Χορηγία Κατηγορίας Ανάπτυξη Γης - Κατασκευές

Έτσι θα αυξηθεί η προσφορά στέγης... Τι προβλέπουν τα έξι μέτρα στη νέα στεγαστική πολιτική

Με μία φιλόδοξη και πολυεπίπεδη στεγαστική πολιτική η Κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα της στέγασης, το οποίο ταλανίζει την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους.

Στο πλαίσιο της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής περιλαμβάνονται μέτρα για αύξηση της προσφοράς στέγης, η οποία αποτελεί το βασικό αγκάθι του στεγαστικού προβλήματος.

Τα μέτρα που σχετίζονται με την προσιτή στέγη και την αύξηση της προσφοράς στέγης αναμένεται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης οικιστικών μονάδων/επιλογών, οι οποίες έχουν καταστήσει δύσκολη εξίσωση την απόκτηση ή ενοικίαση κατοικίας.

Τα μέτρα σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με χορηγίες, πολεοδομικά κίνητρα, προσιτό ενοίκιο, σχέδιο "built to rent", ρυθμίσεις ταχείας αδειοδότησης και φοιτητικές εστίες.

13

Σχέδιο χορηγιών «ανακαινίζω-ενοικιάζω»

1

Σκοπός του σχεδίου, μέσω του οποίου θα αυξηθεί η προσφορά στέγης, είναι η ένταξη κενών / αδρανών οικιστικών μονάδων, με παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, στην αγορά ενοικίου, με επιδότηση των ιδιοκτητών για ανακαίνισή τους.

Στόχος η ένταξη 1.000 οικιστικών μονάδων σε περίοδο δύο ετών, με το ύψος της χορηγίας να κυμαίνεται από €15.000 μέχρι €35.000 αναλόγως με το μέγεθος της οικιστικής μονάδας, σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα.

Η επιδότηση αφορά δαπάνες ανακαίνισης/επισκευής, που αποδεικνύονται με σχετικά παραστατικά με ανώτατα όρια οικονομικής ενίσχυσης μέχρι €15.000 για οικιστική μονάδα ενός υπνοδωματίου, μέχρι €25.00 για οικιστική μονάδα δύο υπνοδωματίων και μέχρι €35.000 για οικιστική μονάδα τριών υπνοδωματίων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες των εν λόγω οικιστικών μονάδων, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση ενοικίασης με προσιτό ενοίκιο για περίοδο τεσσάρων συνεχόμενων ετών.

Ως χρονοδιάγραμμα έναρξης του σχεδίου συνολικού κόστους €25 εκατ. ορίζεται το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Αναθεώρηση πολεοδομικών κινήτρων

2

Προβλέπεται αύξηση του συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, για οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1 σε τεμάχιο με ελάχιστο εμβαδόν 1.000 τ.μ. ή μέχρι 25% του ισχύοντος, για οικιστικές ζώνες με συντελεστή δόμησης ίσο ή μικρότερο του 1,00:1 σε τεμάχιο με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ.

3

Σκοπός του μέτρου είναι η παραγωγή νέου οικιστικού αποθέματος, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2023.

Επιλογή Α

4

Η πρώτη επιλογή αφορά αξιοποίηση του αυξημένου συντελεστή δόμησης (μέχρι 45% επί του ισχύοντος) με υποχρέωση πώλησης του 25% για σκοπούς προσιτής κατοικίας (σε τιμή μέσου κατασκευαστικού κόστους) και του 20% προς όφελος του ιδιοκτήτη (σε τιμές ελεύθερης αγοράς).

Υπάρχει επίσης η επιλογή αξιοποίησης του αυξημένου συντελεστή δόμησης (μέχρι 25% επί του ισχύοντος) με υποχρέωση πώλησης του 15% για σκοπούς προσιτής κατοικίας και του υπόλοιπου 10% προς όφελος του ιδιοκτήτη (σε τιμές ελεύθερης αγοράς).

Για παράδειγμα, ένα τεμάχιο που παράγει 100 διαμερίσματα ίδιου μεγέθους, με τον επιπλέον συντελεστή δόμησης 45%, προστίθενται άλλα 45 διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να προκύψουν συνολικά 145 διαμερίσματα ίδιου μεγέθους.

Από τα 45 επιπλέον διαμερίσματα, τα 25 διαμερίσματα διατίθενται για πώληση σε τιμή προσιτής κατοικίας και τα 20 διατίθενται σε τιμές ελεύθερης αγοράς.

ΕΞΤΡΑ

Επιλογή Β
Με τη δεύτερη επιλογή μπορεί να αξιοποιηθεί το πολεοδομικό κίνητρο με την καταβολή χρηματικού ποσού (εξαγορά) για αξιοποίηση με σκοπό την παραγωγή προσιτής κατοικίας.

6

Η εξαγορά θα γίνεται σε τιμή που καθορίζει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αυξημένη κατά το 50% της αξίας της Γενικής Εκτίμησης του συντελεστή δόμησης.

Σχέδιο προσιτού ενοικίου ΚΟΑΓ

7

Μέσω του σχεδίου, επιτυγχάνεται η παραγωγή οικιστικών μονάδων για παραχώρηση με προσιτό ενοίκιο. Συνολικά, αναμένεται να προκύψουν 138 οικιστικές μονάδες στην περιοχή Άγιος Νικόλαος του Δήμου Λεμεσού.

Η έναρξη του σχεδίου τοποθετείται τον Ιούλιο του 2024, με την συνολική κρατική χρηματοδότηση να φτάνει τα €16 εκατ. για περίοδο τεσσάρων ετών.

Σχέδιο «built to rent» σε ιδιωτική γη

8

Το σχέδιο σχετίζεται με τον σχεδιασμό, κατασκευή και ενοικίαση αριθμού οικιστικών μονάδων, με αξιοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος για οικιστικές ζώνες, με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 1,00:1, σε τεμάχιο γης με ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 1,000 τ.μ.

9

Το σχέδιο ενισχύεται με φορολογικά κίνητρα που αφορούν την απαλλαγή του εισοδήματος από προσιτό ενοίκιο από τη φορολογία εισοδήματος κατά 60%, απαλλαγή 3% έκτακτης αμυντικής εισφοράς για ακίνητα που θα ενταχθούν στο σχέδιο, αύξηση έκπτωσης (5% αντί 3%) επί της κεφαλαιουχικής δαπάνης, όπως επίσης έκπτωση για αγορά εξοπλισμού στο ακίνητο (15% αντί 10%).

Στόχος είναι η δημιουργία 700-800 μονάδων σε περίοδο τριών ετών, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον Ιανουάριο του 2024, με τη διάρκεια ισχύος του σχεδίου να φτάνει τα δύο χρόνια.

Οι τρεις επιλογές αφορούν την παραχώρηση του συνόλου των πρόσθετων μονάδων (μέχρι 45%) με προσιτό ενοίκιο για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών, την παραχώρηση του 20% των μονάδων κατοικίας του ισχύοντος συντελεστή δόμησης με αγοραίο ενοίκιο για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών, καθώς και τη δυνατότητα πώλησης του 80% των μονάδων κατοικίας του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην ελεύθερη αγορά.

10

Για παράδειγμα, τεμάχιο που παράγει 100 διαμερίσματα ίδιου μεγέθους, με τον επιπλέον συντελεστή δόμησης 45%,προστίθενται άλλα 45 διαμερίσματα, άρα συνολικά θα ανέλθουν στα 145 διαμερίσματα ίδιου μεγέθους.

Υπάρχει υποχρέωση για παραχώρηση 45 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο για έξι χρόνια, παραχώρηση 20 διαμερισμάτων με αγοραίο ενοίκιο για έξι χρόνια, καθώς και η δυνατότητα πώλησης 80 διαμερισμάτων σε αγοραία τιμή.

Ρυθμίσεις ταχείας αδειοδότησης
Οι Πολεοδομικές και Οικοδομικές Αρχές θα εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις για αναπτύξεις που προβλέπουν αξιοποίηση των πολεοδομικών κινήτρων παραγωγής προσιτής κατοικίας.

11

Για πολεοδομικές αιτήσεις, του ίδιου ενδιαφερόμενου μέρους, οι οποίες αφορούν στην παραγωγή οικιστικής ανάπτυξης και υποβάλλονται εντός ενός έτους από την έναρξη υλοποίησης ανάπτυξης για παραγωγή προσιτής κατοικίας, θα εξετάζονται επίσης κατά προτεραιότητα από τις Πολεοδομικές Αρχές.

Σχέδιο φοιτητικών εστιών

12

Το σχέδιο αφορά τη διαφοροποίηση ελάχιστων εμβαδών δωματίων, κοινόχρηστων χώρων και χώρων στάθμευσης για κατασκευή φοιτητικών εστιών.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει διαβούλευση με το ΕΤΕΚ και εκπροσώπους των πανεπιστημιακών σχολών.

Θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιοχές στόχου που εξυπηρετούν ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ η υλοποίησή του αναμένεται εντός του 2025.

Δειτε Επισης

Κρίσιμη σύσκεψη για την μαρίνα και το λιμάνι της Λάρνακας-Στο Προεδρικό οι εμπλεκόμενοι φορείς
Ο νέος πολυχώρος εκδηλώσεων που έρχεται στην Λάρνακα-Πού θα βρίσκεται και τι θα περιλαμβάνει
High rise πολυτελείς αναπτύξεις: Πτώση τιμών πώλησης και ενοικίασης αναμένουν οι επαγγελματίες του κλάδου
Η doValue ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης ακινήτων και δανείων
Αυτά τα κριτήρια πρέπει να πληρούν οι στρατηγικές αναπτύξεις για ταχεία αδειοδότηση
Υπό εξέλιξη η γ' φάση έργων αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα
Ask Wire: Πωλήσεις διαμερισμάτων €154 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2023
Πάει Προεδρικό η ανάπτυξη του 1,2 δις-Σύσκεψη την Δευτέρα υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη
City Med: Νέα ανάπτυξη στον τομέα της υγείας στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού
Dοmenica Group: Τα νέα έργα που σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς(pics)