Δόθηκαν τα εργαλεία και αναμένεται η εφαρμογή

Δόθηκαν τα εργαλεία και αναμένεται η εφαρμογή

Δόθηκαν τα εργαλεία και αναμένεται η εφαρμογή

Άμεση ήταν η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Κεντρικής Τράπεζας σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα που υιοθέτησε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Μετά και την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων από την Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προχώρησε στην έκδοση διατάγματος με το οποίο λύνονται τα χέρια των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές προς τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα για την παραχώρηση νέων δανείων με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην Οικονομία.

RELATED ARTICLESΜετά και από αυτή την εξέλιξη οι επηρεαζόμενοι δικαιούχοι καλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς μέσω απλών διαδικασιών για αναστολή της καταβολής των δόσεων και τόκων για περίοδο 9 μηνών. Με βάση το διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί οφείλουν να αποδεχθούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή δόσεων και τόκων φυσικών και νομικών προσώπων εάν πληρούν τα κριτήρια. Δηλαδή, εάν επηρεάζονται τα εισοδήματα τους από τα μέτρα που έλαβε το Κράτος για την μη εξάπλωση του κορωνοϊού και εάν εξυπηρετούσαν τις δανειακές τους υποχρεώσεις τις τελευταίες 30 μέρες (μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020). Υπάρχουν, όμως, γκρίζες γραμμές σε ό,τι αφορά τα δάνεια που θεωρούνται εξυπηρετούμενα, όπως για παράδειγμα τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και εξυπηρετούνται αλλά συγκαταλέγονται βάσει των υποδείξεων των εποπτικών αρχών στα μη εξυπηρετούμενα, κάτι το οποίο εναπόκειται στον κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό για το πως θα το διαχειριστεί.

Η αναστολή θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με την λήξη της περιόδου αναστολής που τοποθετείται στα τέλη του 2020, εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε αναθεώρηση του διατάγματος του Υπουργείου Οικονομικών, θα υπάρξει επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου για όσο καιρό απαιτείται μέχρι την εξόφληση εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Ενίσχυση ρευστότητας
Μετά και την προσωρινή χαλάρωση των νομισματικών και εποπτικών μέτρων που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου εξέδωσε εγκύκλιο προς τα εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα με στόχο την διευκόλυνση της χορήγησης άμεσης ρευστότητας στην Οικονομία. Μάλιστα όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο «Ο ρόλος των τραπεζών είναι ζωτικός για τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας. Συναφώς, με γνώμονα την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και με στόχο την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19 στην οικονομία, κρίνεται αναγκαία η ταχεία παροχή νέου τραπεζικού δανεισμού».

Δικαιούχοι για νέο δανεισμό, βάσει της εγκυκλίου, είναι όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι όπως και φυσικά πρόσωπα που κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης τους πάνω από 30 ημέρες και αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Διευκρινίζεται πως οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα όταν υποβάλλουν αίτηση για νέο δανεισμό.

Οικονομικές δυσκολίες θα θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν: (α) μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που ο κύκλος εργασιών τους είναι μειωμένος κατά 25% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για δάνειο. (β) μεγάλες επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών τους είναι μειωμένος κατά 50% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την υποβολή αίτησης. (γ) φυσικά πρόσωπα που το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους έχει μειωθεί κατά 25% κατά τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από την υποβολή αίτησης.

Οι διευκολύνσεις που θα παρέχονται στους επηρεαζόμενους για ενίσχυση της ρευστότητας τους θα παραχωρούνται υπό την μορφή παρατραβήγματος ή βραχυπρόθεσμη διευκόλυνση με στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης περιλαμβανομένης της καταβολής μισθών, ενοικίων και οφειλών σε προμηθευτές, αλλά εξαιρουμένης της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων με το πιστωτικό ίδρυμα. Οι πιστωτικές διευκολύνσεις θα παραχωρούνται για περίοδο 12 μηνών.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζομένου για το 2019, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών για το 2019, ενώ για φυσικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος με αναφορά το 2019.

Ο κ. Ηροδοτόυ στην εγκύκλιο του καθιστά σαφές προς τα πιστωτικά ιδρύματα πως για την παραχώρηση επιλέξιμων νέων πιστωτικών διευκολύνσεων, οι επιλέξιμοι πελάτες θα πρέπει να τεκμηριώνουν πως πληρούν τα κριτήρια με την προσκόμιση δήλωσης υπογεγραμμένη από μέλος του ΣΕΛΚ που θα πιστοποιεί ότι έχουν μειωθεί τα εισοδήματα του με βάση τα κριτήρια. Παράλληλα θα πρέπει να δίνουν ικανοποιητική ένδειξη ότι θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν τον νέο δανεισμό με την προσκόμιση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων ή φορολογικές δηλώσεις.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας