ΚΕΠΕΥ στο στόχαστρο της ΕΚΚ για χρεώσεις σε αδρανείς λογαριασμούς

ΚΕΠΕΥ στο στόχαστρο της ΕΚΚ για χρεώσεις σε αδρανείς λογαριασμούς

ΚΕΠΕΥ στο στόχαστρο της ΕΚΚ για χρεώσεις σε αδρανείς λογαριασμούς

Συγκεκριμένες αδυναμίες αναφορικά με τις συνθήκες επιβολής χρεώσεων για αδρανείς λογαριασμούς από τις Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) εντοπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). 

RELATED ARTICLES

Σε έλεγχο που διενήργησε διαφάνηκε ότι υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, για τους οποίους η ΕΚΚ κάνει συγκεκριμένες επισημάνσεις προς όλες τις ΚΕΠΕΥ, παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος αφορούσε μόνο ένα δείγμα 35 ΚΕΠΕΥ- ως επί το πλείστον πάροχοι Συμβάσεων Επί Διαφορών (CFDs). 

Διαβάστε ακόμα: Τρ. Κύπρου: Οι τρεις εταιρείες που θα «τρέξουν» την προβολή της

Δεν παρείχαν αρκετές πληροφορίες για το πότε θεωρείται ανενεργός

Ο έλεγχος έχει καταδείξει ότι σχεδόν όλες οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες επιβάλλουν χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς πελατών έχουν καθορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πελάτης ή/και ο λογαριασμός διαπραγμάτευσής του θεωρούνται αδρανείς. Επιπρόσθετα, κατέδειξε ότι αριθμός ΚΕΠΕΥ έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εκ των προτέρων πληροφορίες που παρέχονται σε δυνητικούς πελάτες ή πελάτες αναφορικά με τις χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές και παρέχονται εγκαίρως.

Διαβάστε ακόμα: Almyra Hotel: Δυναμικό comeback

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα του ελέγχου, τα οποία αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο της ΕΚΚ, σχεδόν όλες οι ΚΕΠΕΥ που επιβάλλουν χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς είχαν περιλάβει στην εκ των προτέρων παροχή πληροφοριών σε δυνητικούς πελάτες ή πελάτες τις
συνθήκες και τις παραμέτρους υπό τις οποίες ένας λογαριασμός διαπραγμάτευσης θεωρείται αδρανής.

Διαβάστε ακόμα: Deal €1,5 εκατ. για ακίνητο κοντά στο Mall of Cyprus (photos)

Ωστόσο, από τον έλεγχο εντοπίστηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες:

  • Κάποιες ΚΕΠΕΥ δεν παρείχαν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας πελάτης ή ένας λογαριασμός θεωρείται ανενεργός. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που βρίσκονται στην επιλογή/ενότητα «Όροι και Προϋποθέσεις» ή/και «Σύμβαση Πελάτη» στις ιστοσελίδες ορισμένων ΚΕΠΕΥ, περιλάμβαναν αναφορές μόνο στην επιβολή των χρεώσεων για αδρανείς λογαριασμούς όταν ο λογαριασμός διαπραγμάτευσης πελάτη είναι ανενεργός/αδρανής, χωρίς να δίνεται περαιτέρω επεξήγηση για τις συνθήκες και τις παραμέτρους υπό τις οποίες θεωρείται ως τέτοιος. 
 
  • Κατά την αξιολόγηση της δραστηριότητας διαπραγμάτευσης ενός λογαριασμού, μικρός αριθμός ΚΕΠΕΥ συνέδεσαν τη δραστηριότητα αυτή με τον αριθμό των συναλλαγών που εκτελέστηκαν και όχι με την ίδια την πράξη διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός διαπραγμάτευσης πελάτη θεωρείτο αδρανής αν ο αριθμός των συναλλαγών εντός περιόδου 60 ημερών ήταν μικρότερος από 5 συναλλαγές τον μήνα.
 
  • Περιορισμένος αριθμός ΚΕΠΕΥ συνέδεσαν τις απαιτήσεις ταυτοποίησης στοιχείων «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» (KYC) με τις συνθήκες υπό τις οποίες ένας λογαριασμός θεωρείτο αδρανής. Για παράδειγμα, μια ΚΕΠΕΥ δήλωσε ότι στην περίπτωση που έληγαν έγγραφα KYC και ο πελάτης παρέλειπε να παράσχει ενημερωμένα έγγραφα KYC, τότε ο λογαριασμός του θεωρείτο αδρανής. Επιπρόσθετα, προσδιορίστηκε μια πρακτική, σύμφωνα με την οποία μια ΚΕΠΕΥ δήλωνε στους Όρους και Προϋποθέσεις της ότι στην περίπτωση που η κατάθεση ενός πελάτη δεν επιβεβαιωνόταν εντός 15 ημερών ή αυτός παρέλειπε να παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από την ΚΕΠΕΥ, η ΚΕΠΕΥ θα μπορούσε να επιβάλει χρέωση για αδρανή λογαριασμό.

 
Δεν αποσαφήνιζαν τους παράγοντες
Αναφορικά με το ύψος των χρεώσεων για αδρανείς λογαριασμούς που επιβάλλουν οι ΚΕΠΕΥ σε όλους τους τύπους πελατών, παρατηρήθηκε ότι γενικά οι ΚΕΠΕΥ δεν αποσαφήνιζαν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες (π.χ. έξοδα συντήρησης/διαχείρισης) που λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους των χρεώσεων για αδρανείς λογαριασμούς. Διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι μικρός αριθμός ΚΕΠΕΥ επέβαλλαν υπερβολικά υψηλές χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς (π.χ. €100 ή μεγαλύτερη χρέωση) σε μηνιαία βάση χωρίς να παρέχουν βάσιμους λόγους για την επιβολή αυτών των χρεώσεων ούτε επαρκείς εξηγήσεις για τον υπολογισμό τους.

Για την ΕΚΚ είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι σε ορισμένες ΚΕΠΕΥ, το ποσό που λήφθηκε από τις χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς για την εξαμηνιαία περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 ήταν υπερβολικά ψηλό και κυμαινόταν από €1 μέχρι €1,4 εκ.. Για αριθμό ΚΕΠΕΥ, το ποσό που λήφθηκε από τις χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς για την εν λόγω περίοδο φάνηκε να εκπροσωπεί σημαντικό ποσοστό των εσόδων που δημιουργήθηκαν για περίοδο έξι μηνών, σε περιορισμένες περιπτώσεις έως και 18% - 31%.

Παράλληλα, μικρός αριθμός ΚΕΠΕΥ είχαν επιβάλει χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς αναδρομικά. Αυτό σήμαινε ότι οι πελάτες είχαν χρεωθεί στην αρχή της περιόδου κατά την οποία δεν εντοπίστηκε καμία δραστηριότητα στον λογαριασμό διαπραγμάτευσης πελάτη και όχι μετά την περίοδο που έπρεπε να παρέλθει.

Επίσης, περιορισμένος αριθμός ΚΕΠΕΥ είχε συμπεριλάβει ασαφείς και αντικρουόμενες δηλώσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις τους όταν περιέγραφαν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο λογαριασμός διαπραγμάτευσης πελάτη θεωρείτο αδρανής.

Τέλος, η πλειοψηφία των ΚΕΠΕΥ παρέλειψε να γνωστοποιήσει κατά πόσο ο πελάτης θα ενημερωνόταν όταν οι λογαριασμοί διαπραγμάτευσής του έμπαιναν στην κατηγορία των «αδρανών» λογαριασμών και κατά πόσο ο πελάτης θα ενημερωνόταν πριν από την επιβολή των πρώτων χρεώσεων.
 
Αδικαιολόγητα ψηλές χρεώσεις και πιθανή παραβίαση του Νόμου
H EKK σημειώνει προς όλες τις ΚΕΠΕΥ ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ζητήματα, τα οποία θίγονται στην εγκύκλιο και ότι η ίδια θα συνεχίσει την αξιολόγηση των πολιτικών και των ρυθμίσεων των ΚΕΠΕΥ σχετικά με τις χρεώσεις για αδρανείς λογαριασμούς και θα εξετάσει, εάν κριθεί απαραίτητο, τη λήψη περαιτέρω δράσεων (π.χ. έρευνες για επιβολή της νομοθεσίας).

Ήδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΚ αποφάσισε να ζητήσει από μια ΚΕΠΕΥ να υποβάλει γραπτές παραστάσεις για πιθανή παραβίαση του Νόμου, λόγω του αδικαιολόγητου ύψους των χρεώσεων για αδρανείς λογαριασμούς που επιβλήθηκε στους πελάτες της.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας