Αυτά τα κριτήρια πρέπει να πληρούν οι στρατηγικές αναπτύξεις για ταχεία αδειοδότηση

Με στόχο την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή του Νόμου που τέθηκε σε εφαρμογή από 1/12/2023 για διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων η Κυβέρνηση, και συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών, κατέθεσε στη Βουλή τρία Σχέδια Κανονισμών, για ρύθμιση διάφορων ζητημάτων που άπτονται της νομοθεσίας.

Ανάμεσα σε άλλα, με τους Κανονισμούς καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού μίας ανάπτυξης ως έργου στρατηγικής σημασίας, τα κριτήρια επιλογής του Υπεύθυνου Έργου και τα τέλη διαχείρισης για αδειοδότηση ανάπτυξης που έχει χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης και εντάχθηκε στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κανονισμός που αφορά στα κριτήρια χαρακτηρισμού ανάπτυξης ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης καταρτίστηκε κατά υπόδειξη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό με τον οποίο καθορίζεται το ύψος του τέλους διαχείρισης, λήφθηκε υπόψη η τεκμηριωμένη εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Κριτήρια και προϋποθέσεις για στρατηγικές αναπτύξεις

Σύμφωνα με το πρώτο κείμενο των Κανονισμών, μία ανάπτυξη για να χαρακτηρισθεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης θα πρέπει να εμπίπτει σε έναν τουλάχιστον από τους στρατηγικούς τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της αγροτικής ανάπτυξης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας.

Επίσης, η ανάπτυξη θα πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους, ώστε αυτή, να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης:

 • Το ελάχιστο ποσό επένδυσης θα πρέπει να ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 75% τουλάχιστον προέρχεται από πρωτογενή κεφάλαια, όπως νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια, που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου, ή/και εξωτερικά κεφάλαια, όπως κεφάλαια τα οποία έρχονται στην Δημοκρατία από το εξωτερικό, ως εισροή στον λογαριασμό κεφαλαίου, ή
 • Οι νέες θέσεις που θα δημιουργεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 μόνιμες θέσεις εργασίας ή 50 μόνιμες θέσεις εργασίας με ετήσιο μισθολόγιο στη Δημοκρατία άνω των 2 εκ. ευρώ.

Εναλλακτικά, θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη επένδυση 15 εκ. ευρώ, από τα οποία το 75% τουλάχιστον θα πρέπει να προέρχεται από πρωτογενή κεφάλαια, όπως νέα, ρευστά, διαθέσιμα κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με το έργο, από τα αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας, από δανειακό κεφάλαιο ή από την έκδοση μετοχών του έργου, ή/και
 • Εξωτερικά κεφάλαια, τα οποία έρχονται στη Δημοκρατία από το εξωτερικό ως εισροή στο λογαριασμό κεφαλαίου και
 • Δημιουργία 30 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.

Με τους ίδιους Κανονισμούς, ακόμη, αποσαφηνίζεται πως στις επενδύσεις εταιρείας ορόσημου (anchor company) περιλαμβάνεται εταιρεία, η οποία είναι γνωστή πολυεθνική διεθνούς φήμης, αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη σε σχετικές διεθνείς λίστες FORBES 2000, NASDAQ 500, FTSE 350.

Σημειώνεται πως από τα έργα στρατηγικής ανάπτυξης εξαιρούνται αναπτύξεις που σχετίζονται με τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εμπορία χρηματοοικονομικών εργαλείων.
 • Έρευνα στην ανθρώπινη κλωνοποίηση.
 • Χρήση ζωντανών ζώων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, από τη στιγμή που δεν είναι εγγυημένη η συμμόρφωση με τη Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς.
 • Παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού και αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομές και εξοπλισμό που έχουν ως αποτέλεσμα, τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιλογή Υπεύθυνου Έργου από τον ιδιωτικό τομέα

Με το δεύτερο κείμενο των Κανονισμών, καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής Υπεύθυνου Έργου από τον ιδιωτικό τομέα. Ως γενικά κριτήρια καθορίζονται:

 • Η γνώση του θεσμικού πλαισίου δημόσιας διοίκησης.
 • Η εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης.
 • Η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα, το πρόσωπο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να πληροί και τα εξής ειδικά κριτήρια:

 • Πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην αρχιτεκτονική, πολεοδομία ή πολιτική μηχανική και εγγραφή μέλους του Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης.
 • Πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε κλάδο σχετικό με συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξη, ως ήθελε προκηρύξει ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ή
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση Έργων, στη Διαχείριση/Εκτίμηση Ακινήτων ή άλλο συναφές θέμα.

Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει και τις εξής δεξιότητες:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Διοικητική και οργανωτική δεξιότητα.
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Ηγετικές ικανότητες, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα.

Τα τέλη διαχείρισης αιτήσεων

Με το τρίτο κείμενο των Κανονισμών, δε, καθορίζονται τα τέλη διαχείρισης αιτημάτων αδειοδότησης. Με βάση σχετικό Πίνακα:

 • Για τη διαχείριση αιτήσεων αδειοδότησης, με σκοπό την υλοποίηση και λειτουργία του έργου στρατηγικής ανάπτυξης, ο επενδυτής θα πρέπει να καταβάλλει για 1-2 Στρατηγικούς Τομείς 23.000 ευρώ, για 3-4 Στρατηγικούς Τομείς 26.500 ευρώ και για 5 Στρατηγικούς Τομείς 30.500 ευρώ.
 • Σε περίπτωση που η ανάπτυξη αφορά μικτή ανάπτυξη, πρόσθετα με το πιο πάνω ποσό, καταβάλλεται επιπρόσθετο τέλος διαχείρισης για το μέρος της ανάπτυξης που δεν αφορά σε έργο στρατηγικής ανάπτυξης ύψους 5.000 ευρώ.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται η υποβολή αίτησης κατά παρέκκλιση των προνοιών του εν ισχύ Σχεδίου Ανάπτυξης καταβάλλεται επιπρόσθετα τέλος διαχείρισης ύψους 8.500 ευρώ.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται Γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής, καταβάλλεται πρόσθετο τέλος διαχείρισης ύψους 7.500 ευρώ.

Ο στόχος της νέας Νομοθεσίας

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος για διευκόλυνση των έργων στρατηγικής ανάπτυξης ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο και αποτελεί μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ικανοποιεί τις ανά χώρα συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου και στοχεύει στη διευκόλυνση της αδειοδότησης, ανάλογα με τη σημασία και την κλίμακά τους.

Με τον νέο Νόμο, θεσπίστηκε ο μηχανισμός διευκόλυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης.

Στόχος είναι η στήριξη, η προσέλκυση και η αμεσότερη προώθηση ώριμων έργων που θα συμβάλουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου, στη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ο Νόμος περιγράφει τον μηχανισμό, μέσω του οποίου μια ανάπτυξη δύναται να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης και να ενταχθεί στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης.

Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά παραγωγική οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω ικανοποίησης αντικειμενικών κριτηρίων, συγκεκριμένου ύψους ποσού επένδυσης και συγκεκριμένου αριθμού μόνιμων θέσεων εργασίας.

Προνοεί, επίσης, τη σύσταση νέου Τομέα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που θα διαχειρίζεται τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον διορισμό Υπεύθυνου Έργου για κάθε ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης.

Ο Υπεύθυνος Έργου συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων Αρχών και στην έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών. Με τον τρόπο αυτό, η χορήγηση των αδειών διενεργείται σε ένα κεντρικό επίπεδο, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Επιπλέον, καθορίζονται δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης αιτήσεων ανάπτυξης και υποβολής απόψεων και γνωμοδοτήσεων διοικητικών Αρχών.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την υποβολή αίτησης, τη μελέτη και την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής ηλεκτρονικά.

Δειτε Επισης

Στο παιχνίδι των δημοτικών εκλογών ο ΠΑΣΙΚΑ... Γιατί μέλη του διεκδικούν θέσεις σε δημοτικά συμβούλια
Limassol Boat Show: Σκάφος Lamborghini και επιβλητικές παρουσίες από διεθνείς εταιρείες του κλάδου
Κλείνει ξανά το μάτι στην Κ.Δ. για συμμετοχή στον Great Sea Interconnector ο ΑΔΜΗΕ-«Πολύ θετική για το έργο»
Τον Φεβρουάριο του 2026 η νέα υδατοδεξαμενή στα Κάτω Πολεμίδια
Γιώργος Σαββίδης: Δικαίωση για την Κύπρο, καμιά ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κούρεμα
Στο 6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο... Στις Υπηρεσίες το ψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων
Ξεπερνώντας και τον 14ον όροφο, το Neocleous Tower προχωρά βάσει προγράμματος
Νομικό χαστούκι σε καταθέτες και κατόχους αξιογράφων-Καλούνται να καταβάλουν περίπου 6 εκατ. δολάρια ΗΠΑ στην Κ.Δ.
Νέες ευκαιρίες σε ακίνητα και αυτή την εβδομάδα από την Altamira Real Estate
Εντυπωσιάζει το Αστεροσκοπείο Τροόδους-Πόλος έλξης για αστρονόμους και επισκέπτες (pics)