Κεφαλαιαγορά: Συμβιβασμός €300.000 με την Banc De Binary

InBusinessNews  14/08/2019 12:48
Κεφαλαιαγορά: Συμβιβασμός €300.000 με την Banc De Binary

Κεφαλαιαγορά: Συμβιβασμός €300.000 με την Banc De Binary

InBusinessNews  14/08/2019 12:48

Την επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Banc De Binary Ltd για ενδεχόμενες παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

RELATED ARTICLES


Ειδικότερα, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΚ, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης της Εταιρείας, στον χρόνο που κατείχε άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, με: 
1. Το άρθρο 6(8) του Ν.144(Ι)/2007 αναφορικά με την άδεια λειτουργίας της.
2. Το άρθρο 28(1) του Ν.144(Ι)/2007, σύμφωνα με το οποίο Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) οφείλει να τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας, ως αυτές προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του Ν.144(Ι)/2007 και ειδικότερα, τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18(2), παράγραφοι (α), (στ) και (ι), του Ν.144(Ι)/2007 και στις παραγράφους 4, 13, 14 και 18 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01 του 2012.
3. Το άρθρο 34 του Ν.144(Ι)/2007 αναφορικά με τις μεταβολές πληροφοριών και στοιχείων.
4. Το άρθρο 36(1), 36(1)(α), 36(1)(β) και 36(1)(δ) του Ν.144(Ι)/2007 και τις παραγράφους 6, 8-12, 15 και 16 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 αναφορικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες.
5. Το άρθρο 38(1) του Ν.144(Ι)/2007 και την παράγραφο 23 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-02 του 2012 αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους.
6. Το άρθρο 139 του Ν.144(Ι)/2007 αναφορικά με την υποχρέωση να εξασφαλίζεται η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλονται στην ΕΚΚ. 

Τονίζεται ότι ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε για την εταιρεία, για τις ενδεχόμενες παραβάσεις, ανέρχεται στο ποσό των €300.000. 

Τονίζεται ακόμα ότι η εταιρεία κατέβαλε το ποσό των €300.000. 

Ενημέρωση πελατών
Σημειώνεται ότι τα ποσά που εισπράττονται από συμφωνίες συμβιβασμού λογίζονται ως έσοδα του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και δεν αποτελούν έσοδα της ίδιας της ΕΚΚ. Επιπρόσθετα των πιο πάνω και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της ΕΚΚ ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον τερματισμό της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας, σημειώνεται ότι η Εταιρεία, από την ημερομηνία τερματισμού της άδειας λειτουργίας της, προχώρησε σε ενέργειες για την επιστροφή των κεφαλαίων πελατών που κρατούσε η ίδια.

Εφόσον αυτό δεν κατέστη δυνατόν σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει μεταφέρει τα εναπομείναντα κεφάλαια πελατών σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών που της υποδείχτηκε από την ΕΚΚ.

Συνεπώς, πελάτες οι οποίοι διατηρούσαν κεφάλαια με την Εταιρεία, κατά την ημερομηνία του τερματισμού της άδειας λειτουργίας της και δεν τους έχουν επιστραφεί μέχρι στιγμής, καλούνται πλέον όπως επικοινωνούν με τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ [τηλέφωνο (+357) 55 506 616, ηλεκτρονική διεύθυνση tae@cysec.gov.cy], η οποία και θα χειριστεί το θέμα.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας