Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας: Δράσεις και ανάπτυξη €100 εκατ.

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας: Δράσεις και ανάπτυξη €100 εκατ.

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας: Δράσεις και ανάπτυξη €100 εκατ.

Ο πρωταρχικός σκοπός του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ως μοχλός ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας στην Κύπρο, τόνισε ο επιστημονικός λειτουργός, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Μαρίνος Πορτοκαλλίδης.

Διαβάστε ακόμα: Η γιγαντομαχία των burgers στο Mall of Cyprus

Διαβάστε ακόμα: Κεντρικά γραφεία Deloitte στη Λευκωσία

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για τη στήριξη κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ);
Πρόσφατα, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του εθνικού συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, προσβλέποντας στην υιοθέτηση μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για τα πεδία της Έρευνας και της Καινοτομίας τόσο στο επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής όσο και στο εκτελεστικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, επανακαθορίστηκε ο ρόλος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, ως ο εκτελεστικός βραχίονας της Κυβέρνησης σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας παρέχοντας μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη σειρά υπηρεσιών, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών της ερευνητικής και καινοτόμου επιχειρηματικής κοινότητας. Τα προγράμματα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα €100 εκατ., αποτελούν το τρέχον πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και υλοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εθνικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Όραμα των προγραμμάτων Restart 2016-2020 είναι η ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ως ένας εκ των βασικών συντελεστών στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων Restart 2016-2020 επικεντρώνεται στις επιμέρους επιδιώξεις, καθώς και στους Τομείς Προτεραιότητας που αναδείχθηκαν μέσα από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο (S3Cy) . Παράλληλα, εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», δηλαδή στην αναπτυξιακή στρατηγική της Κύπρου για την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας».
 
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία, ως βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων Restart 2016-2020, τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομίας και επιδιώκουν τη διασύνδεση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με την παραγωγική βάση της οικονομίας και τις επιχειρήσεις, σε δραστηριότητες που εντάσσονται σε επιλεγμένους τομείς, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα, έχει θέσει ως στόχο να κατανέμει τουλάχιστο το 20-25% της χρηματοδότησης των προγραμμάτων Restart 2016-2020 στις κυπριακές επιχειρήσεις, η συμμετοχή των οποίων επιτρέπεται σε όλα τα επιμέρους προγράμματα. Παράλληλα, υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην εμπλοκή υφιστάμενων και νεοσύστατων κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αναμένεται να αξιοποιήσουν εμπορικά. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του εθνικού συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, η Κυβέρνηση έχει αναθέσει επίσης, στο Ίδρυμα την ευθύνη του σχεδιασμού και υλοποίησης των Προγραμμάτων για στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας. Τα εν λόγω προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Restart 2016-2020, με επιπρόσθετο προϋπολογισμό.
 
Πέραν των προγραμμάτων χρηματοδότησής του ποιες άλλες δραστηριότητες αναλαμβάνει το Ίδρυμα για τη στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων έρευνας και καινοτομίας;
Πέραν των προγραμμάτων Restart 2016-2020, το Ίδρυμα, αναλαμβάνει σειρά άλλων υποστηρικτικών μέτρων και δράσεων προς βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του, το ΙΠΕ επιδιώκει την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των κυπριακών οργανισμών και ερευνητικών φορέων να συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο την ερευνητική τους ικανότητα, ενισχύοντας τη διαδικασία μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό και προσελκύοντας στην Κύπρο χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη από ευρωπαϊκά και διεθνή κονδύλια. Συγκεκριμένα, το ΙΠΕ,  μέσω του θεσμικού του ρόλου ως ο οργανισμός που συντονίζει τις δραστηριότητες για τη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, υλοποιεί με αμείωτο ρυθμό την εντατική και πολυδιάστατη προώθηση του προγράμματος, μέσα από δράσεις πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΙΠΕ φιλοξενεί τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για την Κύπρο, τα οποία παρέχουν μια ευρεία γκάμα δωρεάν υπηρεσιών στήριξης σε ερευνητές και επιχειρήσεις, για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), το Ίδρυμα παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν στην ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μέσα από την παροχή πληροφόρησης και εξειδικευμένης υποστήριξης.
 
Ποιες είναι οι επιδόσεις των κυπριακών επιχειρήσεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης Δραστηριοτήτων Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας;
Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Restart 2016-2020, έχουν ανακοινωθεί 67 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα €100 εκατ. Δεκαεπτά προσκλήσεις αφορούν σε στοχευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα €30 εκατ.
Στο πλαίσιο αυτών των προσκλήσεων, μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση πέραν των 220  έργων με συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων, με αιτούμενη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις που προσεγγίζει τα €20 εκατ. Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της ΕΕ, οι φορείς από την Κύπρο έχουν εξασφαλίσει 385 έργα, με χρηματοδότηση από την ΕΕ πέραν των €150 εκατ.. Σε σύνολο 507 συμμετοχών κυπριακών φορέων στα εν λόγω έργα, 172 συμμετοχές αφορούν σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ που αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις προσεγγίζει τα €67 εκατ.
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας