Τι αλλάζει και τι πρέπει να ξέρετε για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

InBusinessNews  18/08/2022 06:50
Τι αλλάζει και τι πρέπει να ξέρετε για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

Τι αλλάζει και τι πρέπει να ξέρετε για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

InBusinessNews  18/08/2022 06:50

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 23 Αυγούστου 2022 βρίσκεται το Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ) για αυτοκαταναλωτές.

Το σχέδιο αποσκοπεί να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ με την προώθηση αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων βιομάζας/βιοαερίου και άλλων συστημάτων ΑΠΕ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς αυτοκατανάλωσης.


Δείτε εδώ το σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι πέντε κατηγορίες επενδύσεων

Σημειώνεται ότι για κάθε λογαριασμό καταναλωτή μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα ΑΠΕ σε μια μόνο από τις κατηγορίες Α, Β, Δ, Ε.


Διαβάστε εδώ: Διαβούλευση για Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για Αυτοκαταναλωτές

 • Κατηγορία Α: Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (netmetering)

Αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες οικιακών καταναλωτών και φωτοβολταϊκά συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές.

Διαβάστε ακόμα: 

Revolut: Πιο επιθετικά στον κόσμο των crypto μέσω Κύπρου 

Αίμιλη Πίσση: Πώς προχωρά το πλάνο μετασχηματισμού της Ελληνικής 

Η εν λόγω κατηγορία αφορά επενδύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων έως 10,4 kW συνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής, για κάλυψη ιδίων αναγκών, με την εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (net metering). Τα συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εκάστοτε υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Η μέγιστη ισχύς του κάθε ΦΒ συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας A είναι 10,4 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συστήνεται όπως λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για μείωση των ενεργειακών αναγκών της κατοικίας/κτιρίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος σε οροφή, συστήνεται όπως προηγουμένως σ’ αυτήν εφαρμόζεται θερμομόνωση.

Εξάλλου, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός της ικανότητας των εγκαταστάσεων παραγωγής προσαρμοσμένος στο προφίλ ζήτησης του καταναλωτή, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες δαπάνες και αχρείαστη παραγωγή ενέργειας.

Στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου, μπορούν να εγκατασταθούν ετησίως, με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων, φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20 MW στις ακόλουθες δύο υποκατηγορίες επενδύσεων:

Α.1 – ΦΒ συστήματα για κατοικίες οικιακών καταναλωτών: Συνολική ισχύς 15 MW

Α.2 – ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών: Συνολική ισχύς 5 MW.

 • Κατηγορία Β: Συστήματα ΑΠΕ ενωμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing)

Η Κατηγορία Β αφορά εγκαταστάσεις συστημάτων ΑΠΕ στα υποστατικά φυσικών ή νομικών προσώπων (δηλαδή εμπορικές, βιομηχανικές μονάδες, οικίες, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση.

Η μέγιστη ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας Β είναι 1000 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι θα εγκαταστήσουν σύστημα συμψηφισμού λογαριασμών, θα καταβάλλουν στον προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον προμηθευτή), τότε ο καταναλωτής θα καταβάλει την διαφορά που θα προκύπτει από το συμψηφισμό του κόστους της εξαγόμενης και της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης.

Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον προμηθευτή) το πλεονάζον χρηματικό ποσό, θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης.

Σε περίπτωση που το εξυπηρετούμενο υποστατικό σταματήσει να κατοικείται ή να χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα να προκύπτουν αυξημένα ετήσια πλεονάσματα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία ξερνούν πέραν του 20% την ετήσια συνολική κατανάλωση, του υποστατικού, ο προμηθευτής δύναται να προβεί σε τερματισμό της Σύμβασης Συμψηφισμού Λογαριασμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο παραγωγός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για αλλαγή της Άδειας Λειτουργίας του εν λόγω συστήματος από τη ΡΑΕΚ.

Στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου μπορούν να εγκατασταθούν ετησίως με την μέθοδο του Συμψηφισμού λογαριασμών (Net-billing) και Αυτοπαραγωγής, συστήματα ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 20 MW.

 • Κατηγορία Γ: Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ μη ενωμένα με το δίκτυο

Η Κατηγορία Γ αφορά εγκαταστάσεις αυτόνομων ΦΒ Συστημάτων, αυτόνομων συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου και άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ μη συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι δύνανται να εγκατασταθούν αυτόνομα Συστήματα ΑΠΕ σύμφωνα με τις ανάγκες του παραγωγού-καταναλωτή χωρίς περιορισμό στη μέγιστη ισχύ του κάθε συστήματος ή στην συνολική ισχύ των συστημάτων που θα εγκατασταθούν στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθεσίες.

Για τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, θα μπορούν να εγκατασταθούν Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα δυναμικότητας ανάλογης του διαθέσιμου κονδυλίου και μέχρι εξαντλήσεως του, σύμφωνα με το ποσό που θα ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 

 • Κατηγορία Δ: Εικονικός συμψηφισμός μετρήσεων (virtual netmetering) για συστήματα ΑΠΕ

Η Κατηγορία Δ αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων συνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής, για κάλυψη ιδίων αναγκών οικιστικών μονάδων και γεωργικών υποστατικών/δραστηριοτήτων, με την εφαρμογή του συστήματος εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net metering).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Οικιακοί καταναλωτές: Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας για έξι συνεχόμενους μήνες και είναι ιδιοκτήτες της οικιστικής μονάδας που θα εξυπηρετεί το ΦΒ σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης έχει δοθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της οικιστικής μονάδας.

Επαγγελματίες γεωργοί και οινοποιητικές επιχειρήσεις υπό όρους.

Η μέγιστη ισχύς του κάθε συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας Δ είναι για οικιακούς καταναλωτές 10,4 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και για επαγγελματίες γεωργούς και νέες οινοποιητικές επιχειρήσεις 100 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο (κατανάλωση/λογαριασμό) μίας μόνο οικιστικής μονάδας ή υποστατικού, που βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο από το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Ο δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Παραγωγής/Κατανάλωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή του διάρκειας δεκαπέντε (15) χρόνων για τους οικιακούς καταναλωτές και δέκα (10) χρόνων για τους επαγγελματίες γεωργούς. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας της Σύμβασης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

 • Κατηγορία Ε: Εικονικός συμψηφισμός λογαριασμών (virtual netbilling) για συστήματα ΑΠΕ

Η Κατηγορία Ε αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ΦΒ) συστημάτων συνδεδεμένων με το δίκτυο διανομής, για κάλυψη ιδίων αναγκών ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων, με την εφαρμογή του συστήματος εικονικού συμψηφισμού λογαριασμών (virtual net billing).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τον περί της ρύθμισης της ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων νόμου.

Η μέγιστη ισχύς του κάθε συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της Κατηγορίας Ε είναι 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου.

Ο δικαιούχος θα υπογράφει Σύμβαση Συμψηφισμού Λογαριασμών Παραγωγής/Κατανάλωσης με τον εκάστοτε Προμηθευτή του διάρκειας δέκα (10) χρόνων. Η σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας της σύμβασης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Τι αλλάζει

Οι κύριες αλλαγές του σχεδίου σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο ιδιοκατανάλωσης είναι οι ακόλουθες για κάθε κατηγορία:

Net-Metering

 • Καταργείται η υποβολή διαστασιολόγησης για συστήματα κάτω από 4.16 kW.
 • Αυξάνεται η ισχύς στα μονοφασικά συστήματα από 4.16 kW στα 5,2 kW με την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.
 • Παραμένει το 100% της ετήσιας κατανάλωσης για συστήματα πέραν των 4.16 kW (έχει ήδη τροποποιηθεί το υφιστάμενο Σχέδιο).

Net-Billing

 • Καταργείται η μέγιστη ισχύς του ΦΒ με βάση την ετήσια κατανάλωση. Ωστόσο, παραμένουν μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί και το γενικό όριο του 1 MW από τα 8 ΜW που ήταν το παλιό.
 • Μεγαλύτερα συστήματα από 1 MW θα μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
 • Εισάγεται πρόνοια για αποζημίωση της πλεονάζουσας ενέργειας μέχρι και 20% σε σχέση με την εισαγμένη ενέργεια
 • Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να έχει έσοδα πέραν από το 20% (περίσσιας ενέργειας), αυτό θα επιτρέπεται μόνο μέσω της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Virtual Net-Metering

 • Εισαγωγή νέας κατηγορίας για οινοποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αυξήθηκε το όριο και για τους Γεωργούς μέχρι 100 kW (από 20 kW).

VirtualNet-Billing (εισαγωγή νέας κατηγορίας) ως ακολούθως:

 • 150 kW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κάθε επιλέξιμου δικαιούχου, φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο.
 • 50 kW για τις στρατιωτικές μονάδες.
 • 20 kW για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας