Brexit: Τι αλλάζει για αεροπορικές, βίζες και επιδόματα

Μάριος Ιωάννου  05/01/2021 07:30
Brexit: Τι αλλάζει για αεροπορικές, βίζες και επιδόματα

Brexit: Τι αλλάζει για αεροπορικές, βίζες και επιδόματα

Μάριος Ιωάννου  05/01/2021 07:30
Στο υφιστάμενο πλαίσιο βασίζεται η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λειτουργία των αερομεταφορών, στη μετά Brexit εποχή.

Σύμφωνα με την περίληψη της συμφωνίας, οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που ανήκουν κατά πλειοψηφία και ελέγχονται από υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου ή/ και της ΕΕ/ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)/ της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.
 

Διαβάστε ακόμα:

Εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των €100 εκατ.

Ν. Λευκαρίτης: Με μεγάλα βήματα στο 2021 η Πετρολίνα

Η συμφωνία παρέχει επίσης λειτουργικές δυνατότητες ευελιξίας για τις αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να μισθώνουν αεροσκάφη και πλήρωμα από αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου ή της ΕΕ και άλλους παρόχους για να εκτελούν υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ ΗΒ και ΕΕ.

Οι αεροπορικές του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν ακόμα εκτεταμένες ευκαιρίες να συνεργαστούν με άλλες αεροπορικές εταιρείες για να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα εισιτηρίων στους καταναλωτές.

Η συμφωνία αντικατοπτρίζει την κοινή φιλοδοξία τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ να συνεργαστούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για συνεχή συνεργασία και διαβούλευση σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, την αεροπορική ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών.

Από την άλλη, η συμφωνία καθορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, περιλαμβανομένων λόγων ασφάλειας της αεροπορίας.

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει τη συνέχιση των δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά για τους οδικούς μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να μεταφέρουν εμπορεύματα προς, από και μέσω των εδαφών του άλλου χωρίς απαιτήσεις άδειας και να πραγματοποιούν πρόσθετες μετακινήσεις εντός των εδαφών του άλλου, με όρια στον αριθμό των επιτρεπόμενων μετακινήσεων.

Καθορίζονται επίσης τα πρότυπα, στα οποία πρέπει να τηρούν οι φορείς εκμετάλλευσης όταν πραγματοποιούν διεθνή ταξίδια μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Διευκρινίζεται ότι αυτά τα πρότυπα ισχύουν μόνο για διεθνή ταξίδια και δεν επηρεάζουν την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να ρυθμίζει την εγχώρια αγορά.

Αυτά τα πρότυπα για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τα πρότυπα στα οποία υπόκεινται ήδη οι φορείς εκμετάλλευσης του Ηνωμένου Βασιλείου όταν δραστηριοποιούνται διεθνώς, με ορισμένα πρότυπα κατά παραγγελία που αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης οδικής ασφάλειας και αποτελεσματικής ρύθμισης.

Τα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν περιορισμούς στις ώρες οδήγησης, απαιτήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τους ταχογράφους και τα όρια βάρους και διάστασης του οχήματος. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας προσαρμοσμένος μηχανισμός για τη διαχείριση των διαφορών στους εθνικούς κανονισμούς σε αυτούς τους τομείς στην απίθανη περίπτωση που χρειαστούν. Η τελική δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση πραγματικών δυσκολιών είναι ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να τερματίσουν αυτό το κεφάλαιο.

Μεταφορές επιβατών
Η συμφωνία μεταξύ ΗΒ και ΕΕ παρέχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης στην αγορά για τους μεταφορείς επιβατών, πέραν των όσων προβλέπονται από την πολυμερή συμφωνία Interbus.

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα συνεχίσουν να εκτελούν έκτακτες γραμμές προς, από και μέσω των εδαφών του άλλου.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης μια προσωρινή ρύθμιση-γέφυρα για τη συνέχιση των τακτικών και ειδικών τακτικών γραμμών, έως ότου επεκταθεί η συμφωνία Interbus για να καλύψει αυτές τις υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στο νησί της Ιρλανδίας θα μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν και να αποβιβάζουν επιβάτες τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη Βόρεια Ιρλανδία, επιτρέποντας τη συνέχιση των διασυνοριακών υπηρεσιών χωρίς περιορισμούς.

Επιδόματα και υγειονομική περίθαλψη
Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης θα διασφαλίσουν ότι τα άτομα που μετακινούνται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ στο μέλλον θα έχουν τη δική τους θέση κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά ορισμένα σημαντικά επιδόματα που προστατεύονται.

Σημειώνεται ότι τα άτομα αυτά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως αμοιβαία κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και αναβαθμισμένη κρατική σύνταξη.

Το εν λόγω πρωτόκολλο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και το εμπόριο διασφαλίζοντας ότι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι και οι εργοδότες τους έχουν μόνο την υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε ένα κράτος κάθε φορά.

Γενικά, αυτό θα συμβαίνει στη χώρα όπου πραγματοποιείται εργασία, ανεξάρτητα από το εάν ο εργαζόμενος κατοικεί εντός της ΕΕ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, ή πράγματι αν ο εργοδότης είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εργαζόμενοι στο Ηνωμένο Βασίλειο που αποστέλλονται από τον εργοδότη τους για να εργαστούν προσωρινά σε κράτος μέλος της ΕΕ που έχει συμφωνήσει να εφαρμόσουν τους κανόνες «αποσπασμένος εργαζόμενος», θα παραμείνουν υπόχρεοι να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο για την περίοδο εργασίας σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ. Ομοίως, εάν ένας εργαζόμενος από την ΕΕ αποστέλλεται από τον εργοδότη του για να εργαστεί προσωρινά στο Ηνωμένο Βασίλειο από ένα κράτος μέλος που έχει συμφωνήσει να εφαρμόσει τους κανόνες «αποσπασμένος εργαζόμενος», θα παραμείνει υπεύθυνος για την καταβολή εισφορών μόνο σε αυτό το κράτος μέλος της ΕΕ.

Βάσει του πρωτοκόλλου, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εισφορές που καταβάλλονται μεταξύ τους στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ή σε σχετικές περιόδους εργασίας ή διαμονής, από άτομα, για τον καθορισμό του δικαιώματος για κρατική σύνταξη και για ένα εύρος των παροχών.

Όπως σημειώνεται στην περίληψη της συμφωνίας, αυτό θα προσφέρει ένα καλό επίπεδο προστασίας για τα άτομα που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το πρωτόκολλο προβλέπει επίσης την αναβάθμιση της κρατικής σύνταξης του Ηνωμένου Βασιλείου που καταβάλλεται σε συνταξιούχους που συνταξιοδοτούνται στην ΕΕ.

Κατοχυρωμένη η υγειονομική περίθαλψη
Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο ή ένα κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνα για την υγειονομική περίθαλψη ενός ατόμου, θα δικαιούνται αμοιβαία κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κατηγοριών διασυνοριακών εργαζομένων και κρατικών συνταξιούχων που συνταξιοδοτούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ.

Επιπλέον, το πρωτόκολλο θα διασφαλίσει ότι οι απαραίτητες διατάξεις περί υγειονομικής περίθαλψης –συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας (EHIC )– θα συνεχιστούν. Αυτό σημαίνει ότι για άτομα που διαμένουν προσωρινά σε άλλη χώρα (για παράδειγμα υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ για διακοπές) θα ικανοποιηθούν οι απαραίτητες ανάγκες υγειονομικής τους περίθαλψης για την περίοδο παραμονής τους.

Τα άτομα αυτά επίσης είναι κατοχυρωμένα να ζητούν άδεια να λάβουν προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την ΕΕ, χρηματοδοτούμενη από το υπεύθυνο κράτος τους.

Βίζα για βραχυπρόθεσμες επισκέψεις
Αξίζει να αναφερθεί ότι η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας επιβεβαιώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζει την ΕΕ ως μπλοκ για βίζες βραχυπρόθεσμων επισκέψεων.

Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν θα ισχύει για μελλοντικά κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός εάν το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσει να το πράξει.
Αυτή η διάταξη επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να καθορίσει εάν οι βραχυπρόθεσμες επισκέψεις από την ΕΕ πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις θεώρησης (βίζας).

Προς το παρόν, το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει ταξίδια χωρίς θεώρηση για βραχυπρόθεσμες επισκέψεις για υπηκόους όλων των κρατών μελών.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας