Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και οι στόχοι

Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και οι στόχοι

Τρ. Κύπρου: Η πρόσθετη αξία, οι εκποιήσεις, τα δάνεια και οι στόχοι

Σημαντικές βελτιώσεις σε βασικούς οικονομικούς δείκτες κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου το τρίτο τρίμηνο του 2020 με βάση την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, με την κεφαλαιακή της επάρκεια να ενισχύεται στο 18,2% σε σχέση με 17,8% που ήταν στις 30 Ιουνίου 2020. Παρά τα μειωμένα λειτουργικά κέρδη €152 εκατ. που παρουσίασε το ενιάμηνο το 2020 σε σχέση με €188 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, το Συγκρότημα προέβη σε δράσεις οι οποίες θα προσδώσουν αξία στους μετόχους, παραχώρησε περίπου €1 δις σε νέα δάνεια το ενιάμηνο του 2020, ενώ η REMU προχώρησε σε πωλήσεις ακινήτων €56 εκατ.

RELATED ARTICLESΒελτίωση δεικτών
Με γνώμονα την δεινή οικονομική θέση της Τράπεζας Κύπρου το 2013, σήμερα το Συγκρότημα κατάφερε να προβεί σε σημαντική απομόχλευση του ισολογισμού του, μειώνοντας το κατά €8,78 δις από €30,3 δις το Δεκέμβριο του 2013 στα €21,52 δις τον Σεπτέμβριο του 2020.
 
Διαβάστε ακόμα: 

Κίκης Λευκαρίτης: Ταυτισμένος με την Κύπρο

Lidl Wellness Camp: Μετατρέποντας την ποιοτική διατροφή σε απόλαυση

 

Επίσης, ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) μειώθηκε από το 63% το 2014 στο 26,2% το ενιάμηνο του 2020, ενώ σε απόλυτους αριθμούς τα ΜΕΧ συρρικνώθηκαν από €15,0 δις στα €3,2 δις (μείωση €11,8 δις).


Την ίδια ώρα, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 18,2 από 17,8% που ήταν το ενιάμηνο του 2019.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων σε σχέση με το 2014 αυξήθηκε κατά €5,1 δις, από €11,3 δις το 2014 σε €16,4 δις το ενιάμηνο του 2020.

Πωλήσεις ακινήτων
Η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) το ενιάμηνο του 2020 ανέλαβε ακίνητα ύψους €74 εκατ. (μείωση κατά 53% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Παράλληλα, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €48 εκατ. το ενιάμηνο 2020 (σε σύγκριση με €159 εκατ. το ενιάμηνο 2019), με κέρδη ύψους €6 εκατ. από την πώληση ακινήτων το ενιάμηνο 2020 (σε σύγκριση με κέρδος από την πώληση ύψους €26 εκατ. το εννιάμηνο 2019). Κατά τoυς εννιά μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €56 εκατ. (320 ακίνητα), σε σύγκριση με €195 εκατ. (433 ακίνητα) κατά το εννιάμηνο 2019, εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε υπογράψει αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €54 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €53 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020, και €65 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
 
ΕΣΤΙΑ
Με βάση το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των ΜΕΔ τα οποία έχουν ως εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, λήφθηκαν περίπου χίλιες ολοκληρωμένες αιτήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου €250 εκατ. ΜΕΔ λιανικής τραπεζικής. Το Σχέδιο αναμένεται να επιλύσει περίπου €93 εκατ. από αυτά τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, να βοηθήσει να εντοπιστούν οι μη-βιώσιμοι πελάτες για τους οποίους εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις (περιλαμβανομένου και από το κράτος) και αντιστοιχούν σε περίπου €96 εκατ. αυτών των  μη εξασφαλισμένων δανείων, και να διευκολύνει την εξυγίανση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, κυρίως μέσω εκποιήσεων, συναινετικών και μη.

Νέα δάνεια
Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το ενιάμηνο 2020 ανήλθε σε €977 εκατ., σε σύγκριση με €1,602 εκατ. το ενιάμηνο 2019 (μειωμένος κατά 39% σε ετήσια βάση) και επηρεάστηκε από την πανδημία. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €288 εκατ., σε σύγκριση με €238 εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 21% σε τριμηνιαία βάση) και με €491 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019 (μειωμένος κατά 41% σε ετήσια βάση). Η τριμηνιαία αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για νέο δανεισμό, κυρίως για στεγαστικά δάνεια, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Στρατηγική
Ξεκάθαρη στρατηγική του Συγκροτήματος παραμένει η μείωση του ποσοστού ΜΕΔ  προς δάνεια σε μονοψήφιο αριθμό μέχρι το τέλος του 2022 και σε περίπου 5% μεσοπρόθεσμα. Την ίδια ώρα, το Συγκρότημα στοχεύει στην ενίσχυση της κερδοφορίας επί των κεφαλαίων (Return on Tangible Equity, ROTE) σε περίπου 7% το 2022.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας