Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Νέο επενδυτικό ταμείο ακινήτων από την Blackstone

??a ??? e???pa??? taµe?? ??a a???ap???s?e? a????t?? ??e? a???se? ?a «?t??e?» a????ßa ? Blackstone Rreal Estate, µe st??? ??? ?a? $ 5 d?s..
 
???a, p?? ta ep?peda d?ast????t?ta? st?? t?µ?a t?? a????t?? µeta??????ta? s???- s??? ap? t?? ??? st?? ????p?, p?? d?a??e? pe???d? ??????µ???? ?fes??, p????? e??a? a?t?? p?? ep???µ??? ?a p????s??? a????ta. 
 
? p??ed??? t?? Blackstone Tony James, de? e??e ???e? a?af??? st? s?????t??s? ???µ?t?? ?ta? a?a?????se ta ???d? t?? ?????p t?? pe?asµ??? ?????? ?? a??????e ?a s?????se? ?t?d?p?te s?et??? µe t? ??? e???pa??? taµe??. Ost?s?, t?? te?e?ta?e? eßd?µ?de?, ? ????? t?? e???pa???? e??a????? st?? epe?d?se?? a????t?? pa???s???e? s?µ?d?a a??pt????.
 
??t? ? a???µ??? ??t?s? ??a pe????s?a?? st???e?a ??e? ?d???se? se a???s? t?? t?µ??, ? ?p??a µe t? se??? t?? ?fe?e pe??ss?te???? p???t?? st?? a????. ???????µ????, ?? p???t?? ?ta? ap????µ?? ?a a?a??t?s??? e??a???e?, ???? t?? ???µa?a? t?? ap?µe??se?? p?? ?a ?p?epe ?a ??ß???, e??s? ?? t?µ?? ?ta? µe??µ??e?. 
 
???? te?e?ta???? µ??e?, ? Blackstone ??e? ap??t?se? t?? ??e??? p???ap??? eta??e??? ?p??, ??a ???a?d???? s?µfe???t?? eµp????? ???t??. ?p?p????, ß??s?eta? st? d?ad??as?a p???s?? 50% t?? µet???? t?? st? Broadgate Estate st? City t?? ???d???? - ? ?p??a, s?µf??a µe a?a??t??, e?t?µ?ta? µ???? ?a? £1,7 d?s. ?a? ?a ap?te??se? µ?a ap? ta µe?a??te?a ?d??t??? ?ef??a?a µet???? µe ß?s? t?? a??a.
 
?a s?µe???e? ?t? ?? p??????µe??? epe?d?t?? t?? taµe?a t?? Blackstone Real Estate ??e? s?µpe????f?e? ?a? ? ???e???? eta??e?a CIC, ???st? st?? ??p?? ?? China Glory International Investment Group, ? ?p??a a???ase µe???? project t?? Aristo Developers.
 
???t??, s?µf??a µe p????, ?p?????? p??a p????? eta??e?e? p?? «?a?ad?????» se pe?????? µe ??????µ??? p??ß??µata. ?a?e???? ?eft? ap’ ??? t?? ??sµ? se emergency funds µe 15 – 20% t?? et?s??? targeting, d?e?sd???? se pe?????? µe ??????µ??? p??ß??µata, a???????? ?a? pe??µ????? ??a µe d?? ? ?a? pe??ss?te?a ?????a, µ???? ?a d?aµ??f????? ?? t?µ?? st? s?st? ep?ped? ?a? p?????? se ????? t?µ?? µe return 3-4%. ????????? d??ad?, se distressed price µe 3 – 3,5% return e??p??et??ta? ta s?µf????t? t???.
 
????e?? ?a s?????se? t? ?e????? ? e?te?est???? p??ed??? t?? eta??e?a? Tofarco ?a? p??ed??? t?? ??e????? ?µ?sp??d?a? ?pa??e?µat??? ?????t?? ?d???t?s?a? FIABCI (?µ?µa ??p???) ????? ??fa??d??, e??f?ase t? ßeßa??t?ta ?t? s??t?µa p????? t?t??e? eta??e?e? ?a ?????? st?? ??p??. «?s?? d????? p??e st?? p??? ?a? ? ??p??? a?t? t? st??µ? e??a? ?a?? p??? ?a? ?a p??spa??s??? ?a a????s??? se ?aµ???te?e? t?µ??», s?µe??se. ?p?s?µa?e t????, ?t? st??? ?a???e? ?e?t?????a? ?p?? ?? d??at?? t???e t??? ad??at???, t??a pe??ss?te?? ap? p?t? p??pe? ?? eta??e?e? t?? ???d?? a??pt???? ??? ?a s?spe??????? ??a ?a a?t?µet?p?s??? t?? ?at?stas?.
 

Δειτε Επισης

Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει
GoIndustrial… Εγκαταστάσεις αποθηκών και βιομηχανικά τεμάχια από τη Gordian
Altamira Real Estate: Δύο μεγάλες εκστρατείες με πέραν των 800 ακινήτων σε νέες μειωμένες τιμές
AstroBank: Οικιστικά και αγροτικά τεμάχια προς πώληση
Quality Group: Νέα γραφεία στο κέντρο της Λάρνακας
Eλκυστικές κατοικίες από την Altia στη Λευκωσία
Δημόσια Διαβούλευση για ενοποιημένη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
Στο φουλ η αδειοδότηση για πολυκατοικίες-Λιγότερα, αλλά ακριβότερα τα νέα οικιστικά κτήρια
Δεύτερη προκήρυξη σχεδίου χορηγιών για φοιτητικές εστίες στην εντός των τειχών Λευκωσία
Ενώπιον του Υπουργικού το θέμα του Ακάμα