Τράπεζα Κύπρου: Θέτουμε τις βάσεις για διανομή μερίσματος

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €21 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022, σε σχέση με €8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021, κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ώρα, κατέγραψε μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 6.5% (2.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), χαμηλότερο κατά 1 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτέλεσμα της τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, η κεφαλαιακή της θέση παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς στις 31 Μαρτίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.3% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.2%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Η ρευστότητα της τράπεζας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζει να λειτουργεί με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους πέραν από €6 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 296%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό της Τράπεζας Κύπρου παρουσίασαν αύξηση ύψους 1% κατά το τρίμηνο και ανήλθαν σε €17.7 δις.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα της Τράπεζας Κύπρου διαμορφώθηκε στο 59% για το α’ τρίμηνο 2022, μειωμένος κατά 1 ε.μ. σε ετήσια βάση.

«Έχουμε εφαρμόσει μια δυναμική στρατηγική, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακήμας βάση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μας τεχνογνωσίας και υποδομής. Κατά συνέπεια, παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και θέτουμε τις βάσεις για διανομή μερίσματος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.  

  • Κύρια σημεία για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022

Σταθερά μακροοικονομικά δεδομένα, που αντικατοπτρίζονται στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου

• Ρυθμός ανάπτυξης ύψους +5.6% για το α΄ τρίμηνο 2022. Αναμένεται να επιβραδυνθεί στο +2.7%2 το 2022 λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

• Ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €618 εκατ. και αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά 2% το α’ τρίμηνο 2022.

Ανθεκτική κερδοφορία από οργανικές δραστηριότητες

• Συνολικά έσοδα ύψους €146 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Αύξηση στα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες κατά 13% και μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά 7% σε ετήσια βάση, ως αναμενόταν, αντικατοπτρίζοντας τις πωλήσεις ΜΕΔ.

• Κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €27 εκατ., αυξημένα κατά 65% σε ετήσια βάση. Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους 6.7%.

• Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €21 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022 σε σχέση με €8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021.

Λειτουργική αποτελεσματικότητα

• Συνολικά λειτουργικά έξοδα ύψους €86 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση.

• Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 59% για το α’ τρίμηνο 2022, μειωμένος κατά 1 ε.μ. σε ετήσια βάση.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

• Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.2%4,5 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.3%, λόγω της σταδιακής εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9.

• Καταθέσεις ύψους €17.7 δις, αυξημένες κατά 1% σε τριμηνιαία βάση. Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €6.4 δις.

Μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια

• Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 6.5% (2.7% μετά τις πιστωτικές ζημιές), χαμηλότερο κατά 1 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση.

• Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 60%-Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, δήλωσε αναφορικά με τα αποτελέσματα:

«Το α’ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από οικονομική ανάκαμψη, την οποία στηρίξαμε, όπως αποδεικνύεται, με παραχώρηση ρεκόρ νέων δανείων ύψους €618 εκατ. Αυτή σηματοδότησε το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του νέου δανεισμού με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ο νέος δανεισμός μας κατά το α’ τρίμηνο έφτασε σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περίοδο πριν από την πανδημία, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού.

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2.7% για το έτος, επηρεασμένη από τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, πριν επιταχυνθεί στο 3.8% το 2023, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών 2022-2025. Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που οδήγησαν σε πληθωριστικές πιέσεις και διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €146 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €50 εκατ. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, κρατήσαμε τα συνολικά λειτουργικά μας έξοδα (αναπροσαρμοσμένα για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) για το τρίμηνο στα €86 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων.

H τριμηνιαία χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) κατέγραψε μικρή αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2022 και ανήλθε στις 44 μ.β., αντικατοπτρίζοντας την αναθεώρηση των μακροοικονομικών προοπτικών, αλλά παραμένοντας εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας. Καταγράψαμε κέρδη ύψους €27 εκατ. μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, με αντίστοιχη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ύψους 6.7%. Τα συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ανήλθε σε καθαρά κέρδη ύψους €21 εκατ.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.3% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.2%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση.

Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους πέραν από €6 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 296%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρουσίασαν αύξηση ύψους 1% κατά το τρίμηνο και ανήλθαν σε €17.7 δις.

Η ομαλοποίηση στον ισολογισμό μας συνεχίστηκε κατά το α’ τρίμηνο, με περαιτέρω οργανική μείωση των ΜΕΔ ύψους περίπου €100 εκατ., με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 6.5%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ.

Παραμένουμε σε ορθή πορεία για την επίτευξη του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του έτους και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025. Το πλάνο μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρο. Έχουμε εφαρμόσει μια δυναμική στρατηγική, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή μας βάση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μας τεχνογνωσίας και υποδομής. Κατά συνέπεια, παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και θέτουμε τις βάσεις για διανομή μερίσματος.

Από τον Φεβρουάριο που μοιραστήκαμε μαζί σας τους αναθεωρημένους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, το εξωτερικό περιβάλλον έχει αλλάξει.

Ως αποτέλεσμα, τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για κάθε έτος ξεκινώντας από το 2023, και να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 10% ένα έτος νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν».

Δειτε Επισης

Το brand story της Loacker και τα 40 χρόνια παρουσίας στην κυπριακή αγορά
Cali Resort: Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο της Louis Hotels για ενήλικες (photos)
Tο ψηφιακό τοπίο των τραπεζών: Τα μυστικά των πρωταγωνιστών για επιτυχή μετασχηματισμό
Προχωρά με τον διορισμό Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο Πρόεδρος-«Δύο-τρία πρόσωπα στο μυαλό μου»
Νόμος για απεγκλωβισμό των εγκλωβισμένων αγοραστών ακινήτων-Τι προνοεί και τι αλλάζει
Στα χέρια των καταναλωτών το e-kalathi με ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή-Τι προβλέπει ο νόμος
Μειώθηκε στο 17% από 30% ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για άμυνα επί τόκων
Ν. Χριστοδουλίδης: Σταθμός για τη δημοσιονομική σταθερότητα η έγκριση της δέσμης μέτρων για τα ΜΕΔ
Ανέβασε ταχύτητα η αγορά οχημάτων... Εκτοξεύθηκαν οι εγγραφές
Πέρασε το κυβερνητικό πακέτο για τις εκποιήσεις-Σε νέα βάση το νομοθετικό πλαίσιο