Μαρίνα Αγίας Νάπας: Ένα εμβληματικό έργο με περιβαλλοντική συνείδηση

Δελτίο Τύπου  09/12/2021 10:16
Μαρίνα Αγίας Νάπας: Ένα εμβληματικό έργο με περιβαλλοντική συνείδηση

Μαρίνα Αγίας Νάπας: Ένα εμβληματικό έργο με περιβαλλοντική συνείδηση

Δελτίο Τύπου  09/12/2021 10:16

Η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των κυβερνήσεων και επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βελτιώνει τόσο την ποιότητα ζωής, όσο και την βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων/οργανισμών. 

Οι εκάστοτε κοινότητες καλούνται να προστατεύουν το περιβάλλον, να προβαίνουν σε συνετή χρήση των πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μελλοντικών γενιών. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε και στο νησί μας σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς τους στόχους, διαβεβαιώνοντας  τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.

Ayia Napa Marina  (2)

Μια από αυτές τις εταιρείες είναι η Μ.Μ. Makronisos Marina Ltd η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή ενός από τα πιο εμβληματικά έργα μικτής ανάπτυξης – την Μαρίνα Αγίας Νάπας. Με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η εταιρεία έχει λάβει υπόψη, από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού της Μαρίνας Αγίας Νάπας, όλα τα θέματα που άπτονται της προστασίας  της χλωρίδας, της πανίδας, των θαλάσσιων νερών και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Το εξαιρετικά υψηλού επιπέδου κατασκευαστικό έργο ταυτίζεται με τη σημασία και τον ρόλο των περιβαλλοντικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή. Για την αδειοδότηση του έργου έχουν ακολουθηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν υποβληθεί στις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους όλα τα απαραίτητα σχέδια και μελέτες συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και της ειδικής Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης για έργα που υλοποιούνται εντός / πλησίον προστατευμένων περιοχών (Natura 2000).

Ayia Napa Marina  (3)

Σημαντικές Περιβαλλοντικές Συμφωνίες

Η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνίες με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την παρακολούθηση και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, Η Μ.Μ. Makronisos Marina Ltd έχει υπογράψει Συμφωνία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, διάρκειας 10 χρόνων, με βάση την οποία αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ειδικών δράσεων  παρακολούθησης, εποπτείας και σχετικών δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων στην πτηνοπανίδα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Αγίας Θέκλας-Λιοπετρίου και Κάβο Γκρέκο. Επίσης, η εταιρεία έχει υπογράψει Συμφωνίες με το Τμήμα Περιβάλλοντος, βάση των οποίων καταβάλλει τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί, για την αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Περιβάλλοντος (επιθεωρητή), για την παρακολούθηση και έλεγχο των όρων της Περιβαλλοντικής Αρχής κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

Ayia Napa Marina  (4)

Προγράμματα, Σχέδια και Μέτρα

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΠΔ) καθώς και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)  το οποίο είναι σύμφωνο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) και προγραμματίζει  την επαλήθευση του από τρίτο ανεξάρτητο επαληθευτή, με στόχο την καταχώρηση της εταιρίας στο μητρώο EMAS. 

Επιπρόσθετα βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης της Χλωρίδας και Τοπιοτέχνησης. με βάση του οποίου η εταιρεία θα επανεγκαταστήσει πληθυσμούς των ειδών του Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου που έχουν επηρεαστεί λόγω των κατασκευαστικών εργασιών σε ειδικούς χώρους που θα διαμορφωθούν στα πλαίσια της τοπιοτέχνησης της ανάπτυξης. Η Μ.Μ. Makronisos Marina Ltd, εναρμονισμένη με τις σχετικές τοπικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες, έχει υποβάλει Σχέδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας και Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο έχει εγκριθεί, και αναφέρεται τους τρόπους με τους οποίους θα επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και η μεγιστοποίηση της χρήση ΑΠΕ.

Ayia Napa Marina  (5)

Έχει εκπονηθεί και υλοποιείται από την εταιρεία Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Υδάτων, το οποίο διασφαλίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας όλων των νερών αλλά και της κατάστασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας στη περιοχή του έργου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Για τη διαχείριση των αποβλήτων της ανάπτυξης εφαρμόζεται ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ενώ για τη συλλογή των λυμάτων από τα σκάφη έχει εγκατασταθεί  εξειδικευμένο Σύστημα Άντλησης των Λυμάτων (Pump out system) στις αποβάθρες το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό σύστημα του Δήμου Αγίας Νάπας.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη φωτισμού και έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την Ανανέωση και Οξυγόνωση του Νερού της Λεκάνης, ενώ έχουν παρθεί μέτρα για την πρόληψή και την αντιμετώπιση  διαρροών και τυχόν περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Ayia Napa Marina  (6)

Περιβαλλοντικές Καινοτομίες της Μαρίνας Αγίας Νάπας

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας μπορεί να θεωρηθεί ένα ιδιαίτερα καινοτόμο έργο για τα περιβαλλοντικά δεδομένα της Κύπρου μιας και υιοθετεί διάφορες περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις και τεχνολογίες όπως η χρήση ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων και scooters, η εφαρμογή του έξυπνου συστήματος διαχείρισης συμβάντων AdiMarine και της Smartplus Cloud Platform που επιτρέπει την προβολή των δεδομένων από τις υποδοχές E-Power στις αποβάθρες της Μαρίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργο Μαρίνα Αγίας Νάπας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://marinaayianapa.com/.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας