anner-cyta-vodafone

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (1)

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (1)

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (1)

Μετά και την δεινή οικονομική θέση που περιήλθε η Κύπρος με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και το πρόγραμμα οικονομικής αναπροσαρμογής που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να εξεύρει τρόπους ώστε να μην καταρρεύσει πλήρως η Οικονομία και να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις στην χώρα μας. Ανάμεσα στα μέτρα που υιοθέτησε περιλαμβάνεται και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ).

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Τα ουσιαστικά οφέλη από το επενδυτικό πρόγραμμα (2)

Συγκεκριμένα, το ΚΕΠ τέθηκε σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργικού τον Μάιο του 2013, με αρχικό στόχο της διατήρησης των ξένων επενδύσεων και της συνέχισης της παρουσίας τους, μετά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης που προκλήθηκε από την κορύφωση της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, το Πρόγραμμα στόχευε στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θα συνέβαλλαν στην επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα, το 2013 εφαρμόστηκε το Σχέδιο για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο με τα πιο κάτω κριτήρια:
Μη Κύπριος πολίτης ή υψηλόβαθμο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών μπορούσε να υποβάλει αίτηση εάν
 
1. Ο αιτών έχει προβεί σε αγορά κρατικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους τουλάχιστον €5 εκατ. 
2. Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών ύψους τουλάχιστον €5 εκατ.
3. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής ύψους τουλάχιστον €5 εκατ.
4. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες ύψους τουλάχιστον €5 εκατ.
5. Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ύψους τουλάχιστον €5 εκατ. τακτής προθεσμίας τριών ετών.
6. Συνδυασμός 1, 2, 3, 4 και 5 ύψους €5 εκατ.
7. Πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου 2013:Ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων η οποία να ανέρχεται συνολικά τουλάχιστον στα €3 εκατ.  
8. Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις: (α) €2,5 εκατ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η επένδυση είναι τουλάχιστον €12,5 εκατ., (β) Σε €2 εκατ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι πέραν των €12,5 εκατ.
 
Υπήρχαν όροι και προϋποθέσεις όπως λευκό ποινικό μητρώο και διαμονή στην Κύπρο με τον αιτών να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: Μ. Μιχαήλ: Από τους πιο ελπιδοφόρους τομείς τα επενδυτικά ταμεία

Πρώτη αναθεώρηση το 2014
Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα καταρτίστηκε και υιοθετήθηκε, μπορεί να πει κανείς με συνοπτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρωτά σημεία και αδυναμίες, το Υπουργικό προχώρησε το 2014 σε αναθεώρηση του ΚΕΠ και καθόρισε νέα οικονομικά κριτήρια.

Δεύτερη αναθεώρηση το 2016
Το 2016, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής αναπροσαρμογής και την έξοδο της Κύπρου από το Μνημόνιο, το Υπουργικό προχώρησε σε δεύτερη αναθεώρηση του ΚΕΠ, η οποία εντασσόταν στα πλαίσια υλοποίησης ενός από τους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής, που είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση καθόρισε καλύτερη στόχευση των επενδυτικών κριτηρίων για αυξημένη οικονομική δραστηριότητα με την προσέλκυση επενδύσεων με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυξημένων εισοδημάτων.

Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο να μειωθούν και τα αιτούμενα ποσοστά επένδυσης αφού καταργήθηκαν τα κριτήρια των λιγότερων παραγωγικών επενδύσεων όπως ήταν οι καταθέσεις, η αγορά κυβερνητικών ομολόγων, και η απομείωση καταθέσεων.

Τρίτη αναθεώρηση το 2018
Τον Ιανουάριο και τον Μάριο του 2018 με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του Προγράμματος, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά από μέτρα που είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι το Πρόγραμμα προωθείται από όλους τους εμπλεκομένους με σοβαρότητα και ποιοτική εξυπηρέτηση, και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις διατάξεις του Προγράμματος στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που έχουν καθορισθεί προστατεύοντας κυρίως τα συμφέροντα των ξένων επενδυτών και διαφυλάσσοντας την εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικό προορισμό.

Παράλληλα, το Υπουργικό προχώρησε με τη σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου καθώς και τη δημιουργία του «Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος». Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από Παρόχους Υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο.

Τέταρτη αναθεώρηση το 2019
Στις 13.2.2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των προσπαθειών για περαιτέρω βελτίωση του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος», έθεσε νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία μπορούν μη Κύπριοι επιχειρηματίες/ επενδυτές καθώς και τα μέλη οικογένειας τους να υποβάλλουν αιτήσεις στη βάση των διατάξεων του Προγράμματος.

Βασικός στόχος παραμένει η περαιτέρω ενθάρρυνση άμεσων ξένων επενδύσεων και η προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση τους στην Κύπρο.

Μάλιστα το αναθεωρημένο ΚΕΠ υπογραμμίζει πως σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε κριτήριο ή όρος ή προϋπόθεση αθετείται ή παύει να ισχύει, η πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.
2. Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής ύψους τουλάχιστον €2,0 εκατ.
3. Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες με κόστος επένδυσης ύψους τουλάχιστον €2,0 εκατ.
4. Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξίας τουλάχιστον €2 εκατ.
5. Συνδυασμός των πιο πάνω νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος τουλάχιστον στα €2 εκατ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Λευκό Ποινικό Μητρώο
2. Θεώρηση Schengen. Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ.
3. Μόνιμη Ιδιόκτητη Κατοικία στην Κύπρο: Σε όλες τις περιπτώσεις ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.
4. Διαμονή στην Κύπρο: Ο αιτών πριν την Πολιτογράφηση του θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας