anner-cyta-vodafone

Είπε το «ναι» στον Αναστασιάδη η Ούρσουλα

InBusinessNews  08/07/2021 10:46
Είπε το «ναι» στον Αναστασιάδη η Ούρσουλα

Είπε το «ναι» στον Αναστασιάδη η Ούρσουλα

InBusinessNews  08/07/2021 10:46

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ενέκρινε αξιολογώντας θετικά το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου, το οποίο προβλέπει εκταμίευση συνολικών επιχορηγήσεων και δανείων ύψους 1,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), θα υποστηρίξει την εφαρμογή κρίσιμων επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων και θα καταστήσει τη χώρα ισχυρότερη μετά το πέρας της πανδημίας.

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα την πρόταση για εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την παροχή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια στην Κύπρο βάσει του RRF. Το Συμβούλιο θα έχει, κατά κανόνα, τέσσερις εβδομάδες για να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής.

Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επέτρεπε την εκταμίευση 157 εκατομμυρίων ευρώ στην Κύπρο για προχρηματοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 13% του συνολικού ποσού.

Η Κομισιόν θα εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις βάσει της ικανοποιητικής εκπλήρωσης των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, που αντικατοπτρίζει την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι αξιολόγησε το σχέδιο της Κύπρου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό του RRF κρίνοντας ιδίως, εάν οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της Κύπρου υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό του, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Κομισιόν, το σχέδιο της Κύπρου αφιερώνει το 41% ​​της συνολικής διάθεσης του σχεδίου σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της πράσινης φορολογίας, την ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη διευκόλυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων στα κτίρια και την επιτάχυνση της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων ανανεώσιμης ενέργειας που στοχεύουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δήμους και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις που σχετίζονται με τη μαζική ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, καθώς και το έργο EuroAsia Interconnector, το οποίο θα βοηθήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρότερες πηγές, ιδίως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρομοίως, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι το σχέδιο της Κύπρου αφιερώνει το 23% της συνολικής διάθεσής του σε μέτρα που υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση, περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, μέσω μιας σειράς μέτρων που στοχεύουν στη διασφάλιση κάλυψης με ευρυζωνική σύνδεση πολύ υψηλής χωρητικότητας. Προωθεί την ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες ενισχύοντας την ψηφιακή υποδομή και τα προγράμματα σπουδών στα σχολεία, εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς και επενδύοντας σε προγράμματα κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης έργα που αναμένεται να προωθήσουν την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικαστικού συστήματος.

Η  Κομισιόν εκτιμά επίσης ότι το σχέδιο της Κύπρου περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αμοιβαίως ενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση όλων ή ενός σημαντικού υποσυνόλου των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που περιγράφονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που απευθύνονται στην Κύπρο.

Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση των νέων, ενώ ροβλέπει μέτρα για την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Το σχέδιο υποστηρίζει επίσης την πρώιμη παιδική εκπαίδευση και φροντίδα επεκτείνοντας τη δωρεάν υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από την ηλικία των τεσσάρων ετών, επενδύοντας σε κέντρα παιδικής μέριμνας συνοδευόμενα από ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την προσχολική εκπαίδευση που στοχεύει στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και την αγορά εργασίας πλήρους απασχόλησης συμμετοχή των φροντιστών, ιδίως των γυναικών.

Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να ενισχύσει την ικανότητα, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και πολιτικής προστασίας μέσω μέτρων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού και στη δημιουργία ειδικών συστημάτων πληροφοριών, δίπλα στην προώθηση επενδύσεων σε συστήματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικής υγείας.

Η σύσταση μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προώθησης και η εισαγωγή προγραμμάτων και σχεδίων χρηματοδότησης αναμένεται να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν σχέδια επιχορηγήσεων για έρευνα και καινοτομία, καθώς και τη δημιουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης.

Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα που σχετίζονται με τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω ενός ειδικού σχεδίου δράσης καθώς και μέσω μέτρων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος για τους αγοραστές και τους πιστωτικούς φορείς.

Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη και επαρκώς ισορροπημένη ανταπόκριση στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Κύπρου, συμβάλλοντας έτσι κατάλληλα και στους έξι πυλώνες που αναφέρονται στον κανονισμό RRF.

Το κυπριακό σχέδιο προτείνει έργα και στις επτά ευρωπαϊκές προτεραιότητές που αντιμετωπίζουν ζητήματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη μέλη σε τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και απαιτούνται για τη διπλή μετάβαση.

Για παράδειγμα, η Κύπρος έχει προτείνει να επενδύσει 40 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε ΜΜΕ, δήμους και ευρύτερους δημόσιους τομείς και 35 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ανεπαρκείς περιοχές.

Η αξιολόγηση διαπιστώνει επίσης ότι κανένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό RRF.

Τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζει η Κύπρος θεωρούνται κατάλληλα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κρίνει η Κομισιόν.

Το σχέδιο παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές θα προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, διαφθοράς και απάτης που σχετίζονται με τη χρήση κεφαλαίων.

Υπενθυμίζεται ότι το RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU, το οποίο θα παρέχει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Το RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU, το οποίο θα παρέχει έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διαβάστε ακόμη: 

Αυτό είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας

Υποβλήθηκε στην Κομισιόν το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Κ. Πετρίδης: Έτσι θα κερδίσουμε το στοίχημα για την ανάκαμψη

Το αναμενόμενο «ναι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο άκουσε και από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο της σχετικής τελετής παράδοσης της έγκρισης του Σχεδίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου κινείται σε πέντε άξονες και στοχεύει όχι μόνο στην ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου οράματος για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, το κυπριακό σχέδιο προνοεί συνολικά κονδύλια 1,2 δις, εκ των οποίων το €1 δις σε χορηγίες και €0,2 δις σε δάνεια. Προαπαιτούμενο για την πλήρη αξιοποίηση των €1,2 δισεκατομμυρίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί η θέσπιση μεταρρυθμίσεων.

Ειδικότερα, το Σχέδιο περιλαμβάνει 58 μεταρρυθμίσεις και 76 επενδύσεις, ενώ το 41% των συνολικών κονδυλίων ή €501 εκατ. διοχετεύονται στην πράσινη μετάβαση και το 23% ή €282 εκατ. στην ψηφιακή μετάβαση, υπερβαίνοντας έτσι τα ελάχιστα όρια που έθεσε η Κομισιόν, δηλαδή 37% και 20% αντίστοιχα.

Συνοπτικά, οι άξονες πολιτικής και η κατανομή των κονδυλίων έχει ως ακολούθως:

  • Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία, διδάγματα από την κρίση €74,1 ή 6% του συνόλου.
  • Ταχεία μετάβαση στη Πράσινη Οικονομία €447,6 ή 36,3% του συνόλου.
  • Ενίσχυση Ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας €449,3 ή 36,4% του συνόλου.
  • Προς μια ψηφιακή εποχή €89,4 ή 7,3% του συνόλου.
  • Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό €172,9 ή 14%.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο εντυπωσιακό κτίριο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο η Πρόεδρος της Κομισιόν όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τόνισαν πως το σχέδιο είναι φιλόδοξο και διαθέτει ένα ισοζυγισμένο μείγμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Στις δηλώσεις της η κ. φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε το σχέδιο φιλόδοξο και ισοζυγισμένο, τονίζοντας ωστόσο ότι η έγκρισή του «αποτελεί μόνο την αρχή».

«Τώρα υλοποίηση υλοποίηση, υλοποίηση, πολύ έργο, ωραίο έργο γιατί (το σχέδιο) είναι δημιουργικό και με το βλέμμα στο μέλλον. Είμαστε παρά το πλευρό σας γιατί είναι σημαντικό η δική σας επιτυχία να είναι δική μας επιτυχία, μια ευρωπαϊκή επιτυχία», τόνισε.

Σημείωσε τέλος ότι μετά την έγκριση αυτή ακολουθεί η έγκριση από το Συμβούλιο και στη συνέχεια θα υπάρξει η εκταμίευση της προκαταβολής.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως συνυπολογίζοντας τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης των Ταμείων Συνοχής και τις ιδιωτικές επενδύσεις από την υλοποίηση των σχεδίων ο συνολικός αντίκτυπος του σχεδίου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, ανέρχονται στα €4,4 δισ.

«Το σχέδιο ‘Κύπρος το αύριο’ περιλαμβάνει 58 κρίσιμες αλλά απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις, που αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε στις δικές του αναφορές ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και τόνισε πως αν και η Κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία στη Βουλή θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις έχουν δηλώσει την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας