Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Η Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας της Κύπρου για το 2021-2023

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα της Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2023. Με τη Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τις Διπλωματικές του Αποστολές, αναλαμβάνει ενεργότερο ρόλο στην προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων της χώρας, όπως αυτά καθορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η οικονομική διπλωματία ασκείται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους άξονες πολιτικής της Κυβέρνησης και τις πολιτικές προτεραιότητες των αρμοδίων Υπουργείων, όπως αυτές ενσωματώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής και στον ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα προωθεί την υλοποίηση της Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας και θα διευκολύνει και ενισχύσει το έργο όλων των άλλων βασικών συντελεστών του οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου, μέσω της προβολής και προώθησης των πολιτικών προτεραιοτήτων και των οικονομικών συμφερόντων της χώρας στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της Στρατηγικής.

Ο επιθυμητός αντίκτυπος της Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας είναι η ενίσχυση της οικονομικής ευημερίας από το αυξημένο εμπόριο, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την καινοτομία και την ενίσχυση της εθνικής εικόνας (branding) στο εξωτερικό, μέσω ενίσχυσης των κυβερνητικών δυνατοτήτων και της διεθνούς επιρροής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη που προκύπτουν από τις διπλωματικές σχέσεις.

Ο εν λόγω αντίκτυπος θα επιδιωχθεί μέσα από την προώθηση των εξής στρατηγικών στόχων:

•         Συμβολή στην αύξηση των εξαγωγών και του μεριδίου αγοράς για τον Κυπριακό επιχειρηματικό τομέα.

•         Προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), προσανατολισμένων στην αποδοτικότητα και τους στρατηγικούς πόρους, που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία και μπορούν να μετακυλήσουν καινοτομία στην οικονομία.

•         Προώθηση και εδραίωση μιας συνεκτικής και συναφούς εθνικής εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό.

Με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό και υλοποίηση της Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας θεσπίστηκε μηχανισμός συνεργασίας σε δυο επίπεδα, ως ακολούθως:

-      Πολιτικό: με τη θέσπιση Διυπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική Διπλωματία, η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στη Διυπουργική Επιτροπή δύναται να συμμετέχουν και άλλοι Υπουργοί / Υφυπουργοί αναλόγως των θεμάτων και τομέων πολιτικής που θα συζητούνται.

-      Τεχνοκρατικό: με τη θέσπιση της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική Διπλωματία, με εκπρόσωπους από τα αρμόδια Υπουργεία και τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων. 

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της Στρατηγικής Οικονομικής Διπλωματίας βασίστηκε σε συστάσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις πρακτικές άλλων χωρών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου. Η  σχετική μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δειτε Επισης

ΠτΔ: Επιβεβαιώνεται η πορεία προόδου-Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό
Ο Κεραυνός για την αναβάθμιση-«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία με υπεύθυνο τρόπο»
Θετικά μαντάτα από Fitch με αναβάθμιση της προοπτικής της κυπριακής οικονομίας σε θετική
Πιάνουμε τα προαπαιτούμενα για τις δόσεις μας από το Ταμείο Ανάκαμψης-«Το προσεγγίζω ως ένα μνημόνιο»
Πράσινο Βουλής σε συμπληρωματικές πιστώσεις άνω των €390 εκατ. στον προϋπολογισμό
Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα στο ΧΑΚ
Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011 η ανεργία στην Κύπρο-Υποχώρησε στο 5,8%
Νόμιμος ο διορισμός της Λουκίας Χριστοδούλου ως προέδρου της ΕΠΑ για 2η θητεία
Οι τρεις πιο σοβαροί κίνδυνοι για την οικονομία... Έρευνα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
Εξουσιοδότηση μελών στις συντεχνίες για πιθανές κινητοποιήσεις στην ΑΗΚ