Ζήτημα πιστώσεων στο εμπόριο

INBusinessNews  05/02/2013 07:47
Ζήτημα πιστώσεων στο εμπόριο

Ζήτημα πιστώσεων στο εμπόριο

INBusinessNews  05/02/2013 07:47

??t?µa t?? p??µ??e?t?? ??a µe??s? t?? ?????? p?st?se?? p?? ep???ate? s?µe?a st? eµp???? ep?fe?e t???µ??? st?? ??p??a?? a????, af?? p?????ese t?? a?t?d?as? t?? ??a??µp???? (?pe?a?????) ???? t?? ??????µ???? ste??t?ta? ?a? t?? e???te???, d?sµe??? ??????µ???? s??????? p?? ?p?????? st?? ??p??a?? a????.

?? ???? a???aße p??t?ß????a µe st??? ?a ß?e? ??p??a s?µß?ßast??? ??s? p?? ?a ??a??p??e? ?a? t?? d?? p?e????, ??t?? ?ste ?a ap?fe?????? pe?a?t??? p??ß??µata st?? a????. ?? ? e?t??a, 4 Feß???a????, p?a?µat?p??????e ? de?te?? s????t?s? t?? ep?t??p?? eµp????? t?? ???? st?? ?p??a s?µµete??a? e?p??s?p?? ??a ta t?p??? ??? a??? ?a? t?? s??d?sµ?? ?pe?a????? ?a? p??µ??e?t??, p?? aµf?te??? e??a? e??e??aµµ???? st? ????.

?? p??µ??e?t?? µe ??p?? t?? p????? ap? t?? pe??pt?s? t?? ?pe?a????? ??fa??d? ??????? t??p??? ?a pe?????s??? t? ??s?? ???es?? t??? st?? a???? s?et??? µe t?? p?st?se?? p?? pa?a?????? se ?pe?a?????, af?? t??????? p?? de? ?p?????? pe??????a ??a ??e? ap?t???e?. ?? ??a??µp???? µe t? se??? t??? t???????? p?? de? ????? ??????µ??? pe??????a ??a µ????te?? ????? ap?p????µ??. S?µe???eta? ?t? e???pa??? ??µ??es?a p?? de facto de? ?s??e? st?? ??p?? ???e? ???? ??a p?st?se?? 60 ?µe??? t? µ???st? ?a? af?? ?? p??µ??e?t?? ?a? ?pe?a???? s??e??????ta? ????? p??ß??µata ??a t??????st?? ??a ?????.
? ßas??? ??s? t?? p??µ??e?t?? st????eta? st?? e? ???? ??µ??es?a a??? ??p?? e?e? ß???s?e? t?? a?t?stas? t?? ?pe?a?????, af?? p????? ap? a?t?? a?t?µet?p????? µe???a ??????µ??? p??ß??µata. ?? ???? p??t?? µe t?? p??t?ß????a p?? ??e? a?a??ße? ß??e? ?? ???a ??t?µata st? t?ap??? t?? d?ap?a?µ?te?s??, p?? µp????? ?a d?s??? ??se?? ?a? st?? d?? p?e????.

S???? ??a asf???s? t?? p?st?se??
G?a pa??de??µa t? ???? p??te??e? d?µ??????a ??p??a? f??µ???a? p?? ?a asfa???e? t?? p?st?se?? p?? pa???e? ? e??st?te p??µ??e?t?? se µ?a ?pe?a???? ??t?? ?st?e ?a pe??????eta? t? ??s?? t?? p??µ??e?t?. ?a??????a, ded?µ??? ?a p??pe? ?a ?e??e?ta? ?t? p?st?se?? ?????? ??? ?a? e???a µ???? p?? ?p?????? s?µe?a st? pa???? ?a ap?te??s??? pa?e????, af?? ta p??sfata pa?ade??µata st? ??p??a?? eµp???? de? af????? pe??????a e???µ?? st??? p??µ??e?t??.

Ta p??pe? p??t?? ?a s?µe???e? p?? ?t?µa p?? ß?????a? st? s????t?s? t?? 4?? Feß???a???? t??????? ?t? ?? epaf?? d?e?????ta? se ?a?? ???µa ?a? ???? ?? eµp?e??µe??? a?a??t??? t? s???µ??te?? ??s? p?? ?a f??e? t? pa???? se ?µa???? ???µ???.

Sta p?a?s?a t?? epaf?? s???t????e ?a? t? ??t?µa e?e??e??p???s?? t?? ??a???? a??? ?a? «a????µat??» t?? ??a???? t?? t????st???? pe??????, ??t? p?? ß??s?e? ??e? t?? p?e???? s?µf??e?.

???tas? ??a d?µ??????a eµp?????? d??ast?????
??a ???? ??t?µa p?? s???t????e ?a? d??ata? ?a ??a??p???se? ?at? ????? ???? t??? p??µ??e?t?? e??a? ? d?µ??????a eµp?????? d??ast?????, t? ?p??? ?a ep??aµß??eta? ?p???se?? d?af???? µeta?? p??µ??e?t? ?a? ??a??µp??a. S??p?? p?? ?a e??p??et??e? µ?s? t?? eµp?????? d??ast????? e??a? ? ?µes? ep???s? ??????µ???? d?af???? µeta?? t?? ?????? t?? ??p??a??? eµp?????. ? ?????t??ß? p?? pa?at??e?ta? sta p???t??? d??ast???a a??????e?ta? ?? d?s?e?t??????? ??a t? ??p??a?? eµp???? ?a? ? s???? ??a d?µ??????a eµp?????? d??ast????? sta p??t?pa a??????? pe??pt?se?? st? e??te????, fa??eta? ?a a?t?µet?p??eta? ?et??? ap? ??e? t?? p?e????.

??a s????t?s? t?? ???? ßd?µ?da
?? ???? a?a???se t?? epaf?? t?? eµp?e??µe??? µe??? ??a t?? ???? eßd?µ?da ?a? p???? ap? t? ep?µe??t???? t??????? p?? ?a p?a?µat?p??????? a??et?? s???t?se??, p???e?µ???? ?a e?e??e???? ?? ?a??te?e? d??at?? ??se?? ??a a?t?µet?p?s? t?? p??ß??µ?t?? p?? ?fe?e ? ??????µ??? ???s? st?? a???? t?? ??p???.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας