ΠτΔ: Γιατί ανέπεμψε τους νόμους για αναστολή εκποιήσεων

InBusinessNews  19/07/2019 17:13
ΠτΔ: Γιατί ανέπεμψε τους νόμους για αναστολή εκποιήσεων
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης

ΠτΔ: Γιατί ανέπεμψε τους νόμους για αναστολή εκποιήσεων

InBusinessNews  19/07/2019 17:13
Σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για τις τράπεζες, την κυπριακή οικονομία και το κράτος βλέπει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από ενδεχόμενη εφαρμογή των νόμων που ψήφισε την προηγούμενη εβδομάδα η Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με την αλλαγή του πλαισίου εκποιήσεων αλλά και την αναστολή τους. Στην επιστολή του προς τη Βουλή, με την οποία γνωστοποιεί την αναπομπή εκ μέρους του των εν λόγω νόμων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παραθέτει μια σειρά από λόγους, για τους οποίους έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση.

RELATED ARTICLES

 
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αναπεμφθείσες, πλέον, νομοθεσίες αφορούν τροποποιήσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων με τη ψήφιση της πρότασης νόμου ΔΗΚΟ, Οικολόγων, Συμμαχίας Αλληλεγγύης καθώς επίσης και αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων στη βάση της πρότασης νόμου της ΕΔΕΚ.
 
Ειδικότερα, για το νομοθέτημα που προβλέπει αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις εκ μέρους υπουργείου οικονομικών, Κεντρικής Τράπεζας και συνδέσμου τραπεζών, καθώς μεταξύ άλλων προβλέπει παράταση προθεσμιών στη διαδικασία εκποιήσεων, αλλαγές σε σχέση με την προσφυγή δανειοληπτών στη δικαιοσύνη για την εξασφάλιση απαγορευτικού διατάγματος δικαστηρίου έναντι εκποίησης κ.α. Ειδικά, σε ότι αφορά των εν λόγω νόμο (περί Μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως Ακινήτων τροποποιητικό»,  ο Πρόεδρος παραθέτει, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα επιχειρήματα, στα οποία στηρίζει και την απόφαση του για αναπομπή:
 
  • Ο εν λόγω Νόμος (περί Μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως Ακινήτων τροποποιητικός) καθιστά το πλαίσιο εκποιήσεων αναποτελεσματικό και χρονοβόρο με αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων, επιβαρύνοντας τους ισολογισμούς των τραπεζών και οδηγώντας σε εποπτικές απαιτήσεις για αύξηση των προβλέψεων και για νέες κεφαλαιακές ανάγκες. Καθιστά πιθανή την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων και περιορίζει τη δυνατότητα παραχώρησης νέου δανεισμού, με αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργεί, επίσης αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και εγείρει κίνδυνο υποβαθμίσεων είτε των τραπεζών είτε του κράτους.
  •  Ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εκποίησης των εξασφαλίσεων είναι απαραίτητο εργαλείο σε μια υγιή οικονομία για να επιτυγχάνεται η διατήρηση της αξίας των εξασφαλίσεων. Οι περιορισμοί όσον αφορά την αποτελεσματική ενάσκηση του δικαιώματος για εκποίηση καθιστούν αδύνατη και μη πειστική τη θέση ότι οι εξασφαλίσεις των τραπεζών έχουν αξία. Όσο πιο μεγάλα εμπόδια τίθενται στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν οι τράπεζες ως εξασφαλίσεις, τόσο εκφυλίζεται η αξία που δικαιούνται να αποδίδεται στις εξασφαλίσεις αυτές σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό επιβαρύνει τους ισολογισμούς των τραπεζών οδηγώντας σε εποπτικές απαιτήσεις για αύξηση των προβλέψεων και για νέες κεφαλαιακές ανάγκες. Θα καταστεί επίσης πολύ πιθανή η αύξηση των δανειστικών επιτοκίων και θα περιοριστεί η δυνατότητα παραχώρησης νέου δανεισμού. Η δυνητική επίδραση στη συστημική σταθερότητα των τραπεζών δεν πρέπει να υποτιμηθεί.
  • Οι εκποιήσεις είναι ένα αποτρεπτικό εργαλείο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τα δάνεια πρέπει να αποπληρώνονται από τους δανειολήπτες και όχι από τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων, τους μετόχους των τραπεζών ή τους φορολογούμενους. Ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εκποιήσεων λειτουργεί τιμωρητικά για τους συνεπείς δανειολήπτες και τους καταθέτες, αποστερώντας πολύτιμη ρευστότητα για επενδύσεις και ανάπτυξη.
  • Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2018 αποτελεί δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής επιτροπής με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΧ.
  • Οι πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου θα δημιουργήσουν αντικίνητρα στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων εταιρειών στον χρηματοπιστωτικό τομέα (μετόχους τραπεζών, ενδιαφερόμενους αγοραστές χαρτοφυλακίων δανείων, εταιρείες διαχείρισης δανείων).
  • Οι οίκοι αξιολόγησης ενδιαφέρονται θετικά για τις νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες έγιναν τον ιούλιο του 2018. Οποιαδήποτε αρνητική αξιολόγηση των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων θα αποτρέψει περαιτέρω αναβαθμίσεις και θα εγείρει τον κίνδυνο υποβαθμίσεων είτε των τραπεζών είτε του κράτους με αποτέλεσμα την αύξηση του ρίσκου χώρας και του κόστους δανεισμού μέσω των διεθνών αγορών.
  • Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου των εκποιήσεων θα επηρεάσει αρνητικά την ανάκτηση της κρατικής χορηγίας από τη διαχείριση των ΜΕΧ της πρώην ΣΚΤ από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Εξάλλου, θα οδηγήσει σε αύξηση των προβλέψεων και των ζημιών των δανείων της πρώην ΣΚΤ που έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική τράπεζα και εμπίπτουν στο σχέδιο εγγυήσεων, με συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων αποζημίωσης της Ελληνικής Τράπεζας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, καθιστώντας πιθανή την ενεργοποίηση της εγγύησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Εξάλλου, στην αιτιολόγηση της αναπομπής του νόμου που προβλέπει αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τον Οκτώβριο (περί αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων νόμο του 2019), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο νόμος επεμβαίνει στους όρους της σύμβασης, ότι θέτει εκ των υστέρων προϋποθέσεις και ουσιαστικά παρεμποδίζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που δημιουργούνται δυνάμει της υφιστάμενης σύμβασης».
 
Πλέον τα βλέμματα στρέφονται στη Βουλή και ειδικότερα, στην Επιτροπή Οικονομικών η οποία θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα, 22 Ιουλίου, στις 9 το πρωί  για μελέτη της αναπομπής των νομοθεσιών που αφορούν την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και την έγκριση του νομοθετήματος για το πάγωμα των εκποιήσεων.
 
Εξάλλου τη Δευτέρα,  29 Ιουλίου 2019, στις 10.30 θα συνέλθει η  Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα τοποθετηθούν τα κόμματα επί του θέματος. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που οι αναπομπές γίνουν αποδεκτές, οι τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα ισχύσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η μπάλα θα μεταφερθεί ξανά στα χέρια του Προεδρικού το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε αναφορά των νόμων στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας