anner-cyta-vodafone

«Απασχολεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό προσωπικού με αγορά υπηρεσιών»

  05/07/2021 17:50
«Απασχολεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό προσωπικού με αγορά υπηρεσιών»

«Απασχολεί δυσανάλογα μεγάλο αριθμό προσωπικού με αγορά υπηρεσιών»

  05/07/2021 17:50

Στη δημοσιοποίηση της Ειδικής Έκθεσης της με θέμα τον έλεγχο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, προέβη σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, απασχόληση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού προσωπικού με αγορά υπηρεσιών, που παραπέμπει σε κάλυψη μονίμων αναγκών, με τρόπο που δεν είναι ο ενδεικνυόμενος, καθώς επίσης ελλείψεις, διορθώσεις, λάθη και παραλείψεις, στα τιμολόγια που εκδίδουν οι ανάδοχοι, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα ευρήματα, που προέκυψαν από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν αρμοδιότητα και οι εποπτικές αρχές, αναφέρεται ότι έχει διαπιστωθεί η απασχόληση δυσανάλογα μεγάλου αριθμού προσωπικού με αγορά υπηρεσιών, που παραπέμπει σε κάλυψη μονίμων αναγκών, με τρόπο που δεν είναι ο ενδεικνυόμενος.

Επίσης, εντοπίστηκαν ελλείψεις, διορθώσεις, λάθη και παραλείψεις, στα τιμολόγια που εκδίδουν οι ανάδοχοι για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται όπως ο Οργανισμός εξετάσει κατά πόσο η στελέχωση με αγορά υπηρεσιών αποτελεί την πιο οικονομικά και λειτουργικά συμφέρουσα λύση, ενώ εισηγείται επίσης όπως οριστεί διαδικασία για βεβαίωση, από αρμόδιο λειτουργό, της ορθότητας και πληρότητας των τιμολογίων πριν την καταχώριση και πληρωμή τους.

Επιπλέον, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε την απασχόληση αριθμού αναδόχων, που είχαν επιλεγεί με προκήρυξη κατά το 2017 για αγορά υπηρεσιών, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια της προκήρυξης, στη βάση της οποίας επιλέγηκαν και εξέφρασε τη διαφωνία της, για την επιλογή υποψηφίων χωρίς να πληρούν τα κριτήρια.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα της Έκθεσης, «στη νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών από αναδόχους, το 2018, έγινε αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνταν προς τα κάτω», ενώ σημειώνει πως «το γεγονός αυτό αύξησε δυσμενώς το εύρος των υποψηφίων, μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες επιλογής ατόμων με περισσότερα προσόντα».

Εξάλλου, συμπληρώνει πως «δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για τους λόγους που αυτό κρίθηκε αναγκαίο, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες για πιθανή φωτογράφηση υποψηφίου/ων», ενώ εισηγήθηκε την αναθεώρηση των ελάχιστων προσόντων που απαιτούνται, τουλάχιστον με βάση εκείνων που ίσχυαν μέχρι το 2018, ώστε να επιλέγονται τα καταλληλότερα άτομα.

Επιπλέον, αναφέρει πως εντόπισε περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι συμβάσεις των αναδόχων ξεπέρασαν σε διάρκεια τους 30 μήνες, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους ως προς τη διεκδίκηση της μετατροπής τους σε εργοδοτούμενους με καθεστώς αορίστου χρόνου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προέβη στη σύσταση να μην ανανεώνονται συμβόλαια πέραν των 30 μηνών σε κανένα ανάδοχο και επιπλέον ο Οργανισμός να βεβαιώνεται ότι τόσο οι όροι της σύμβασης, όσο και η πραγματική εργασία που διεκπεραιώνεται από τους ανάδοχους, παραπέμπουν σε αγορά υπηρεσιών και όχι σε εργοδότηση.

«Παρατηρήσαμε κενά και αδυναμίες, που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου (ΔΟ), καθώς επίσης και στην τήρηση κατάλληλων πρακτικών. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδρίες του ΔΟ, να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά, τα οποία να αριθμούνται κατάλληλα, να υπογράφονται αρμοδίως και να επικυρώνονται έγκαιρα», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Για την απόφαση του Διοικητικού Οργάνου για μονιμοποίηση Διευθυντή, ο οποίος δεν κατέχει αναγνωρισμένο τίτλο πτυχίου, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός υιοθετήσει επίσημη διαδικασία, ώστε κατά την πλήρωση των κενών θέσεων να ελέγχει, μεταξύ άλλων, την αναγνωρισιμότητα των πτυχίων των υποψηφίων, πριν την προσφορά θέσης.

Για τον χειρισμό της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως σημειώνει, «θα πρέπει να ληφθεί καθοδήγηση από τον νομικό σύμβουλο του Οργανισμού».

Επιπρόσθετα, συμπληρώνει πως παρατήρησε «κενά και αδυναμίες σε έγγραφα και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στους φακέλους δανείων, στον τρόπο φύλαξης ή/και αρχειοθέτησής τους, καθώς και ασυμφωνίες στην πληροφόρηση που είναι καταχωρισμένη στο μηχανογραφικό σύστημα, σε σχέση με το περιεχόμενο των φακέλων» και εισηγήθηκε όπως «επανεξεταστεί και αναθεωρηθεί ο τρόπος φύλαξης και αρχειοθέτησης των εγγράφων».

Εισηγήθηκε ακόμα «να γίνει έλεγχος και επιβεβαίωση των καταχωρίσεων στο μηχανογραφικό σύστημα με τα έγγραφα που βρίσκονται στους φακέλους δανείων, ώστε να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις και λάθη».

Αναφορικά στο έγγραφο πολιτικής χορηγήσεων, αναφέρει πως παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ παρατηρήσε αδυναμίες όσον αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση των καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Εισηγηθήκαμε, σημειώνει, «όπως ετοιμαστεί επαρκής και επικαιροποιημένη πολιτική για τη χορήγηση δανείων, υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για περιορισμό των καθυστερήσεων, καθώς επίσης και καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».

Εξάλλου, σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης παρατηρήθηκαν «κενά και αδυναμίες» στις συμφωνίες χορήγησης και διαχείρισης δανείων που έχει συνάψει ο Οργανισμός με τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς επίσης και διαφωνίες μεταξύ των μερών, σχετικά με τροποποίηση των εν λόγω συμφωνιών και κατά συνέπεια, μη αποτελεσματική διαχείριση των δανείων. 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως ο Οργανισμός, εφαρμόσει σύστημα αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των καθυστερήσεων και αναδιαρθρώσεων των δανείων, αφού η ανεπάρκεια στη διαχείριση αποβαίνει εις βάρος του ίδιου του Οργανισμού αλλά και του Κράτους.

Σχετικά με τις προσφορές που ζήτησε ο Οργανισμός με τη μέθοδο της συνοπτικής διαδικασίας, για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους. Παρατήρησε ότι η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε στερείται απαραίτητης τεκμηρίωσης και εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός, ως δημόσιος οργανισμός, οφείλει να εφαρμόζει τους Κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο Οργανισμός  Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα πρέπει να ακολουθεί το νομοθετικό πλαίσιο και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της χρηστής διοίκησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στον δημόσιο τομέα.

Επίσης, σημειώνει ότι «ως Αναγνωρισμένο Πιστωτικό Ίδρυμα, λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της ΚΤΚ και θα πρέπει να επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωσή του με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς της ΚΤΚ», για να σημειώσει ότι «από τον έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι σε κάποιους τομείς δεν εφαρμόστηκαν οι εν λόγω υποχρεώσεις στον βαθμό που αναμενόταν».

«Ο Οργανισμός θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντά του και να ενεργεί πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας με εφαρμογή των ορθών πρακτικών και διαδικασιών που επιτάσσουν οι κανόνες χρηστής διοίκησης και χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης», αναφέρεται καταληκτικά.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας