ΕΚΚ: Πρόστιμο €20.000 στην Chesterfield Corporate Services

Την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου ύψους €20.000 στην ΕΠΔΥ Chesterfield Corporate Services Ltd για τη μη συμμόρφωση της με άρθρα του νόμου για Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, καθώς και παραγράφους της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, αναλυτικά, στην εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(α) του Νόμου, «καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα, εφόσον η έκταση των μέτρων προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας που εφάρμοζε σε πελάτη της δεν ήταν ανάλογη του βαθμού κινδύνου που απέρρεε από αυτόν ως ορίζει το άρθρο 61(2) του Νόμου και δεν εφάρμοζε αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς αυτόν ως ορίζει το άρθρο 64(2) του Νόμου».

Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο  ύψους €6.000 για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(γ) του Νόμου, καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την εσωτερική αναφορά και αναφορά στην ΜΟ.Κ.Α.Σ δεν ήταν επαρκή και κατάλληλα και δεν συνάδαν με τις πρόνοιες του άρθρου 69(1), υποπαραγράφοι (α), (β) και (δ), και της παραγράφου 27 της Οδηγίας. 

Πρόστιμο ύψους €6.000 επεβλήθη ακόμα για μη συμμόρφωση με το άρθρο 58(ε) του Νόμου, «καθότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφάρμοζε σε σχέση με την ενδελεχή εξέταση 2 κάθε συναλλαγής που κρίνεται λόγω της φύσεως της να είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, δεν είναι επαρκή και κατάλληλα εφόσον δεν έχει διαπιστώσει την πηγή και προέλευση των χρημάτων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς του πελάτη», αλλά και ύψους €2.000 για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 9(1)(δ) της Οδηγίας, «καθότι ο λειτουργός συμμόρφωσης της δεν παρακολουθούσε και δεν αξιολογούσε κατά πόσο η πολιτική της Εταιρείας, σχετικά με την εσωτερική πρακτική, τα μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους που αφορούν την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εφαρμοζόταν ορθά και αποτελεσματικά». 

Την ίδια ώρα, η ΕΚΚ αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους €4.000 για τη μη συμμόρφωση με την παράγραφο 5(δ) της Οδηγίας, «καθότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της δεν διασφάλισε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαιτήσεις του Νόμου και της Οδηγίας και ούτε υπάρχουν ενδείξεις ότι βεβαιώθηκε ότι εισήχθησαν κατάλληλα, αποτελεσματικά και επαρκή συστήματα και διαδικασίες για επίτευξη της ανωτέρω συμμόρφωσης». 

Όπως επισημαίνει η Κεφαλαιαγοράς, ως παράγοντες για τον καθορισμό του ύψους όλων των πιο πάνω διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων το ύψος των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας, το γεγονός ότι η εταιρεία, ως ανέφερε στις παραστάσεις της, έχει υιοθετήσει μέτρα προς ανάπτυξη και ενίσχυση των μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζει, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

Δειτε Επισης

Εναρμόνιση για αγορές πιστώσεων ζητά από την Κύπρο η Κομισιόν
Οικονομικός αλφαβητισμός στα σχολεία: Τα αποτελέσματα του πρώτου εκπαιδευτικού προγράμματος της ActionAid
Μειώθηκαν οι καταθέσεις, αυξήθηκαν τα δάνεια τον Ιούνιο
Με δύο εκ. στην 33East η Τράπεζα Κύπρου-Έμπρακτη στήριξη στο Κυπριακό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου
Ο άγνωστος αλλά σημαντικός ρόλος των τραπεζών στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης(video)
Τράπεζα Κύπρου: Στις 8 Αυγούστου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου
H εταιρική κοινωνική ευθύνη στον πυρήνα της δράσης της Ελληνικής Τράπεζας
Λουίς ντε Γκίντος: Στο ανώτατο όριο η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών-Θα αρχίσει να μειώνεται
Deutsche Bank: Ζημιές 143 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024
Η κατάσταση των ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας-Στα πόσα εκατ. τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια