Αναζητείται ανάδοχος για το Αστεροσκοπείο Τροόδους-Στόχος η αύξηση της επισκεψιμότητας

Διαγωνισμό για επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση του Αστεροσκοπείου Τροόδους, που εγκαινίασε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκήρυξε μέσω του e-procurement το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται πως, όπως τόνισε κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει επιλεγεί ο ανάδοχος που θα αναλάβει την όλη διαχείριση και την ανάδειξη του ως σημαντικού πόλου έλξης για την περιοχή.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, η σύμβαση παραχώρησης θα είναι διάρκεια δέκα ετών, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση για μία 5ετή περίοδο.

Ο στόχος της σύμβασης παραχώρησης είναι η αξιοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του Αστεροσκοπείου Τροόδους ώστε να ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας GEOSTARS, στο οποίο εντάσσεται.

Στόχος του έργου, προστίθεται, καθορίστηκε η αύξηση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Τροόδους, μέσω της δημιουργίας μιας νέας μορφής εναλλακτικού τουρισμού.

Ειδικότερα, στόχοι της σύμβασης παραχώρησης είναι το Αστεροσκοπείο να λειτουργεί ως:

 • Πόλος έλξης περιηγητών και Αστροτουρισμού,
 • Τουριστικός χώρος αστροπαρατήρησης,
 • Ενημερωτικός προορισμός (π.χ., στα πρότυπα Αστροπάρκου), με απρόσκοπτη πρόσβαση από το κοινό και μερικώς εκπαιδευτικός (για προγράμματα ειδικού τύπου και για ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος),
 • Χώρος για ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
αστεροσκοπείο1

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Με βάση, επίσης, τα έγγραφα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη διαχείριση και λειτουργία του Αστεροσκοπείου είναι:

 • Το Αστεροσκοπείο να λειτουργεί κατά βάση ως τουριστικός και ενημερωτικός προορισμός. Άλλες πιθανές δραστηριότητες του Αστεροσκοπείου θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς να επηρεάζεται η επισκεψιμότητά του από το κοινό σε καθημερινή βάση.
 • Να αξιοποιηθούν οι πιθανές συνέργειες με εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται σε σχετικά πεδία της επιστήμης, καθώς και με φορείς σχετικούς με την εκπαίδευση, τον τουρισμό και την προβολή της περιοχής (π.χ., σε συνεργασία με την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους (ΕΤΑΠ) να προωθούνται δραστηριότητες προσέλκυσης περιηγητών και τουριστών).
 • Οργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων από ομάδες μαθητών/τριών σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας.
 • Οποιαδήποτε άλλα αποτελέσματα θα προτείνει ο ανάδοχος στο επιχειρησιακό του πλάνο.
αστεροσκοπείο2

Ωράριο και δυνατότητα λειτουργίας καφετέριας

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου που θα επιλεγεί, θα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Το ωράριο λειτουργίας του Αστεροσκοπείου Τροόδους θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ημέρες την εβδομάδα, δύο εκ των οποίων να είναι το Σάββατο και η Κυριακή και για τουλάχιστον πέντε ώρες κάθε ημέρα.
 • Ο παραχωρησιούχος (ανάδοχος) υποχρεούνται να ενεργεί για την εύρυθμη λειτουργία του Αστεροσκοπείου και του εξοπλισμού του (τήρηση κανόνων ασφάλειας και εγγύησης, συντήρησης και άλλων λοιπών υποχρεώσεων που τυχόν να προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης και με τη λήξη της).
 • Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας καφετέριας στους χώρους του Αστεροσκοπείου, αλλά η λειτουργία της εναπόκειται στον παραχωρησιούχο.
αστεροσκοπείο3

Υποβολή εκθέσεων

Πέραν των πιο πάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον ιδιοκτήτη του έργου τις παρακάτω Εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης και με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν:

 • Έκθεση έναρξης-εντός 6 εβδομάδων από την έναρξη υλοποίησης της συμβάσης παραχώρησης.
 • Εκθέσεις προόδου-κάθε 3 μήνες, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης,
 • Έκθεση ολοκλήρωσης-στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης.

Η Έκθεση έναρξης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τον ιδιοκτήτη του έργου, και τις πρώτες διαπιστώσεις του αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης,
 • τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν,
 • τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται,
 • το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, με σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία,
 • το πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης.
αστεροσκοπείο4

Οι Εκθέσεις προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει), καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη της Αρμόδιας Επιτροπής ή/ και άλλων εμπλεκομένων φορέων,
 • επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι την υποβολή της επόμενης Έκθεσης προόδου,
 • παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων ,
 • εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.

Η Έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων που εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν,
 • εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
 • προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αρμόδιας Επιτροπής σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης που υλοποιήθηκε.

Τονίζεται πως, έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον παραχωρησιούχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να πληροφορήσει την Αρμόδια Επιτροπή για σημαντικά θέματα ή όταν του ζητηθεί να γνωμοδοτήσει για ειδικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης.

αστεροσκοπείο5

Προϋποθέσεις και κίνδυνοι

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης, αυτές έχουν ως εξής:

 • Η εκτέλεση των υποχρεώσεων στη βάση της σύμβασης παραχώρησης από πλευράς του παραχωρησιούχου.
 • Ο συντονισμός και η καλή συνεργασία μεταξύ ιδιοκτήτη του έργου και παραχωρησιούχου.
 • Η αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας έργου του παραχωρησιούχου.
 • Τονίζεται ότι, ο παραχωρησιούχος οφείλει να απασχολεί καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στους απαιτήσεις του επιχειρησιακού πλάνου και στις ανάγκες της ορθής λειτουργίας του Αστεροσκοπείου.

Βάσει, πάντως, των όσων αναφέρονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μη εκπλήρωση των πιο πάνω προϋποθέσεων είναι:

 • Καθυστερήσεις στην εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης.
 • Δυσκολίες στην επισκεψιμότητα του Αστεροσκοπείου Τροόδους (είτε λόγω μειωμένου ωραρίου είτε λόγω προσβασιμότητας).
 • Δυσκολίες στην εύρεση πληροφοριών από επισκέπτες.
 • Προβλήματα στη λειτουργία του εξοπλισμού ή άλλων δραστηριοτήτων στον χώρο του Αστεροσκοπείου.
 • Προβλήματα λόγω λανθασμένης ή απουσίας συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Προβλήματα καθαριότητας και ασφάλειας για το προσωπικό και τους επισκέπτες του χώρου.
 • Παράλειψη διορθωτικών ενεργειών κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Παραχώρησης.
 • Ζημιές στον εξοπλισμό λόγω μη επαρκούς κατάρτισης του προσωπικού/υπεργολάβου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται εξειδίκευση για τη λειτουργία του εξοπλισμού.
αστεροσκοπείο6

Το Αστεροσκοπείο Τροόδους

Σημειώνεται πως, το Αστεροσκοπείο Τροόδους, υλοποιήθηκε με ευθύνη της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού στην κοινότητα Αγριδιών με συνολικό κόστος κατασκευής και αστρονομικού εξοπλισμού 1.770.000 ευρώ και βρίσκεται σε γη που έχει εκμισθωθεί από το κράτος προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγριδιών για 33 χρόνια (03/01/2013 μέχρι 02/01/2046).

Το κτήριο περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, γραφείο/αίθουσα συνεδριάσεων, χώρους για δύο τηλεσκόπια και χώρο παρουσιάσεων.

αστεροσκοπείο7

Έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός, ο οποίος αποτελείται από δύο κύρια τηλεσκόπια, ένα αστρονομικό τηλεσκόπιο 20 ιντσών με μηχανικά περιστρεφόμενη θολωτή οροφή και ένα ηλιακό τηλεσκόπιο, για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, με ειδικά σχεδιασμένη, μηχανικά κινούμενη οροφή.

Το κτήριο περιλαμβάνει επίσης την Άστρο-Μαρίνα, μία πλατφόρμα ειδικά σχεδιασμένη για την τοποθέτηση προσωπικών κινητών τηλεσκοπίων από ερασιτέχνες αστροπαρατηρητές.

Στον χώρο παρουσιάσεων θα μπορούσε να εγκατασταθεί επιπρόσθετος εξοπλισμός, ώστε να χρησιμοποιηθεί και ως πλανητάριο.

αστεροσκοπείο8

Τις κατασκευαστικές εργασίες ανέλαβε η J. Mantis Constructions Ltd, έπειτα από σύμβαση που υπογράφηκε με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, τον Απρίλιο του 2021, για την κατασκευή υποδομών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αστροπαρατήρησης στην κοινότητα Αγριδιών.

Αρχιτέκτονες του έργου είναι οι Νικόδημος Κ. Τσολάκης και Έλενα Κ. Τσολάκη, από τους Kyriakos Tsolakis Architects, οι οποίοι σχεδίασαν το κτήριο που κέρδισε πολλά διεθνή βραβεία και αναγνώριση.

αστεροσκοπείο9

αστεροσκοπείο10

αστεροσκοπείο11

αστεροσκοπείο12

Δειτε Επισης

Μ. Κυναιγείρου: Η αγορά ακινήτων διατηρεί τον παλμό της παρά τις πολλές προκλήσεις
Γιώργος Ιωάννου: Ισχυρός και στέρεος πυλώνας της οικονομίας του τόπου ο κατασκευαστικός τομέας
Ένα πρότυπο γραμμικό πάρκο αποκτά η Γερμασόγεια μετά την επερχόμενη ανάπλαση του ποταμού Άμαθου
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ask Wire: Σταθερές οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων το β’ τρίμηνο-Έπονται μειώσεις
Επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει η AstroBank
Κρίσιμη μέρα για την οικοδομική βιομηχανία.. Ανοίγει τα χαρτιά του για την συλλογική σύμβαση ο Παναγιώτου