Αποτελεσματικότερο το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Αποτελεσματικότερο το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Αποτελεσματικότερο το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας

Αποτελεσματικότεροι καθίστανται οι μηχανισμοί αφερεγγυότητας μετά και την ψήφιση την περασμένη Κυριακή από την Ολομέλεια ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότεροι δανειολήπτες για συμμετοχή στα σχέδια της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, ενώ την ίδια ώρα διασαφηνίζονται ορισμοί του βασικού νόμου.

RELATED ARTICLESΤο InBusinessNews συνομίλησε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργο Καροτσάκη ο οποίος  να ανέλυσε σε λεπτομέρεια για τις αλλαγές του πλαισίου και πως αυτές θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή περισσότερων δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καροτσάκης σημείωσε πως σε ό,τι αφορά την διεύρυνση κριτηρίων για τα διατάγματα απαλλαγής οφειλών, υπήρξαν μόνο τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα άρθρα της νομοθεσίας τα οποία επιτρέπουν σε περισσότερους δανειολήπτες να απαλλάσσονται από δάνεια τους μέχρι €25.000, με τις ίδια πρόνοιες να ισχύον και για εγγυητές.

Διαβάστε ακόμα: Ενισχύεται η Κύπρος ως προορισμός επιλογής για funds

Συμμετοχή με τερματισμένο δάνειο ή μη
Όπως εξήγησε ο κ. Καροτσάκης, προηγουμένως δεν μπορούσε κάποιος να πάρει απαλλαγή οφειλών εάν το δάνειο δεν τερματιζόταν από το πιστωτικό ίδρυμα, έστω κι αν δεν αποπληρωνόταν. Η συγκεκριμένη ερμηνεία έχει αλλάξει κι ανεξαρτήτως εάν ένα δάνειο τερματίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα ή όχι, ο δανειολήπτης θα είναι δικαιούχος νοουμένου ότι πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δηλαδή, με την εν λόγω ρύθμιση οι δανειολήπτες δεν θα εγκλωβίζονται σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα εσκεμμένα δεν τερματίζουν το δάνειο ώστε ο δανειολήπτης να μην απαλλαγεί από τις οφειλές του.

Συμπερίληψη τόκων
Το δεύτερο σημείο που έχει εισαχθεί στο πλαίσιο είναι πως από την ημέρα που υποβάλλεται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας η αίτηση για απαλλαγή οφειλών, όταν και εφόσον εξασφαλιστεί το διάταγμα απαλλαγής οφειλών, ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα απαλλαγής οφειλών εκτός του ποσού που υπήρχε κατά την ημέρα υποβολής αίτησης, αλλά και οποιονδήποτε τόκων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

Διαβάστε ακόμα: Τρ. Κύπρου: Γιατί πώλησε το φιλέτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Ενισχύθηκαν τα κριτήρια
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, έχουν σημειωθεί αλλαγές σε γενικές πρόνοιες για τα σχέδια αναδιαρθρώσεων και τα προσωπικά σχέδια αποπληρωμής ώστε να είναι πιο κατανοητές. Παράλληλα, ενισχύθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας με βάση τα οποία ένας δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί στα μη συναινετικά σχέδια.

Για το προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής, το πρώτο στάδιο αφορά την εξασφάλιση προστατευτικού διατάγματος μέσω της υποβολής αίτησης στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας η οποία με τη σειρά της εξασφαλίζει το διάταγμα με ισχύ τις 95 ημέρες αρχικά, διάστημα κατά το οποίο ο Σύμβουλος Αφερεγγυότητας ετοιμάζει πρόταση προς τους πιστωτές. Αν η πρόταση εγκριθεί, τότε επικυρώνεται από το Δικαστήριο και ολοκληρώνεται η διαδικασία.

Αν με βάση τη ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το νόμο, για την έκδοση μη συναινετικού σχεδίου αποπληρωμής θα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

Το όριο της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας αυξάνεται από €300.000 στις €350.000,

Μέχρι τώρα το ύψος του δανείου, με υποθηκευμένη την πρώτη κατοικία, ήταν  μέχρι €350.000, ενώ με βάση τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει όριο στο ύψος του δανείου,

Μέχρι τώρα για να ενταχθεί κάποιος στο σχέδιο, τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία ήταν μέχρι €250.000 ενώ το κριτήριο αυξήθηκε στις €500.000.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Καροτσάκη, όταν ο δανειολήπτης κάνει αίτηση για μη συναινετικό σχέδιο το Δικαστήριο αναμένεται να κρίνει κατά πόσο είναι βιώσιμο το σχέδιο που θα επιβληθεί στους πιστωτές, νοουμένου ότι δεν θα φέρει τους πιστωτές σε χειρότερη μοίρα αν έβγαινε ο δανειολήπτης σε πτώχευση.

Παράλληλα, εάν επιβάλλεται ο δανειολήπτης να καταβάλει μέρος ή όλο το ποσό των €500.000 αξίας της περιουσίας του, τότε θα πρέπει να το πράξει, εκτός κι αν μπορεί να εξεύρει βιώσιμη λύση χωρίς να χρειάζεται να δώσει τις €500.000 αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Το δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση έχει την επιλογή να αποφασίσει. Σε καμία περίπτωση, όμως, ο δανειολήπτης δεν θα κρατήσει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία χωρίς να αποπληρώνει τις δόσεις του.

Ακόμη ένα κριτήριο που ενισχύθηκε αφορά την αξία κινητής περιουσίας. Μέχρι σήμερα ο δανειολήπτης για να ενταχθεί στο σχέδιο μπορούσε να κρατήσει μέχρι €35.000 αξίας περιουσιακά στοιχεία κινητής περιουσίας, τώρα το ποσό αυτό αυξάνεται στις €50.000 για να ενθαρρυνθεί περισσότερος αριθμός δανειοληπτών να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα μη συναινετικά σχέδια αποπληρωμής.

Στην ίδια μοίρα ιδιώτες πιστωτές και κράτος
Για όλα τα σχέδια, είτε πρόκειται για προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής είτε για μη συναινετικό σχέδιο αποπληρωμής, φόροι, υποχρεώσεις προς το κράτος ή προς τις τοπικές αρχές υποχρεούνται να συμμετέχουν στο σχέδιο. Θα ειδοποιούνται να συμμετέχουν στο σχέδιο και δεν θα θεωρούνται προνομιούχοι και δεν θα τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων δεν ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή του Κράτους ή των τοπικών αρχών στο σχέδιο και με αυτή την πρακτική το Κράτος και οι τοπικές αρχές λάμβαναν το 100% των οφειλών που τους χρωστούσε ο δανειολήπτης και το υπόλοιπο διαμοιραζόταν στους άλλους πιστωτές. Με το βελτιωμένο πλαίσιο παύει να ισχύει η διακριτική μεταχείριση και σε περίπτωση που επικυρωθεί  το συναινετικό ή μη συναινετικό σχέδιο στη βάση της πλειοψηφίας και επικυρωθεί από το Δικαστήριο, τότε το Κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να συμμορφωθούν με το σχέδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια ρύθμιση ισχύει και στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων εταιρειών με βάση τον μηχανισμό διορισμού εξεταστή για αναδιάρθρωση και διάσωσης μιας επιχείρησης.

Τέλη
Σε ό,τι  αφορά το θέμα της ρύθμισης των τελών που καταβάλλονται στους συμβούλους αφερεγγυότητας, σημειώνεται πως πρόκειται για το μέγιστο ποσό χρέωσης. Δηλαδή ένας δανειολήπτης μπορεί να διαβουλευτεί το μέγιστο ποσό. Συγκεκριμένα, υπάρχει κλιμακωτό ποσοστό με μέγιστο το 20% το οποίο αυξάνεται τώρα στο 30% ούτως ώστε να υπάρχει κίνητρο για το σύμβουλο αφερεγγυότητας να αναλαμβάνει υποθέσεις και να τις ολοκληρώνει με επιτυχία.

Επίσης, ρυθμίστηκαν και τα τέλη σε σχέση με τα συντονισμένα σχέδια, τα οποία είναι εκείνα που ο δανειολήπτης μπορεί να αξιοποιήσει μέσω του πλαισίου αφερεγγυότητας και να εξεύρει βιώσιμη λύση για τα προσωπικά του δάνεια, νοουμένου ότι έχει υποθηκεύσει την κύρια του κατοικία ή την μικρή επιχείρηση του. Υπάρχει ρύθμιση για ποσό μέχρι €500.000 ενώ για μεγαλύτερα ποσά υπάρχει διαβούλευση.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας