Νέα εγκύκλιος της Κεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

InBusinessNews  15/05/2019 07:38
Νέα εγκύκλιος της Κεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

Νέα εγκύκλιος της Κεφαλαιαγοράς για το ξέπλυμα

InBusinessNews  15/05/2019 07:38

Εγκύκλιο εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνοντας τους εποπτευόμενες οντότητες για την έκδοση της νέας οδηγίας της Επιτροπής για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

RELATED ARTICLES


Επισυνάπτοντας σύντομες εξηγήσεις/περιγραφές για τις σημαντικές τροποποιήσεις/προσθήκες που υποβλήθηκαν, η Κεφαλαιαγορά κάλεσε τις ρυθμιζόμενες οντότητες να μελετήσουν αναλυτικά τις παραγράφους της οδηγίας και όχι μόνο τις σύντομες περιγραφές.

Διαβάστε ακόμα: Karma Group: Κτίζοντας το μέλλον σε γερές βάσεις

Διαβάστε ακόμα: Ηχηρά ονόματα στο 4th Cyprus International Investors Summit

Υποχρεωμένη οντότητα
Ο ορισμός «χρηματοπιστωτικός οργανισμός» αντικαθίσταται από τον όρο ««υποχρεωμένη οντότητα». Ο εν λόγω ορισμός αναφέρεται στις κατηγορίες προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και υποχρεώσεις της οδηγίας.

Διορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Υποχρεωμένης Οντότητας πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνος για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που αφορά την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Διορισμός του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Συμμόρφωσης με την ΑΜΙ
Η Υποχρεωμένη Οντότητα πρέπει να διορίσει προσωρινά έναν Αναπληρωματικό AML Compliance Officer, όταν ο υπεύθυνος συμμόρφωσης AML απουσιάζει. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 8 της οδηγίας 2004 / δεν ισχύουν όταν ο υπεύθυνος συμμόρφωσης με την AML παραιτείται από τη θέση του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η Υποχρεωμένη Οντότητα θα πρέπει να διορίσει έναν νέο υπάλληλο συμμόρφωσης.

Η αξιολόγηση των κινδύνων από νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Κατά την εκτίμηση των κινδύνων από το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Υποχρεωμένη Οντότητα καλείται να λάβει υπόψη, τις κατευθυντήριες γραμμές για τους συντελεστές κινδύνου και οποιεσδήποτε άλλες κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την FATF.

Εξάρτηση από τρίτους
Η Υποχρεωμένη Οντότητα που βασίζεται σε τρίτο μέρος για τα μέτρα δέουσας επιμέλειας και τις διαδικασίες ταυτοποίησης του πελάτη θα πρέπει να εφαρμόζει τα μέτρα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο της οδηγίας της ΕΚΚ.

Είδη εγγράφων
Η Υποχρεωμένη Οντότητα μπορεί να συλλέξει πρωτότυπα έγγραφα και αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Επιπλέον, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να συλλέγονται αντίγραφα, όπως
επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών.

Συνθήκες Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
Η Υποχρεωμένη Οντότητα θα πρέπει να εφαρμόσει τα μέτρα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ.

Ταυτόχρονα η ΕΚΚ επισυνάπτει στην οδηγία της μη εξαντλητικό κατάλογο παραγόντων και μέτρων που η υποχρεωμένη οντότητα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τη διάρκεια της προσέγγισης του πελάτη, καθώς και μέτρα δέουσας επιμέλειας που μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε την Είδηση
Πίσω στην αρχή της σελίδας