Ακίνητα στις μέρες Μνημονίου

INBusinessNews  03/01/2014 06:09
Ακίνητα στις μέρες Μνημονίου

Ακίνητα στις μέρες Μνημονίου

INBusinessNews  03/01/2014 06:09

?et? t? ??s? p?? ?d?se t? Eurogroup st? t?ape???? s?st?µa t?? ??p??? µe t?? t?a????? s???pe?e? ?a? t?? a??s?d?t?? ep?pt?se?? se ??? t?? ??????µ?a ?a? st?? a???? a????t??, p???? ? ???d?? ???e?ta? saf?? ?aµ???te?? ???? se s?????s? µe t?? ?????? pt?se?? pe?asµ???? et?? t?? ??a p?? ??t??e? e??a? ?? p??se?? p?? d??eta? ap? t?? t??pe?e? ??a ap?p????µ? da?e??? p?a?µat?p??????a? se pe???d??? a??pt???? ?a? p???? e?t?ss??ta? st?? ?at?????a «???????».

? ???t?? t?? ???d?? a??pt???? ???, af?? ? µe????? a???µ?? eta??e??? ?a? ????? (µ????? ?a? µe?????) pe?????st??e ?a? ?s?? s????????e? pe?a?t??? t??? ep?µe???? µ??e?, t? st??µ? p?? ?a? ?? µe???e? eta??e?e? ?atas?e??? ? a??pt???? ??? (development) pe????? µ?sa ap? ta ste?? t?? ???e???? ?e?st?t?ta? ??a ????????s? ? ??a??? ????? a??? ?a? t?? ?p???e?se?? p?? ????? a?a??ße? µe d??e?a ap? t?? t??pe?e?. ? es?te???? a???? e??a? ap? ?p?t????? ??? ?ata???pt??? ?a? p???? µ??ad??? d????d?? (p???) fa??eta? ?a e??a? ?? ?????. ??????? ?a? ??s?? d????? ßa???? a??se? ?e?st?t?ta? st??? developers, ?st?s?, p??pe? ?? a?t?? ?a a?t?µet?p????? p??ta µe s?ßa??t?ta ????? t??? pe??te? t??? ?a? ?a µ?? ep?d?????? t? p??s?a??? ???d?? (pa?ap?a???ta? p????? f????) a??? ?t????ta? p???e?? p??? se ???e?? ß?se??.

???t??, ? µe?a??te??? da?e?st?? t?? a?????, ? ???pe?a ??p???, µe t?? John Hourican st? t?µ??? a??? ?a? ?p? t? ste?? e??tas? t????a? ?a? ????? a???????s??, sf???e? ta ?????? t?s? se s??s? µe t? ??????s? da?e??? ?s? ?a? s?et??? µe t?? e?st?ate?a ap?p????µ?? da?e??? p?? d????a? pa?a??te?a.

? e????a p?? d?µ?????????e st?? a???? a????t?? s????te? p???? ??a ?a?t??? pa?? µe????? da?e???, µ?daµ???? ?e?st?t?ta?, s???????s?? e??as??? ?a? a?asf??e?a? µe µ??ad??? pa?????? e?p?da? ???? a???ast??? ?a? epe?d?t??? e?d?af????. ???t??, p???e?? p?? ????? ???e? ap? t?? ?p???af? t?? ???µ????? ?? ?pe?ta a??? ?a? ?p? d?ap?a?µ?te?s? a???ap???s?e? de?????? ?t? pa???a ?sa ????? s?µße? t? ??p??a?? real estate ??e? a??µ? a?t?st?se?? ??a?t? t?? ?s????? p??se?? p?? d??eta?.

? ep?µe?? µ??a ?a e??a? saf?? d?af??et??? ap? t?? e????a pe?asµ???? et?? (?????? t?? te?e?ta?a? de?aet?a?) ?a? t? ?et??? st???e?? t?? t?a?????, s?µe????? ?at?stas?? e??a? ? d?????s? p?? ep?ß???eta? ?a ???e? ?a? sta a????ta ?a? ?? d?aµ??f??µe?e? s?????e? de?????? p?? te????? ?a ???e?.

 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας