anner-cyta-vodafone

Ποιες ψηφιακές παρεμβάσεις προγραμματίζονται το πρώτο εξάμηνο του 2021

InBusinessNews  04/12/2020 12:45
Ποιες ψηφιακές παρεμβάσεις προγραμματίζονται το πρώτο εξάμηνο του 2021

Ποιες ψηφιακές παρεμβάσεις προγραμματίζονται το πρώτο εξάμηνο του 2021

InBusinessNews  04/12/2020 12:45

Συνολικά 448 συγκεκριμένα έργα ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σε οριζόντια και σε τομεακά, τα οποία υλοποιούν τη στρατηγική για την ψηφιακή Ελλάδα περιγράφει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση έως και τις 17 Δεκεμβρίου.

RELATED ARTICLES

Το σχέδιο δράσης σε 17 τομείς που επιδρούν στην άσκηση όλων των τομέων δημόσιας πολιτικής (π.χ. Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Περιβάλλον, Ενέργεια, Οριζόντια Εργα, Αθλητισμός κ.ά.) « έχει ανοικτό και δυναμικό χαρακτήρα, καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ ήδη 105 έργα είναι σε εξέλιξη.

Πέραν των έργων που έχουν τεθεί σε λειτουργία γίνεται αναφορά και στον προγραμματισμό του επόμενου εξαμήνου για τους πρώτους μήνες του 2021. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

Για τον Ιανουάριο, στον τομέα ‘’Οριζόντια έργα’’ έχει προγραμματιστεί το ‘’Know Your Customer (KYC)’’. Το KYC υλοποιεί ένα ψηφιακό κανάλι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διάθεση στοιχείων πολιτών όταν η ανάγκη αυτή απορρέει από την εφαρμογή νομοθετικού ή κανονιστικού πλαισίου. Η διάθεση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος της συγκατάθεσης του πολίτη, κάθε φορά που ζητείται πρόσβαση, και στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων παράλληλα με την έγκαιρη και έγκυρη διάθεση στοιχείων που συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές. Αρχικά η δράση έχει εστιάσει στα τραπεζικά ιδρύματα και τις διαδικασίες KYC, που οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του Anti Money Laundering – AML κανονισμού, ο οποίος απαιτεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Για τον Φεβρουάριο στον τομέα ‘’Αθλητισμός’’ γίνεται αναφορά στο Ψηφιακό Μητρώο Αθλητικών Φορέων με εμπλεκόμενο φορέα τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου των Αθλητικών Φορέων θα αφορά την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό στα τηρούμενα στοιχεία των Αθλητικών Φορέων και συγκεκριμένα, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Σωματεία και Ομοσπονδίες Α.Μ.Ε.Α. Η υλοποίηση του ηλεκτρονικού μητρώου αναμένεται να απλουστεύσει την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού και να ενισχύσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για την αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο των εποπτευόμενων φορέων της Γ.Γ.Α. και ειδικότερα των αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία) καθώς και την αμεση (on-line) πληροφόρηση των εμπλεκομένων στον τομέα αθλητισμού για τους εποπτευόμενους από τη Γ.Γ.Α. αθλητικούς φορείς.

Για το Μάρτιο του 2021, στον τομέα ‘’Μεταφορές και υποδομές’’ έχει προγραμματιστεί το έργο για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων: Το έργο, με φορέα το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών, αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων.

Στον τομέα των ‘’Ψηφιακών Δεξιοτήτων’’ εντάσσεται το έργο για την «Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών».

Το έργο, με εμπλεκόμενο φορέα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς ένταξη στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα βασίζονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές σχεδιασμού του περιεχομένου τους με βάση τους διδακτικούς στόχους για τον εκάστοτε πληθυσμό στόχο. Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα ακολουθεί επίσης συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας, παρουσίασης, εμπειρίας χρήσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.

Παράλληλα, το έργο καλύπτει την προμήθεια και ενσωμάτωση στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών υφιστάμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής αξίας και ποιότητας σχεδιασμού, το οποία θα εξυπηρετούν εξειδικευμένες ανάγκες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα αυτά θα παρέχονται από επιλεγμένους οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος, όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, γνωστές διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.

Επίσης μέσα στο Μάρτιο και στον τομέα ‘’Οριζόντια Έργα΄’, εντάσσεται το ‘’Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας’’, με φορέα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. «Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας αποτελεί κεντρικό σημείο όπου οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να καταγράφουν και να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνονται όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στον τομέα ‘’Παιδεία’’ με ορίζοντα τον Απρίλιο του 2021 και φορέα το αρμόδιο υπουργείο εντάσσεται το έργο για την ‘’Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών’’ με βασικό στόχο του έργου τον έγκαιρο προγραμματισμό, τον ακριβή προσδιορισμό και τη γρήγορη κάλυψη των λειτουργικών κενών με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς επιδιώκοντας τη μείωση της απώλειας διδακτικών ωρών για όλους τους μαθητές. Οι ανάγκες σε διορισμούς αναπληρωτών καθηγητών και η κατανομή τους σε κάθε σχολείο μεταβάλλονται κάθε χρόνο, εξαιτίας νέων διορισμών μόνιμων καθηγητών, μεταθέσεών τους, μακροχρόνιων αδειών, κλπ.

Επιπλέον η πλειονότητα των υποψήφιων αναπληρωτών καθηγητών συμμετέχει στη διαδικασία περισσότερες από μία χρονιές και η αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων όπως προκύπτουν από τις αιτήσεις των υποψηφίων επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από την αρχή, παρόλο που στη πράξη υπάρχουν μόνο μικρές επικαιροποιήσεις από χρονιά σε χρονιά. Η δράση εστιάζει σε νομοθετικές και τεχνικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη φάση πρόσληψης και το δεύτερο στη φάση κατανομής αυτών στα σχολεία.

Για τη διαδικασία πρόσληψης στόχος είναι η απλοποίηση της για τον υποψήφιο αναπληρωτή και η μείωση του διοικητικού κόστους εξυπηρέτησής της. Εδώ, βασικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η αξιοποίηση των στοιχείων προηγούμενων ετών ώστε οι υποψήφιοι να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να επανακαταθέτουν και να ελέγχονται για τα ίδια στοιχεία προϋπηρεσίας, αλλά μόνο για τις μεταβολές σε σχέση με την τελευταία πρόσληψη.

Όσον αφορά στο στάδιο της κάλυψης των θέσεων, αυτό θα υποστηρίζεται από σύστημα “έξυπνης κατανομής” των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες και παρακολούθησης της ανάληψης θέσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπληρωτές καλύπτουν παράλληλα θέσεις σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες ο αλγόριθμος θα εξασφαλίζει την μέγιστη κάλυψη σχολικών μονάδων συνυπολογίζοντας το κόστος μετακίνησης του αναπληρωτή. Ο ίδιος αλγόριθμος αξιοποιώντας τα στοιχεία κενών θέσεων από τη πλατφόρμα MySchool (Μαθητολόγιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), θα παρέχει έγκαιρα αξιόπιστη πρόβλεψη αναγκών για την επόμενη χρονιά.

Για το Μάιο του 2021 έχουν προγραμματιστεί τρείς παρεμβάσεις σε ισάριθμους τομείς:

-Στον ‘’Τομέα Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης’’ με εμπλεκόμενους φορίς τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντάσσεται το έργο ‘’Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό’’, με μία εφαρμογή που επιτρέπει την εξ αποστάσεως εγγραφή στον οικείο βρεφονηπιακό σταθμό.

-Στην «Παιδεία’’ εντάσσεται το έργο για τις ‘’Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)’’. Το ΠΣΔ είναι το εθνικό δίκτυο και ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που συνδέει όλες τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος επόμενης γενιάς για τα ελληνικά σχολεία και αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες.

Ο πρώτος εστιάζει στη δικτυακή αναβάθμιση των σχολείων με σταδιακές επεμβάσεις, που ξεκινούν από την εγκατάσταση VDSL συνδέσεων σε 7000 και πλέον σχολεία, και φτάνουν στην αξιοποίηση οπτικών δικτύων νέας γενιάς (Fiber-To-The-School) όπου είναι τεχνικά εφικτό. Παράλληλα με την αξιοποίηση υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και των δημοτικών Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών σε πρωτεύουσες νομών, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας θα υποστηριχθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με μίσθωση εμπορικών οπτικών δικτύων αναβαθμίζοντας περεταίρω τη σύνδεση σε πάνω από 3000 σχολεία. Στόχος είναι η γρήγορη, αδιάλειπτη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, συνθήκη που είναι απαραίτητη για το ψηφιακό σχολείο και για την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι υπηρεσίες του ΠΣΔ στηρίζουν τη λειτουργία του δικτύου, εξασφαλίζουν ψηφιακή παρουσία των μονάδων και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στο διαδίκτυο και παρέχουν το δίχτυ ασφάλειας που ο ειδικός χαρακτήρας της κοινότητας απαιτεί. Επιπλέον, παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες διοικητικής οργάνωσης και στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι τηλεδιασκέψεις, η γεωχωρική απεικόνιση σχολικών μονάδων, η φιλοξενία ιστοτόπων και ιστολογίων, το σύστημα κτηματολογίου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύστημα διαχείρισης σχολικών βιβλιοθηκών κ.α. Ακόμα περισσότερο και αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία η δράση θα ενισχύσει περαιτέρω τις υπηρεσίες και σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ολοκληρώνοντας υφιστάμενες λύσεις είτε αναπτύσσοντας νέες.

-Τέλος στον τομέα ‘’Ψηφιακή Επιχείρηση’’ περιλαμβάνεται το έργο για την ‘’Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων (Digitometer)’’ . Η δυναμική και οι ιδιομορφίες του κάθε οργανισμού και του κάθε κλάδου διαφοροποιούν αισθητά τις ψηφιακές τους ανάγκες, όσο και την ιεράρχηση προτεραιότητας των δράσεων για την ψηφιοποίησή τους. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη σχετικής δράσης στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να τεκμηριώνεται κατάλληλα ο σχεδιασμός κρατικών ενισχύσεων με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού. Ως βασικό εργαλείο εισάγεται ένα εύχρηστο ψηφιακό online εργαλείο για την αποτίμηση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το εργαλείο παρέχει μέσω δομημένου ερωτηματολογίου μια υψηλού επιπέδου εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της επιχείρησης και αναγνωρίζει πιθανούς τομείς προόδου.

Στόχος είναι η ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την Ψηφιακή Οικονομία και η ευαισθητοποίησή τους στο να κατευθυνθούν στοχευμένα σε κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. Από την εικόνα της έντασης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων ανά κλάδο, μπορούν να τεκμηριωθούν πολιτικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτύχουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αντίστοιχα εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ., Γαλλία, Ιρλανδία), ενώ η υλοποίηση τέτοιων δράσεων αποτελεί σύσταση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Ψηφιακής Οικονομίας.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας