Επεκτείνεται στον τομέα της ανάπτυξης γης η Petrolina

InBusinessNews  24/06/2021 14:23
Επεκτείνεται στον τομέα της ανάπτυξης γης η Petrolina

Επεκτείνεται στον τομέα της ανάπτυξης γης η Petrolina

InBusinessNews  24/06/2021 14:23

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd (“PHL”) ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited (“Esso”) για την αγορά ακινήτων στη Λάρνακα μέσω της νέας πλήρους θυγατρικής της εταιρείας Petrolina Bayfront Ltd η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Η συμφωνία μεταξύ PHL, Esso και Petrolina Bayfront Ltd υπογράφηκε στις 24/06/2021 και εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου PHL για ανάπτυξη διαφοροποιημένων εργασιών στον τομέα της ανάπτυξης γης.

Διαβάστε ακόμη: 

Στ. Βιολάρης: Τεράστια έσοδα για το κράτος από το intellectual properties

Νέα προσπάθεια πώλησης ξενοδοχείου στον Πρωταρά

Τα προβλήματα… βουνό και οι «ήρωες» ξενοδόχοι των ορεινών

CEO Jet2: Στην πράσινη λίστα η Κύπρος και… άμεσα

Συγκεκριμένα, με βάση τη συμφωνία η Petrolina Bayfront Ltd αγοράζει τρία ακίνητα επί του παραλιακού μετώπου του κυρίου δρόμου Λάρνακας- Δεκέλειας συνολικού εμβαδού 76,254μ2  συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων. Το έργο της αποξήλωσης, κατεδάφισης των εγκαταστάσεων και σωληνώσεων και τον καθαρισμό του εδάφους θα αναλάβει εξ ολοκλήρου ο Όμιλος της PHL.

Το συνολικό τίμημα έχει συμφωνηθεί στα €29.000.000 πλέον ΦΠΑ (εκεί και όπου εφαρμόζεται) και είναι πληρωτέο σε μετρητά ως ακολούθως: €1.000.000 καταβλήθηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας και το ποσό των €27.600.000 θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση όλων των συμφωνημένων διαδικασιών, περιλαμβανόμενης της μεταβίβασης και εγγραφής των ακινήτων στο όνομα της Petrolina Bayfront Ltd, το αργότερο μέχρι τις 10/12/2021.

Το υπόλοιπο των €400.000 θα καταβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο νοουμένου ότι εκπληρωθεί συγκεκριμένη υποχρέωση, ως αυτή ορίζεται στη συμφωνία. Η επένδυση θα ταξινομηθεί στην κατηγορία «Ακίνητα για επένδυση» και στα οποία δε θα λογίζεται οποιαδήποτε απόσβεση.

Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση μετά την εκπόνηση ανεξάρτητων εκτιμήσεων. Η συναλλαγή δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε «καθορισμένο πρόσωπο» σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του 1993 (14(I)/1993) (ως ισχύει).

Η PHL εκτιμά ότι η πιο πάνω επένδυση θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια της για διαφοροποίηση και δραστηριοποίηση στον τομέα της εκμετάλλευσης και ανάπτυξης ακινήτων. Ειδικά αυτών που βρίσκονται στο βόρειο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή χρήσης και την μετάταξη τους από την κατηγορία «Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός» σε «Ακίνητα για επένδυση» που επέφερε το Σχέδιο Περιοχής Πρώην Διυλιστηρίων μετά τη μετακίνηση όλων των αποθηκευτικών της εγκαταστάσεων στην περιοχή Βασιλικού.

Όσον αφορά τις προοπτικές της πιο πάνω συναλλαγής, η PHL στοχεύει σε:

• ενδεχόμενο όφελος που μπορεί να επιφέρει μεσοπρόθεσμα ως μακροπρόθεσμα στην αξία των ακινήτων η αποξήλωση και κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και σωληνώσεων, καθώς και η απορρύπανση και αποκατάσταση του εδάφους,

και/ή

• ενδεχόμενα κέρδη από τυχόν εκμετάλλευση/ανάπτυξη των ακινήτων.

Ωστόσο, η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά της αποτελέσματα πέραν του οποιουδήποτε κόστους χρηματοδότησης της αγοράς και των εξόδων που θα σχετίζονται με τον απαιτούμενο καθαρισμό των συγκεκριμένων ακινήτων.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας