Καλογήρου: Καθοδήγηση για FinTech με Innovation Hub

Καλογήρου: Καθοδήγηση για FinTech με Innovation Hub

Καλογήρου: Καθοδήγηση για FinTech με Innovation Hub

Θερμό αποδεικνύεται το ενδιαφέρον από εταιρείες ξένων συμφερόντων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών μέσω του Κόμβου Καινοτομίας που συστάθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), ώστε να διατηρήσει η Κύπρος την δυναμική στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης των διαφόρων Fintech. Η πρόεδρος της Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου επεξηγεί στο InBusinessNews, τον τρόπο λειτουργίας του Innovation Hub, τα κριτήρια συμμετοχής, το ενδιαφέρον που υπάρχει για συμμετοχή, ενώ αναφέρεται και στις νέες τεχνολογίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

RELATED ARTICLESΔιαβάστε ακόμα: Ποιοι ελέγχουν το 20% του ΑΕΠ της Κύπρου

Τι είναι ο κόμβος καινοτομίας της ΕΚΚ;
Πρόκειται για μια εποπτική πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με στόχο στην παροχή καθοδήγησης σε θέματα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) και Κανονιστικής Τεχνολογίας (RegTech). Στοχεύουμε στην προστασία των επενδυτών, διαμέσου αφενός της πληρέστερης κατανόησης των κινδύνων που ενέχει και αφετέρου των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο εν λόγω τομέας.
 
Πως ακριβώς θα λειτουργεί;
Θα παρέχεται η δυνατότητα σε εποπτευόμενες και μη οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στην ΕΚΚ για να υποβοηθούνται στην πληρέστερη κατανόηση της εφαρμογής των ρυθμιστικών απαιτήσεων.
 
Επίσης, οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Χρηματοοικονομικής και Κανονιστικής Τεχνολογίας, θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη εποπτική εμπειρογνωμοσύνη και σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετέχοντες της αγοράς και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ταυτόχρονα, μέσα από τον Κόμβο Καινοτομίας, η ΕΚΚ θα έχει την ευχέρεια να αποκομίσει πληρέστερη εικόνα σε σχέση με τους κινδύνους και τα οφέλη που ενέχουν τα καινοτόμα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Distributed Ledger Technology (DLT) (π.χ. Blockchain Digital Assets, Cryptocurrencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, ICO’s), κάτι που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός πληροφορημένου κανονιστικού περιβάλλοντος.
 
Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η ΕΚΚ;
Έχουμε προχωρήσει στη σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας που απαρτίζεται από τεχνοκράτες διαφόρων Τμημάτων της Επιτροπής και αποτελεί σημείο αναφοράς για τις καινοτόμες επιχειρήσεις.

Στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ έχουμε αναρτήσει ειδικό έντυπο αίτησης στήριξης από την Ομάδα Εργασίας του Κόμβου Καινοτομίας, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρέχουν βασικές πληροφορίες σε σχέση με την επιχείρηση και την υπηρεσία ή το προϊόν τους. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση πληροί τα κριτήρια για να λάβει στήριξη, η Ομάδα Εργασίας θα καθορίσει την καταλληλότερη μέθοδο. Αυτό θα γίνει, είτε μέσω άμεσης επικοινωνίας για να κατανοήσει ο τεχνοκράτης της ΕΚΚ το επιχειρηματικό πλάνο του ενδιαφερόμενου και να τον ενημερώσει για τα σχετικά μέρη του ρυθμιστικού πλαισίου, είτε μέσω της παροχής ανεπίσημης απάντησης σε ερωτήματα αναφορικά με τις πιθανές ρυθμιστικές επιπτώσεις όταν η σχετική καινοτομία δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.     

Διαβάστε ακόμα: Μία εβδομάδα κράτησε η Black Friday σε Megaelectric και Scandia
 
Ποια είναι τα κριτήρια συμμετοχής των επιχειρήσεων ή και άλλων ενδιαφερομένων στον Κόμβο Καινοτομίας; Υπήρξε οποιοδήποτε ενδιαφέρον;
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Κόμβο Καινοτομίας της ΕΚΚ θα αξιολογούνται στη βάση κριτηρίων επιλεξιμότητας. Τα βασικά κριτήρια αφορούν, στο κατά πόσο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση είναι καινοτόμα και δεν είναι ευκρινής η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, εάν η καινοτομία είναι σχετική με τον χρηματοοικονομικό τομέα και εμπίπτει στην εποπτική αρμοδιότητα της ΕΚΚ, καθώς επίσης εάν το ενδιαφερόμενο μέρος ήδη διεξάγει τη δική του έρευνα σε σχέση με το εποπτικό πλαίσιο. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψιν οι ισχυρές ηθικές αξίες, η αφοσίωση στην προστασία των επενδυτών και η κουλτούρα συμμόρφωσης.

Ήδη υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από εταιρείες ξένων συμφερόντων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών μέσω του Κόμβου Καινοτομίας, τις οποίες και εξετάζουμε κάτω από αυτό το πλαίσιο.
 
​Τι είναι το πρόγραμμα BARAC το οποίο συμμετέχει η ΕΚΚ και γιατί επέλεξε να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα; 
Στόχος του έργου «Blockchain technology for Algorithmic Regulation And Compliance» (ΒARAC project) είναι να εξετάσει τις πιθανές χρήσεις της τεχνολογίας Blockchain στην αυτοματοποίηση των κανονισμών συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών με τις διάφορες υποχρεώσεις τους μέσω της χρήσης αλγορίθμων. Διαχειριστής του έργου είναι το UCL Innovation Center και εκτός από την ΕΚΚ, συμμετέχουν μεταξύ άλλων το CIIM, Financial Conduct Authority (FCA) και το R3 CEV consortium, το οποίο διαθέτει πέραν των 200 μελών από διάφορους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διεθνώς, περιλαμβανομένων των Barclays Bank, RBS, HSBC και Bank of America/Merrill Lynch.
 
Ποια είναι η γενικότερη θέση της ΕΚΚ σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;
Η ΕΚΚ θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δυναμική της Κύπρου στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω της αξιοποίησης των διαφόρων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, καινοτομιών και εφαρμογών (Fintech). Για αυτό και η Επιτροπή προχώρησε στη δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας, καθώς επίσης και στα έργα που έχω προαναφέρει.    

Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Robo portfolio management και του Robo advice, η διαχείριση χαρτοφυλακίων και η παροχή επενδυτικών συμβουλών γίνεται μέσω της χρήσης λογισμικών συστημάτων. Τέτοιου είδους εφαρμογές ενδέχεται να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της επενδυτικής δραστηριότητας. Λόγω, όμως, του γεγονότος ότι η αξιοποίησή τους είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, ενδέχεται να ανακύπτουν κίνδυνοι.

Η ΕΚΚ συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επίτευξη συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά στην κανονιστική και εποπτική αντιμετώπιση των νέων ή καινοτόμων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών ή να απειλήσουν την ακεραιότητα της αγοράς.

Επίσης, η ΕΚΚ διερευνά και τις δυνατότητες που παρέχει η εποπτική τεχνολογία, γνωστή ως RegTech, η οποία αφορά εξειδικευμένα ηλεκτρονικά συστήματα, για να διαπιστώσει κατά πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικής άσκησης του εποπτικού της ρόλου. Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί και από τους εποπτευόμενους, κυρίως στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διαδικασιών συμμόρφωσής τους με το νομοθετικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διενέργεια ελέγχων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των εν δυνάμει επενδυτών στη βάση του νόμου αποτροπής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 
Ποια είναι η θέση σας για τα cryptocurrencies;
Στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με εικονικά νομίσματα δεν ρυθμίζεται από την ΕΚΚ ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή (ESMA, EBA και IOPA). Η ΕΚΚ έχει εκδώσει σειρά ανακοινώσεων και προειδοποιήσεων προς τους επενδυτές, σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά, κατοχή, ανταλλαγή ή διαπραγμάτευση σε εικονικά νομίσματα, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ειδικές κανονιστικές/ρυθμιστικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να προστατεύουν τους υφιστάμενους ή πιθανούς επενδυτές που επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές σε αυτά.

Ωστόσο, η ESMA και κατ’ επέκταση η ΕΚΚ έχει εκδώσει ορισμένους κανόνες σχετικά με τις αρχικές προσφορές νομισμάτων (‘Initial Coin Offerings – ICOs’) που ενδέχεται να εμπίπτουν κάτω από την εποπτική μας αρμοδιότητα. Επιπλέον, τα παράγωγα σε εικονικά νομίσματα θεωρούνται πλέον ικανά να χαρακτηριστούν ως χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει του Νόμου. Επομένως, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους, η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με παράγωγα σε εικονικά νομίσματα απαιτεί ειδική αδειοδότηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ΚΕΠΕΥ που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε σχέση με παράγωγα σε εικονικά νομίσματα θα πρέπει να εξετάσουν διεξοδικά τις υποχρεώσεις τους με βάση το Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης τους να επισημαίνουν στους επενδυτές, με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, τους κινδύνους που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας