Τρ. Κύπρου: Η διαχείριση της κρίσης, η μείωση κινδύνου και η πρόσθετη αξία

Τρ. Κύπρου: Η διαχείριση της κρίσης, η μείωση κινδύνου και η πρόσθετη αξία

Τρ. Κύπρου: Η διαχείριση της κρίσης, η μείωση κινδύνου και η πρόσθετη αξία

Βελτιώσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το 2020, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, καθώς με βάση την ανακοίνωση των προκαταρκτικών οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2020, η συνολική κεφαλαιακή της επάρκεια να ενισχύεται στο 18,7% σε σχέση με 18,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Διαβάστε ακόμα: Κωτσόβολος: Στην καρδιά της Μακαρίου το πρώτο κατάστημα στη Λευκωσία

Παρά τις αυξημένες ζημιές που κατέγραψε το 2020 ύψους €174,8 εκατ. σε σχέση με ζημιές €67,7 εκατ. το 2019, το Συγκρότημα προέβη σε δράσεις οι οποίες θα προσδώσουν αξία στους μετόχους, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή λειτουργία της Τράπεζας εν μέσω της πανδημίας, παραχωρώντας νέα δάνεια ύψους €1,4 δις για στήριξη της κυπριακής Οικονομίας, ενώ προχώρησε στην αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων μέχρι το τέλος του 2020 για περισσότερους από 25.000 πελάτες που αφορούν δανειακές συμβάσεις ύψους €5,9 δις.

Διαβάστε ακόμα: Altamira: Σπίτια από €45.000 και διαμερίσματα από €55.000

Διαβάστε ακόμα: Mangas Home Improvement: Το DIY στα φόρτε του

Βελτίωση δεικτών
Με γνώμονα την δεινή οικονομική θέση της Τράπεζας Κύπρου το 2013, σήμερα το Συγκρότημα κατάφερε να προβεί σε σημαντική απομόχλευση του ισολογισμού του, μειώνοντας το από €30,3 δις το Δεκέμβριο του 2013 στα €21,5 δις το Δεκέμβριο του 2020.

Επίσης, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) ύψους €2,1 δις, αναπροσαρμοσμένη για τις πωλήσεις ΜΕΧ. Συγκεκριμένα προχώρησε σε πωλήσεις κόκκινων δανείων ύψους €1,5 δις και σε οργανική μείωση ΜΕΧ ύψους €0,6 δις. Το ποσοστό ΜΕΧ προς δάνεια μειώθηκε σε 16% (7% μετά τις πιστωτικές ζημιές),κ αι αύξηση ποσοστού κάλυψης ΜΕΧ με προβλέψεις στο 59%, αναπροσαρμοσμένα για τις πωλήσεις ΜΕΧ. Μειώθηκε, επίσης, το ποσοστό σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων προς σύνολο περιουσιακών στοιχείων σε 53%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΧ.

Την ίδια ώρα, η κεφαλαιακή της επάρκεια ενισχύθηκε το 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να αυξάνεται σε 15,2%. Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 18,7% από 18,0% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,533 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019),με το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο να διαμορφώνεται στο 35,0%.

Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 254% και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας ανήλθε σε €4,2 δις.

Μορατόριουμ δόσεων
Στο πλαίσιο της απόφασης για αναστολή της καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) μέχρι το τέλος του έτους 2020, πάνω από 25.000 δανειολήπτες είχαν εγκριθεί και αφορούσαν δάνεια ύψους περίπου €5,9 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (αποτελούμενα από δάνεια σε ιδιώτες ύψους €2,1 δις και δάνεια σε επιχειρήσεις ύψους €3,8 δις) και αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου των δανείων.

Με την λήξη του μορατόριουμ, το 82% των δανείων σε ιδιώτες υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων, είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 93% αυτών κατέβαλαν την δόση τους. Αντίστοιχα, το 51% των δανείων σε επιχειρήσεις υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων, είχαν καταβολή δόσης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και το 97%αυτών κατέβαλαν την δόση τους.

Στη βάση του δεύτερου σχεδίου για αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων (μορατόριουμ) που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί αιτήσεις για δάνεια ύψους περίπου €27 εκατ. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2021,έχουν εγκριθεί δάνεια ύψους περίπου €17 εκατ. για το δεύτερο σχέδιο.

Πωλήσεις ακινήτων
Η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €80 εκατ. κατά το 2020, με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους €9 εκατ. για το 2020. Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €91εκατ. (492 ακίνητα). Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε υπογράψει αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €53 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η REMU ανέλαβε ακίνητα ύψους €146 εκατ. κατά το 2020, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.

Helix 2
Τον Αύγουστο 2020, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €898 εκατ. (από τα οποία €886 εκατ. αφορούσαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) στις 30 Ιουνίου 2020, γνωστό ως Project Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Α. ΤονΙανουάριο2021, το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία με τον αγοραστή τουHelix2 Χαρτοφυλακίου Α για την πώληση πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €545 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, γνωστό ως ProjectHelix2 Χαρτοφυλάκιο Β.

Η ολοκλήρωση του Helix2 Χαρτοφυλακίου Β θα υλοποιηθεί μαζί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Α και αναμένεται στις αρχές του δεύτερου εξάμηνου του 2021. Το Project Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) επιταχύνει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, μειώνοντας τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά 43% σε €1.760 εκατ. αναπροσαρμοσμένα με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ)  προς δάνεια  κατά 9 ε.μ. σε 16% αναπροσαρμοσμένο με βάση τα στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου  2020.

Νέα δάνεια
Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,261 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,196 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.

Αναπροσαρμοσμένα για το ProjectHelix2, τα δάνεια μειώνονται κατά €1,354 εκατ. σε €10,907 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το 2020 ανήλθε σε €1,351εκατ., σε σύγκριση με €2,045 εκατ. κατά το 2019, μειωμένος κατά 34% σε ετήσια βάση, καθώς επηρεάστηκε από την πανδημία.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €374εκατ., σε σύγκριση με €288 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 30% σε τριμηνιαία βάση) και με €443 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019 (μειωμένος κατά 16% σε ετήσια βάση). Η τριμηνιαία αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για νέο δανεισμό το δ’ τρίμηνο 2020, μετά τα περιοριστικά μέτρα κατά το α’ εξάμηνο 2020,υποβοηθούμενη από τα Κυβερνητικά σχέδια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €9,886 εκατ.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας