση δράσεων ψηφιακής τεχνολογίας και προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Blockchain, το υπολογιστικό νέφος και τα μαζικά δεδομένα.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.3I4 του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται στα €10 εκατ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης (2023) θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για προϋπολογισμό ύψους μέχρι €14 εκατ., αλλά σε κάθε περίπτωση οι εγκρίσεις δε θα ξεπεράσουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Δικαιούχοι - προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τούρκικης εισβολής.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται για επενδύσεις σε επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθοι:

 • Yφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου)
 • Nέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική πρόταση θα περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως χρήση τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology) (π.χ. blockchain) χρήση πολλαπλών και ετερογενών πηγών δεδομένων, προώθηση λύσεων που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος, προώθηση τεχνολογιών σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (TN) όπως μοντελοποίηση δεδομένων και πληροφορίας για εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων, χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για εξαγωγή γνώσης από υφιστάμενα δεδομένα, κ.ά.

Επισημαίνεται ότι η αγορά και χρήση υπηρεσιών απλής φιλοξενίας σε υπηρεσίες νέφους (cloud hosting) δεν αποτελεί (για σκοπούς του Σχεδίου) πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης - δηλ. εφαρμογή προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας.

Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στην παρούσα προκήρυξη, επιχείρηση που έχει υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης (2022) του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, εκτός και εάν έχει αποσυρθεί ή απορριφθεί πριν την ημερομηνία υποβολής νέας αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας 2ης Προκήρυξης (2023).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων και τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού και είναι αυτές που απασχολούν 250 άτομα και έχουν ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού.

Τα ποσά που θα δοθούν
Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου συνολικού προϋπολογισμού μίας πρότασης (επιλέξιμες δαπάνες) ορίζεται στις €5.000.

Η ένταση της χορηγίας (% χορηγίας) ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.

Το συνολικό ποσό των χορηγιών ήσσονος σημασίας που μπορεί να παραχωρηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση ανά τρία οικονομικά έτη ανέρχεται στις €200.000.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της επιχείρησης, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • Εξοπλισμός που απαιτείται για την ψηφιακή αναβάθμιση
  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το κόστος για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για την ψηφιακή αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways και Ups.

Περιλαμβάνεται επίσης άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers, ανάλογα με τις ανάγκες και την δραστηριότητα της επιχείρησης.

Διευκρινίζεται ότι, το κόστος αγοράς καινούργιου εξοπλισμού είναι επιλέξιμο μόνο στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι αυτός απαιτείται στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης. Επομένως, προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μοναδική επιλέξιμη επένδυση εξοπλισμό που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θα αποκλείονται.

 • Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά
  Λογισμικά “off-the-shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά. Το Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) ή/και SaaS.

Άλλες δαπάνες που δεν περιγράφονται πιο πάνω και εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία και με απόφαση της Υπηρεσίας εγκρίνονται ως επιλέξιμες για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης.

 • Εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής
  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα πιο κάτω: - Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς πληρωμές κ.α.

Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως Παραμετροποίηση Λογισμικού, Μεταφορά Δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), Εγκατάσταση, Εκπαίδευση Προσωπικού για το σύστημα κ.ά.

Σημειώνεται ότι η αγορά λογισμικών μπορεί να υλοποιηθεί με αγορά υπηρεσιών ή με ενοικίαση εφαρμογής σε υπολογιστικό νέφος (κάλυψη κόστους μέχρι 36 μήνες)

 • Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με σύστημα πληροφορικής

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει: -Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης όπως ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση [digital marketing, παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά], καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής Ασφάλειας (π.χ. ISO27001) ή/και Ψηφιακής Λειτουργικότητας.

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των δαπανών δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Επιπλέον, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος για τις δαπάνες ψηφιακής διαφήμισης/προώθησης δε μπορεί να ξεπερνά τις €4.000.

Δειτε Επισης

N. Γιάλλουρος: Οι λύσεις κυβερνοασφάλειας ΜμΕ να έχουν εύρος και βάθος
Χ. Μενελάου: H προστασία ΜμΕ στο εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών
Ι. Χαραλάμπους: Κάλεσμα στις ΜμΕ για ολοκληρωμένη δικτυακή αρχιτεκτονική ασφάλειας
Νίκη Ιωάννου-Χανδριώτου: Τα 4 μέτρα για προστασία ΜμΕ από κυβερνοεπιθέσεις
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το exelsysConnect 2023
ASBIS Robotic Solutions (AROS): Νέο επιχειρηματικό τμήμα που σχετίζεται με τη ρομποτική
Cyta: Νέα διεθνής συνεργασία με τον κορυφαίο δορυφορικό πάροχο ABS
Μειώνοντας το ψηφιακό ρίσκο με απλές λύσεις από τη Cyta Business
Υφ. Καινοτομίας: Τρέχει η ψηφιοποίηση του κράτους-Ποιες υπηρεσίες σε πρώτη φάση (video)
Η IBM εγκαινιάζει τη νέα σουίτα ασφάλειας QRadar για την ταχύτερη ανίχνευση και αντιμετώπιση των απειλών