Τρ. Κύπρου: Ρευστό €700 εκατ. στην Οικονομία

Τρ. Κύπρου: Ρευστό €700 εκατ. στην Οικονομία

Τρ. Κύπρου: Ρευστό €700 εκατ. στην Οικονομία

Ένεση ρευστότητας στην αγορά συνολικού ύψους €700 εκατ. παραχώρησε η Τράπεζα Κύπρου κατά τους πρώτους 8 μήνες του 2020 υπό την μορφή νέων δανείων, ενώ επιπλέον €65 εκατ. αφορούσαν στεγαστικά δάνεια που ήταν υπό ολοκλήρωση τον Αύγουστο.

RELATED ARTICLESΑξίζει να σημειωθεί πως €245 εκατ. αφορούσαν νέα δάνεια προς νοικοκυριά, ποσό αυξημένο κατά 27% σε σχέση με το ύψος των δανείων που παραχωρήθηκαν σε νοικοκυριά κατά την ίδια περίοδο του 2019. Σε ό,τι αφορά τα νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά ανήλθαν στα €88,2 εκατ. ή 12,6% επί του συνόλου των νέων δανείων που χορηγήθηκαν, αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με την υπό αναφορά περίοδο του 2019.

Διαβάστε ακόμα: Κατοικίες από €60.000 στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου από το 2016 και εντεύθεν μόνο το 2% των νέων δανείων δεν εξυπηρετούνται, ενώ το 98% των νέων δανείων από το 2016 είναι πλήρως εξυπηρετούμενα.

Διαβάστε ακόμα: Σ. Σιγάλας: Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Neo Plaza

Παραμένει το 17% των κόκκινων δανείων
Μέχρι και τον Αύγουστο απομειώθηκε το 83% του συνόλου των αρχικών Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) κάτι το οποίο σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε απομείωση ΜΕΔ ύψους €12,4 δις από τον αρχικό όγκο κόκκινων δανείων ύψους €15 δις.

Σημειώνεται πως το 70% της απομείωσης ή €8,6 δις προήλθε από οργανική απομείωση (αναδιαρθρώσεις), ενώ το υπόλοιπο 30% της απομείωσης ή €3,8 δις προέκυψε από πωλήσεις δανείων.

Διαβάστε ακόμα: Πράσινο στην οικιστική ανάπτυξη Marigate Larnaca

Ακίνητα €1,5 δις υπό διαχείριση
Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνοίου 2020, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,456 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,344 εκατ. τα  οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως  ‘Αποθέματα ακινήτων’ και  €112 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε ακίνητα’), σε σύγκριση με €1,490 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, η REMU ανέλαβε ακίνητα ύψους €30 εκατ. μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων, ενώ κατά την ίδια περίοδο ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €24 εκατ. χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε κέρδος σε σύγκριση με κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους €16 εκατ. κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρώτο εξάμηνο 2020, το  Συγκρότημα προχώρησε σε  εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €27 εκατ. (170 ακίνητα), σε σύγκριση με  €110 εκατ. (258 ακίνητα) κατά το εξάμηνο του 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη την πώληση του Cyreit .Επιπρόσθετα, στις 30  Ιουνίου 2020, το  Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες για  πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €53 εκατ. σε σύγκριση με €89 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019.

Υπογραμμίζεται πως το 2018, η Τράπεζα Κύπρου υπέγραψε συμφωνία για τη διάθεση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές του Cyreit Variable Capital Investment Company PLC (Cyreit). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση του Cyreit, (21 ακίνητα), αναγνωρίζοντας ζημιά ύψους περίπου €1 εκατ. Οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση του Cyreit ανήλθαν σε €160 εκατ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε και το Project Helix, με την ολοκλήρωση του οποίου, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €109 εκατ., τα οποία περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο του Project Helix, αποαναγνωρίστηκαν στις 30 Ιουνίου2019.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας