Η πορεία εκκαθάρισης της Λαϊκής... Ρευστοποιούνται οι μετοχές που κατέχει στην Τρ. Κύπρου-Η αναμενόμενη είσπραξη

Στοιχεία αναφορικά με τις εισπράξεις και τις πληρωμές από τις 31 Μαΐου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2024, καθώς και για αναμενόμενες μελλοντικές εισπράξεις από ρευστοποίηση ή/και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, παρουσίασε στους πιστωτές ο Εκκαθαριστής Αυγουστίνος Παπαθωμάς, κατά τη διάρκεια γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη.

Κατά τη συνέλευση που έλαβε χώρα στα γραφεία του Εκκαθαριστή, παρευρέθηκαν πέραν των 500 πιστωτών, οι οποίοι υπέβαλαν στον κ. Παπαθωμά σειρά ερωτήσεων σε σχέση με την πορεία εκκαθάρισης της Λαϊκής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε διάστημα δύο ετών ο Εκκαθαριστής με διάφορες ενέργειές του εισέπραξε ποσό σχεδόν 238 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στο μέλλον αναμένεται η είσπραξη άλλων τουλάχιστον 88 εκ. ευρώ.

Την περίοδο Μαΐου 2022-Μαΐου 2024, επίσης, έγιναν διάφορες πληρωμές συνολικού ύψους 1,6 εκ. ευρώ.

Οι εισπράξεις

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Εκκαθαριστή, με τον διορισμό του περιήλθαν στον έλεγχο του μετρητά κατατεθειμένα σε λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου συνολικού ύψους €182.597.933.

Επίσης, από την πώληση του μετοχικού κεφαλαίου της Lombard Bank (Malta) Plc που κατείχε η Λαϊκή Τράπεζα και ανερχόταν στο 49%, εισπράχθηκαν €47.421.320, ενώ κατόπιν εκδίκασης και/ή απόσυρσης αγωγών που εκκρεμούσαν εναντίον της Λαϊκής και στα πλαίσια των οποίων επιδικάσθηκαν έξοδα προς όφελος αυτής έχει ανακτηθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2024 το συνολικό ποσό των €104.818.

Ο εκκαθαριστής, ακόμη, με ενέργειές του κατάφερε να εισπραχθεί ποσό ύψους €32.741 σε σχέση με διαγραφέντα χρέη στην Ελλάδα, καθώς και €44.984 για ακύρωση εγγυητικών επιστολών του υποκαταστήματος της Λαϊκής στην Ελλάδα, οι οποίες παραμένουν υποχρεώσεις του υποκαταστήματος.

Επιπρόσθετα, μετά από ενέργειες του Εκκαθαριστή έχει επιστραφεί συνολικό ποσό ύψους €18.014 το οποίο αφορά μέρος των εξόδων του διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα αναφορικά με την διαφορά μεταξύ της Λαϊκής και της Ireon Investments Ltd σε σχέση με την πώληση των ελληνικών θυγατρικών της εταιρείας.

Περαιτέρω, έχει επιστραφεί συνολικό ποσό ύψους €45.098 το οποίο αφορά μέρος των εξόδων του διαιτητικού δικαστηρίου International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) σε σχέση με τη διαφορά μεταξύ της Λαϊκής και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Εξάλλου, ένεκα του ότι η Λαϊκή κατέχει 21.467.719 μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου, το οποίο αντιπροσωπεύει 4,81% του μετοχικού κεφαλαίου της, το 2023 εισπράχθηκε μέρισμα ύψους €1.073.386 και το 2024 μέρισμα ύψους €5.366.930.

Πέραν της Τράπεζας Κύπρου, η πρώην Λαϊκή κατείχε 11.471 συνήθεις μετοχές στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers Corporation η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, από τις οποίες, κατά την περίοδο μεταξύ του διορισμού του Εκκαθαριστή και της πώλησης των εν λόγω μετοχών, εισπράχθηκε μέρισμα ύψους €38.608.

Σημειώνεται πως, το 2022, ο Εκκαθαριστής προέβη στην πώληση των εν λόγω μετοχών για το συνολικό ποσό των €228.388.

Πέραν των πιο πάνω, από τραπεζικούς τόκους εισπράχθηκαν €861.250, καθώς και ποσό ύψους €259, το οποίο χρεώθηκε από την Τράπεζα Κύπρου ως έξοδα ρευστότητας, κατόπιν αιτήματος του Εκκαθαριστή προς την Τράπεζα Κύπρου.

Αναμενόμενες εισπράξεις

Παράλληλα με τα προαναφερθέντα, αναμένεται η είσπραξη ποσών αναφορικά με τις πιο κάτω εκκρεμότητες, τα οποία για την ώρα δεν μπορούν να υπολογιστούν με βεβαιότητα:

  • Ανάκτηση επιδικασθέντων δικηγορικών εξόδων από δικαστικές διαδικασίες που ολοκληρώθηκαν ή αποσύρθηκαν.
  • Εισπράξεις για ακύρωση εγγυητικών επιστολών που εκδοθήκαν από την Εταιρεία στην Ελλάδα και/ή έναντι διαγραφέντων δανείων στην Ελλάδα και/ή για τη διαγραφή εγγεγραμμένων επιβαρύνσεων στην Ελλάδα.
  • Είσπραξη αποζημιώσεων στη βάση δικαστικών και/ή διαιτητικών αποφάσεων και/ή διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης της διαιτητικής διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Επιστροφή ποσών κατατεθειμένων σε μεσεγγυητικούς λογαριασμούς (escrow accounts).

Όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, μεταξύ άλλων, οι μετοχές που κατέχει η Λαϊκή στην Τράπεζα Κύπρου (21.467.719 ή 4,81%) θα ρευστοποιηθούν μέσω διαδικασίας πώλησης εκτός χρηματιστηρίου με τον διορισμό συμβούλων, με σκοπό την μεγιστοποίηση των εισπράξεων προς όφελος των πιστωτών.

Από την πώληση των μετοχών, ο Εκκαθαριστής αναμένει ότι θα εισπραχθεί ποσό €88.018.000, το οποίο υπολογίστηκε με βάση την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής στις 30/06/2024, η οποία ήταν €4,10.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Οι πληρωμές

Σε σχέση με τις πληρωμές που έγιναν από τις 31 Μαΐου 2022 έως τις 31 Μαΐου 2024, ο Εκκαθαριστής ενημέρωσε τους πιστωτές ότι σε δικηγορικά έξοδα για την υπεράσπιση των αγωγών εναντίον της εταιρείας στην Κύπρο καταβλήθηκε ποσό ύψους €945.098.

Σημειώνεται ότι από τις 1.328 δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούσαν στην Κύπρο κατά την 31/05/2022, εκκρεμούν 396 εκ των οποίων οι 23 συνεχίζονται δυνάμει άδειας του δικαστηρίου και 373 τελούν υπό αναστολή.

Επίσης, σε δικηγορικά έξοδα για υποθέσεις που εκκρεμούν στο εξωτερικό πληρώθηκε ποσό €37.249, ενώ σε δικηγορικά έξοδα για την αγωγή της εταιρείας εναντίον του Ανδρέα Βγενόπουλου και άλλων καταβλήθηκε ποσό €68.213.

Επίσης, έχει καταβληθεί ποσό ύψους €61.605 σε συμβούλους της εταιρείας σε Ελλάδα και Ρωσία για λοιπές νομικές και για λογιστικές υπηρεσίες, €286.531 σε συνεργάτες που παρείχαν υπηρεσίες στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και οι οποίοι συνέχισαν και/ή συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία και στον Εκκαθαριστή, €43.649 σε θεματοφύλακες για φύλαξη αρχείων κατόχων αξιογράφων και μετοχών της εταιρείας και €1.181 για τραπεζικά έξοδα.

Πέραν των πιο πάνω, έχει καταβληθεί ποσό ύψους €5.089 για γραφική ύλη και άλλα έξοδα, €1.568 για εκτυπωτικά, €106 για ταχυμεταφορές, €89.603 στην Τράπεζα Κύπρου, στη βάση της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών ημερομηνίας 03/02/2014 διά της οποίας η Τράπεζα Κύπρου ανάλαβε, και συνεχίζει να παρέχει, μεταξύ άλλων υπηρεσίες διατήρησης και/ή διαχείρισης των αρχείων και πληροφοριών που κατείχε η Εταιρεία κατά την 29/03/2013, ημερομηνία μεταβίβασης των εργασιών της Εταιρείας προς την Τράπεζα Κύπρου και €76.349 στο Τμήμα Φορολογίας – ΦΠΑ.

Απαιτήσεις πιστωτών

Αναφορικά με τις απαιτήσεις πιστωτών, ο Εκκαθαριστής αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί και επαληθευτεί απαίτηση από ένα και μόνο προνομιούχο πιστωτή.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Φορολογίας - ΦΠΑ υπέβαλε απαίτηση επαλήθευσης χρέους για ποσό ύψους €1.066.111, το οποίο αφορά βεβαίωση ΦΠΑ, και η οποία θεωρείται προνομιούχα στη βάση του άρθρου 300(1)(α)(ii) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Σημειώνεται ότι εκκρεμούν πέντε αγωγές εναντίον της εταιρείας ενώπιον των Κυπριακών δικαστηρίων, οι οποίες συνεχίζουν κατόπιν άδειας, και οι οποίες σε περίπτωση που επιτύχουν, πιθανόν να δημιουργήσουν προνομιακά δικαιώματα.

Από τις εν λόγω αγωγές, τρεις αφορούν το ταμείο προνοίας των πρώην υπαλλήλων της εταιρείας, μια προωθείται ξεχωριστά από πρώην υπάλληλο της εταιρείας και αφορά το ταμείο προνοίας αυτού, και μια αφορά ισχυριζόμενες αποζημιώσεις προς πρώην υπάλληλο της εταιρείας.

Το συνολικό ποσό των αξιώσεων στις πιο πάνω αγωγές ανέρχεται σε περίπου €78.300.000.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον Εκκαθαριστή έχει υποβληθεί απαίτηση επαλήθευσης χρέους από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπό την ιδιότητα της ως Αρχή Εξυγίανσης, για ποσό ύψους €24.100 που αφορά λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εξυγίανσης για την περίοδο 01/01/2022 μέχρι 31/05/2022.

Παράλληλα, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 έχουν παραληφθεί από τον Εκκαθαριστή, συνολικά 5.536 απαιτήσεις επαλήθευσης χρέους από μη προνομιούχους πιστωτές, εκ των οποίων έχουν επαληθευτεί 5.432 απαιτήσεις για το συνολικό ποσό των €2.320.800.260.

Ο Εκκαθαριστής εξακολουθεί να λαμβάνει απαιτήσεις επαλήθευσης χρέους από πιστωτές, όπου παρουσιάζεται ικανοποιητικός λόγος αναφορικά με την καθυστέρηση υποβολής.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Seasons Oriental: Εντυπωσιάζει ο πλήρως ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος (pics)