Ελεγκτής: Βασιλικοί μισθοί στην ΚΤ

INBusinessNews  27/11/2014 18:56
Ελεγκτής: Βασιλικοί μισθοί στην ΚΤ

Ελεγκτής: Βασιλικοί μισθοί στην ΚΤ

INBusinessNews  27/11/2014 18:56

Την αλλαγή του οργανογράμματος της Κεντρικής Τράπεζας και του τρόπου λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης εισηγείται ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην ετήσια έκθεσή του για το 2013.

Επιπρόσθετα, η ελεγκτική υπηρεσία ζητά να επιτευχθεί το συντομότερο η ανάλογη τροποποίηση της νομοθεσίας  έτσι ώστε να παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και αρχεία της ΚΤΚ, όπου παρέχεται στον Γενικό Ελεγκτή η δυνατότητα ελέγχου σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. 

Ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης της ελεγκτικής υπηρεσίας αναλώνεται και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2013, ο αριθμός των υπαλλήλων, οι απολαβές των οποίων ξεπερνούσαν τις €40.000, ανέρχεται σε 221, δηλ. περίπου 70% (68,2%) του προσωπικού της Τράπεζας, ως ακολούθως.

Συνολικές απολαβές

για το έτος 2013

(€)

Αριθμός μόνιμων υπαλλήλων*

%

>140.000

   

2

0,63

120.000

-

140.000

3

0,95

100.000

-

120.000

25

7,91

80.000

-

100.000

15

4,75

60.000

-

80.000

62

19,62

40.000

-

60.000

114

36,08

20.000

-

40.000

73

23,10

10.000

-

20.000

6

1,90

0

-

10.000

16

5,06

ΣΥΝΟΛΟ

316

100%

* συμπεριλαμβανομένων του Διοικητή, αλλά και του Υποδιοικητή και των εκτελεστικών συμβούλων οι οποίοι υπηρέτησαν για μέρος του 2013 μόνο

Βασιλικοί μισθοί και η αμοιβή Πανίκου Δημητριάδη

Στις 31.12.2013 η ΚΤΚ (συμπεριλαμβανομένων του Διοικητή, αλλά και των εκτελεστικών συμβούλων οι οποίοι υπηρέτησαν για μέρος του 2013 μόνο) εργοδοτούσε 324 υπαλλήλους (306 μόνιμους και 18 με σύμβαση), σε σύγκριση με 319 υπαλλήλους το 2012 (310 μόνιμους και 9 με σύμβαση). Το σύνολο των αποδοχών τους ανήλθε σε €17,8 εκ., σε σύγκριση με €19,3 εκ. κατά το 2012, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά €1,5 εκ. 

Όπως παρουσιάζεται στην έκθεση, σύμφωνα με τα σχετικά συμβόλαια, οι ετήσιες απολαβές του τέως Διοικητή της ΚΤΚ ανέρχονταν συνολικά σε €181.972 (€158.067 πλέον Επίδομα Παραστάσεως €23.905) και οι ετήσιες απολαβές της νυν Διοικήτριας της ΚΤΚ ανέρχονται συνολικά σε €192.822 (€168.917 πλέον Επίδομα Παραστάσεως €23.905).
Η έκθεση αναφέρει ότι ο τέως Διοικητής με τη διακοπή του συμβολαίου εργοδότησής του με την Κεντρική Τράπεζα, πήρε από την  Τράπεζα το εφάπαξ ποσό των €75.944 σύμφωνα με το άρθρο 9 του συμβολαίου. «Επίσης θα δικαιούται ετήσια σύνταξη ύψους €16.274, η οποία σύμφωνα με νομική γνωμάτευση που δόθηκε από τους νομικούς συμβούλους της Τράπεζας, θα έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία που ισχύει για τους Υπουργούς, δηλαδή τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας (Νόμος που προνοεί περί ορισμένων αξιωματούχων της Δημοκρατίας)».
Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ημερομηνία παραίτησης του τέως Διοικητή, δηλαδή στις 10.3.2014, του καταβλήθηκε το ποσό των €265.000 από σχετικό κονδύλι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας «Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών». 

Επιπρόσθετα, η ελεγκτική υπηρεσία σημειώνει ότι «μετά τη ψήφιση του περί της Κεντρικής Τράπεζας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013 (Ν.86(Ι)/2013), έγινε ο διορισμός των δύο εκτελεστικών συμβούλων οι οποίοι υπηρετούν, από 19.9.2013, για περίοδο πέντε ετών». 

Σύμφωνα με τους σχετικούς όρους υπηρεσίας, οι συνολικές ετήσιες απολαβές των εκτελεστικών συμβούλων ανέρχονται σε €140.253 (€122.253, πλέον επίδομα παραστάσεως €18.000, ετησίως) για τον καθένα. Επίσης προνοούνται έξοδα φιλοξενίας του ίδιου ύψους και της ίδιας έκτασης με εκείνα που εκάστοτε θα καταβάλλονται στους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων. 

€841.719 για ωφελήματα του προσωπικού

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι κατά το 2013, η ΚΤΚ δαπάνησε σε παρεμφερή ωφελήματα του προσωπικού ποσό €841.719 (ταμείο ευημερίας €49.121, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €493.232, ασφάλεια ζωής €260.892 και οικογενειακό επίδομα €38.474 για όσους υπαλλήλους της Τράπεζας είναι παντρεμένοι).  Η Κεντρική Τράπεζα παραχωρεί επίσης στους υπαλλήλους της δάνεια, εκ των οποίων ορισμένα είναι άτοκα και τα υπόλοιπα χαμηλότοκα. Το υπόλοιπο των δανείων αυτών ανερχόταν στις 31.12.2013 στα €21.504.624.
Η ΚΤΚ μας ανάφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει με μειώσεις στις απολαβές του προσωπικού, ανάλογες με αυτές του δημόσιου τομέα και ότι η γενικότερη τάση που επικρατεί και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, καθώς και την ΕΚΤ, είναι όπως οι απολαβές του προσωπικού τους υπερέχουν αυτών του γενικότερου δημόσιου τομέα. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, όπως πληροφορηθήκαμε, το μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας δικαιούται σε μεγάλες εκπτώσεις, της τάξης του 40%, για εγγραφή μέλους στο Αθλητικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Επίσης, ότι δικαιούται σε περαιτέρω σημαντικά προνόμια σε τράπεζες της Κύπρου (μειώσεις σε επιτόκια στην Τράπεζα Κύπρου, για παράδειγμα). 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας