Πτώση 26,2% στις άδειες οικοδομής (infograph)

INBusinessNews  04/02/2014 15:11
Πτώση 26,2% στις άδειες οικοδομής (infograph)

Πτώση 26,2% στις άδειες οικοδομής (infograph)

INBusinessNews  04/02/2014 15:11

? Stat?st??? ?p??es?a a?a?????se ?t? ? a???µ?? t?? ade??? ????d?µ?? p?? e?d????a? ap? t?? d?µ?t???? a???? ?a? t?? epa???a??? d?????se?? ?at? t? µ??a ???µß??? 2013 a????e st?? 479.

? s??????? a??a t?? ade??? a?t?? ?f?ase ta €92,8 e?at?µµ???a ?a? t? s??????? eµßad?? t?? 80,2 ?????de? tet?a?????? µ?t?a. ?e t?? ?de?e? a?t?? p??ß??peta? ?a a?e?e????? 366 ????st???? µ???de?.

?at? t?? pe???d? ?a???a????–??eµß???? 2013 e?d????a? 4.947 ?de?e? ????d?µ??, pa???s?????ta? µe??s? 26,2% ??a?t? t?? a?t?st????? pe???d?? t?? p??????µe??? ?t???. ? s??????? a??a t?? ade??? a?t?? µe?????e ?at? 28,9% ?a? t? s??????? eµßad?? ?at? 30,6%. ? a???µ?? t?? ????st???? µ???d?? pa???s?ase µe??s? t?? t???? t?? 29,2%.

?? ?de?e? ????d?µ?? s???st??? s?µa?t??? ??de??? ??a t? µe????t??? d?ast????t?ta st?? ?atas?e?ast??? t?µ?a.

St? ??af??? p?? a??????e? pa???s???eta? ? a???µ?? ????d?µ?? a?? epa???a ?at? t? p??t? e?te??µ??? t?? 2013 se s?????s? µe t?? a?t?st???? pe???d? t?? 2012 ?a? t?? p?s?st?a?a pt?s? a?? epa???a.

Name
 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας