KPMG Limited (KPMG) 

  17/05/2018 15:13
KPMG Limited (KPMG) 

KPMG Limited (KPMG) 

  17/05/2018 15:13

Οι δραστηριότητες της εταιρείας κατατάσσονται σε τρεις κύριους τομείς, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Στόχος είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας, πάντοτε προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και στο περιβάλλον του εκάστοτε πελάτη.

Οι κύριοι τομείς των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:
• Ελεγκτικές υπηρεσίες: Ο πρωταρχικός σκοπός των ελεγκτικών υπηρεσιών της KPMG είναι η συλλογή αξιόπιστων, σχετικών και επαρκών αποδεικτικών στοιχείων και η παροχή ανεξάρτητης γνώμης για την οικονομική κατάσταση των πελατών.
• Φορολογικές υπηρεσίες: Το φορολογικό τμήμα της KPMG στην Κύπρο παρέχει φορολογική υποστήριξη για συμμόρφωση με τις Φορολογικές Νομοθεσίες, καθώς επίσης και φορολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Η KPMG προσφέρει σημαντικό αριθμό συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα για τα ακόλουθα θέματα:
- Συναλλαγές και αναδιαρθρώσεις
- Οικονομικές υπηρεσίες ρυθμιστικών θεμάτων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής
- Υπηρεσίες βελτίωσης επιχειρησιακής απόδοσης
- Υπηρεσίες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων
- Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κινδύνων και συμμόρφωσης
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού
- Ακαδημία KPMG.

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία αποτελεί μια ολιστική και συνεχή δέσμευση. «Μαζί με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν τους παράγοντες επιτυχίας της και ενισχύουν την ισχυρή τοπική της παρουσία», υπογράμμισε ο Κωνσταντίνος Καλλής, διοικητικός σύμβουλος και επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού.

Πρότυπο
H εταιρεία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά με το πρότυπο Investors in People (IiP) τον Απρίλιο του 2012. Έκτοτε συνέχισε να εργάζεται με κατεύθυνση τη συνεχή βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού της και τον Σεπτέμβριο του 2015 πέτυχε υψηλότερη διάκριση με την πιστοποίησή της ως Investors in People – Silver Medal, με βάση το νέο και ανανεωμένο πρότυπο του οργανισμού. Το γεγονός αυτό την καθιστά ως την πρώτη εταιρεία στην Κύπρο και μια από τις πολύ λίγες παγκοσμίως, που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση βάσει του ανανεωμένου προτύπου του Οργανισμού Investors in People.

Επένδυση
Η KPMG προχώρησε στην υιοθέτηση του προτύπου με απώτερο στόχο τη σύγκριση των διαδικασιών και πολιτικών που εφαρμόζει με ένα πρότυπο διεθνούς εμβέλειας και την αναγνώριση άλλων καλών πρακτικών που εφαρμόζονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό που διαθέτει στο ενεργητικό της και κατά συνέπεια είναι πολύ σημαντικό για την ίδια να επενδύει συνεχώς και να βελτιώνεται στον τομέα της διαχείρισής του.

Οφέλη
Το πρότυπο παρείχε στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξερευνήσει και να κατανοήσει εις βάθος τις πολιτικές και τις στρατηγικές που εφαρμόζει, καθώς επίσης και να διασφαλίσει ότι αυτές επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο οικονομικά όσο και προς τους πελάτες της, μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σημαντικό όφελος από την υιοθέτηση του προτύπου αποτέλεσε η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εταιρείας σχετικά με το κόστος της επένδυσης σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού, αφού παρείχε το υπόβαθρο για την εφαρμογή πρακτικών που βοήθησαν στην παροχή περισσότερο στοχευμένης εκπαίδευσης και εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων. Μέσα από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα νέα επιχειρησιακά δεδομένα, που διαμορφώνονται στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου, το IiP αποδεικνύεται για την KPMG σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό προκύπτει μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του προσωπικού, οι οποίες παραμένουν άρτια συνυφασμένες με τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας.  Το πρότυπο IiP βοήθησε την KPMG να διαχειριστεί το προσωπικό της με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση της εταιρείας, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για παροχή πληροφόρησης σε όλα τα επίπεδα, ενίσχυσε την επικοινωνία με το προσωπικό και προβαίνει σε τακτικές αναλύσεις των απόψεών του, με στόχο τη λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί και όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Αλλαγές 
Η πιστοποίηση ενίσχυσε σημαντικά τα επίπεδα δέσμευσης, ικανοποίησης και ενότητας του προσωπικού. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην εφαρμογή δεικτών μέτρησης ικανοποίησης του προσωπικού και στην αναθεώρηση πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα της υιοθέτησης του KPMG Story και συνέβαλαν στην επίτευξη της βελτιστοποίησης της απόδοσης και την ενίσχυση της παραγωγικότητας, μέσα από την παροχή κοινής πορείας σε όλο το προσωπικό, προς την υλοποίηση των στόχων και την επίτευξη ανάπτυξης.

Η σημασία της εκπαίδευσης
Τι θα λέγατε σε όσους διερωτώνται αν αξίζει η επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού, από τη στιγμή που ανά πάσα στιγμή κάποιος εργαζόμενος μπορεί να φύγει από τον οργανισμό;
Για την KPMG η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας της, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της εταιρείας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται αυτή και οι πελάτες της.                                     Κατά συνέπεια, θεωρούμε την επένδυση στην εκπαίδευση του προσωπικού ως ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό που θέλει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών του, παρόλο που παίρνει ρίσκο από πιθανή αποχώρηση μελών του προσωπικού. Από την άλλη, θεωρούμε ότι η επένδυση στην εκπαίδευση των εργαζομένων ενδυναμώνει και τη δέσμευσή τους προς τον οργανισμό, κάτι που ενισχύει περαιτέρω την αξία της επένδυσής του. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Άγγελος Γρηγοριάδης, Πρόεδρος
Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
Χρίστος Βασιλείου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Πανίκος Λοΐζου , Διοικητικός Σύμβουλος
Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος
Απόστολος Αποστόλου, Διοικητικός Σύμβουλος
Σύλβια Λοϊζίδη, διοικητική Σύμβουλος
Μιχάλης Αντωνιάδης, Διοικητικός Σύμβουλος
Μιχάλης Χάλιος, Διοικητικός Σύμβουλος
Μιχάλης Λοϊζίδης, Διοικητικός Σύμβουλος 
Γιώργος Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος
Γιώργος Τζιωρτζής, Διοικητικός Σύμβουλος

FACTS
Προσωπικό: 890 άτομα παγκύπρια 
Staff cost  to income ratio: 
48%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: KPMG Limited, Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22209029       
Φαξ: 22 207 697
E-mail: ckallis@kpmg.com 

 

KPMG Photo

 


 

Πίσω στην αρχή της σελίδας