Δήμητρα Επενδυτική: Πόσα εκατομμύρια κέρδισε από επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα

InBusinessNews  24/09/2019 09:20
Δήμητρα Επενδυτική: Πόσα εκατομμύρια κέρδισε από επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα

Δήμητρα Επενδυτική: Πόσα εκατομμύρια κέρδισε από επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα

InBusinessNews  24/09/2019 09:20
Το 2018 ήταν μία εξαιρετικά πλούσια χρονιά από άποψης επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη Δήμητρα Επενδυτική. 

RELATED ARTICLES

Σ΄ ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον η Δήμητρα Επενδυτική επιτέλεσε σημαντικό έργο, διαχειριζόμενη πολυδιάστατες προκλήσεις και ευκαιρίες, κάνοντας παράλληλα αξιόλογα βήματα εκσυγχρονισμού», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νίκος Μιχαηλάς.

Σύμφωνα με τον Νίκο Μιχαηλά, κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €5,98 εκατομμυρίων, που αναλογεί σε 3 σεντ ανά μετοχή, σε σχέση με κέρδος ύψους €1,93 εκατομμυρίων, δηλαδή 1 σεντ ανά μετοχή, το 2017.  «Το κέρδος προκύπτει κυρίως από τις επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ως εκ τούτου, η ενοποιημένη καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας αυξήθηκε από 59,19 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σε 61,88 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 4,5%. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους στο ΧΑΚ και στο εξωτερικό κατέγραψαν κέρδος ύψους €5,6 εκατομμυρίων σε σχέση με κέρδος ύψους €3,1 εκατομμυρίων το 2017.  Από αυτά, τα μισά κέρδη προέρχονται από την επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα και τα άλλα από τις υπόλοιπες επενδύσεις της Εταιρείας στο ΧΑΚ», ανέφερε. 
 
Οι επενδύσεις του Συγκροτήματος στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων σύμφωνα πάντα με τον Νίκο Μιχαηλά, κατέγραψαν επίσης κέρδος που ανήλθε στα €1,1 εκατομμύρια σε σχέση με κέρδος ύψους €339 χιλιάδων το 2017. Το κέρδος προκύπτει από έσοδα από ενοίκια ύψους €1,2 εκατομμυρίων και από ζημιά από πώληση και από επανεκτίμηση των αξιών των ακινήτων του Συγκροτήματος ύψους €73 χιλιάδων. 
 Τα λειτουργικά έξοδα κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2017 και ανήλθαν στα €1,5 εκατομμύρια, ενώ τα χρηματοδοτικά έξοδα ανήλθαν στις €127 χιλιάδες σε σχέση με €29 χιλιάδες το 2017. 
 
Στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αναγνωρίστηκε επίσης πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στα τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €142 χιλιάδων και αντιστροφή πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στα εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες ύψους €22 χιλιάδων. 
 
Τέλος, στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος αναγνωρίστηκε κέρδος ύψους €414 χιλιάδων που προήλθε από αντιστροφή μέρους της πρόβλεψης για το μερίδιο της ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €126,8 εκατομμύρια.    Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδη της τάξης των €11,7 εκατομμυρίων.  Ως εκ τούτου, το σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανήλθε στα €135,5 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε 67,7 σεντ ανά μετοχή. Στις 30 Ιουνίου 2019, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €148,9 εκατομμύρια.   
 
Για σκοπούς διεύθυνσης, οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος χωρίζονται σε τρεις κύριους τομείς: 
 
α)  Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους και άλλες κινητές αξίες και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
 
β)  Επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων, και
 
 γ)  Επενδύσεις σε άλλα έργα. 
 
Στις 30 Ιουνίου 2019, τα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος αποτελούνταν από επενδύσεις που ανήκουν στον τομέα επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους και άλλες κινητές αξίες και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε ποσοστό 63,9%, σε επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων σε ποσοστό 27,6% και σε επενδύσεις σε άλλα έργα σε ποσοστό 8,5%.
 Από τις επενδύσεις που κατατάσσονται στον τομέα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων, ποσό €90,5 εκατομμύρια είναι τοποθετημένο σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Επιπρόσθετα, ποσό €3,7 εκατομμύρια είναι τοποθετημένο σε τραπεζικές καταθέσεις και ταμειακά ισοδύναμα, ποσό €114 χιλιάδες είναι τοποθετημένο σε μετοχές και προϊόντα σε χρηματιστήρια του εξωτερικού και σε εταιρικά ομόλογα και ποσό €713 χιλιάδες σε άλλες επενδύσεις.
 
Οι επενδύσεις στον τομέα ανάπτυξης γης και ακινήτων αντιπροσωπεύουν το 27,6% του ενεργητικού με την αξία των ακινήτων του Συγκροτήματος να διαμορφώνεται στα €41 εκατομμύρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του 60% του χαρτοφυλακίου ακινήτων αποτελείται από εμπορικά κτίρια και γραφεία τα οποία επιφέρουν επαναλαμβανόμενα ενοίκια με ετήσιες αποδόσεις γύρω στο 5%. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας με εμπορικά ακίνητα έχει ετήσια εισοδήματα από ενοίκια που ανέρχονται σε περίπου €1,2 εκατομμύρια.
 
Στις 31 Αυγούστου 2019, η μετοχή της Εταιρείας στο ΧΑΚ διαπραγματευόταν στα 53 σεντ παρουσιάζοντας έκπτωση της τάξης του 21% σε σχέση με την καθαρή εσωτερική αξία.  Είναι με ικανοποίηση όμως που παρακολουθούμε τη ψαλίδα μεταξύ της τιμής της μετοχής και της εσωτερικής αξίας να κλείνει.  
 
Η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής αξίας και της τιμής της μετοχής, έχει μειωθεί από το 40% στις αρχές του 2016 στο 21% στο τέλος Αυγούστου του 2019. 
 
"Η πορεία της μετοχής κατά τα τελευταία χρόνια δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα για το πώς η αγορά εκτιμά τη διάρθρωση και την προοπτική των επενδύσεων του Συγκροτήματος.  Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι σήμερα, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ κατέγραψε κέρδη της τάξης του 8%, ενώ κατά την ίδια περίοδο η μετοχή της Δήμητρα κατέγραψε κέρδη της τάξης του 56%", κατέληξε ο Νίκος Μιχαηλάς.
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας