Η... ακτινογραφία τριών δημόσιων επενδυτικών εταιρειών-Πώς «αντέδρασαν» στις οικονομικές προκλήσεις

Ενδιαφέροντα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα των επενδυτικών εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΚ, καθώς άλλες παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία και άλλες μειωμένα κέρδη σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Το InBusinessNews παρουσιάζει την «ακτινογραφία» τριών δημόσιων επενδυτικών εταιρειών, και συγκεκριμένα:

  • Demetra Holdings Plc.
  • Interfund Investments Plc.
  • Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ.

Πηγή για όλα τα στοιχεία αποτελούν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, όπως οι ίδιες οι εταιρείας δημοσίευσαν στο ΧΑΚ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Demetra Holdings Plc που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα, παρουσίασε αυξημένη κερδοφορία, κατά κύριο λόγω από τα αυξημένα επιτόκια που εκτόξευσαν τα κέρδη των τραπεζών.

Τα κέρδη της Interfund Investments Plc κατά το 2023 μειώθηκαν (σε σύγκριση με το 2022) κυρίως λόγω του ότι η κερδοφορία της επηρεάζεται από τις εξωτερικές αγορές και γεωπολιτικούς παράγοντες.

Όσον αφορά την Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ που δραστηριοποιείται κυρίως σε επενδύσεις σε ακίνητα, ο κύκλος εργασιών κατά το 2023 έχει μειωθεί λόγω της μείωσης στις αναγνωρισμένες πωλήσεις ακινήτων κατά τη διάρκεια του έτους.

  • Demetra Holdings Plc

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Demetra Holdings Plc (Συγκρότημα) κατέγραψε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους €86,23 εκατομμυρίων (43,12 σεντ ανά μετοχή), σε σχέση με κέρδος ύψους €8,61 εκατομμυρίων (4,30 σεντ ανά μετοχή) το 2022.

Το κέρδος προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη συμπερίληψη στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος του μεριδίου κέρδους που του αναλογεί από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €77,95 εκατομμυρίων και από το κέρδος που κατέγραψαν οι μετοχικοί τίτλοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ύψους €8,50 εκατομμυρίων.

Ως εκ τούτου, η ενοποιημένη καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας αυξήθηκε από 139,53 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 183,86 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 20231, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 31,8%.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι συμμετοχές του Συγκροτήματος σε μετοχικούς τίτλους κατέγραψαν κέρδος ύψους €8,50 εκατομμυρίων σε σχέση με κέρδος ύψους €2,56 εκατομμυρίων το 2022.

Τα έσοδα του Συγκροτήματος από μερίσματα αυξήθηκαν κατά 16,3% και ανήλθαν στις €872 χιλιάδες σε σχέση με €749 χιλιάδες το 2022.

Τα έσοδα από τόκους παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα και ανήλθαν στις €214 χιλιάδες (2022: €218 χιλιάδες).

Οι δραστηριότητες της Demetra Holdings Plc

Το Συγκρότημα είναι όμιλος εταιρειών και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς:

(1) συμμετοχές σε μετοχικούς τίτλους και άλλες κινητές αξίες και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

(2) ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.

(3) συμμετοχές σε άλλα έργα.

  • Interfund Investments Plc

Το κέρδος για το έτος που αναλογεί στους μετόχους της Interfund Investments Plc (η εταιρεία) ανέρχεται σε €575.110, αριθμός μειωμένος από το 2022 που ήταν €1.399.721.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας ήταν €23.758.559 (2022: €18.151.275) και τα καθαρά στοιχεία ενεργητικού ήταν €23.500.114 (2022: €17.957.233).

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται ικανοποιητική.

Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη και επίδοση της εταιρείας εξαρτάται κυρίως από την απόδοση των χρηματιστηριακών τίτλων και επενδύσεων που κατέχει.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2023, τα χρηματιστήρια του εξωτερικού και οι δείκτες, όπου η Εταιρεία επενδύει ή ήταν επενδυμένη κατά το έτος, σημείωσαν μεγάλες μεταβολές ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που προκάλεσαν:

(α) Η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

(β) Η έναρξη εχθροπραξιών στην Γάζα.

(γ) Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

(δ) Η κατάρρευση της αμερικανικής τράπεζας Silicon Valley Bank.

(ε) Η διάσωση μέσω απορρόφησης της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse από την UBS.

Οι δραστηριότητες της Interfund Investments Plc

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η χρηματοδότησης και οι επενδύσεις, ως εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου, σε μετοχές δημοσίων και άλλων εταιρειών και σε χρεόγραφα.

  • Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ο κύκλος εργασιών της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ (Συγκρότημα) ανήλθε σε €47,950,730, αριθμός μειωμένος από το 2022 που ήταν €61,014,992.

Η μείωση προήλθε κυρίως από την μείωση στις αναγνωρισμένες πωλήσεις ακινήτων κατά τη διάρκεια του έτους.

Κατά το 2023, έχουν υπογραφεί συμβόλαια για πωλήσεις ακινήτων και άλλα εισοδήματα από σχετικές δραστηριότητες ύψους €81,3 εκ.(2022: €65,1εκ.) από τα οποία τα €8 εκ. (2022: €7,3εκ) αφορούν τις πωλήσεις του έργου DelMar.

Το μικτό κέρδος για το έτος ανήλθε σε €18,814,315 (2022: €27,250,610). Η μείωση οφείλεται στην αναγνώριση πωλήσεων μειωμένου αριθμού ακινήτων που ήταν υπό κατασκευή και που κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους πελάτες του Συγκροτήματος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η καθαρή ζημιά του Συγκροτήματος για το έτος ανήλθε σε €3,779,182 σε σύγκριση με κέρδος ύψους €25,852,796 το 2022.

Οι δραστηριότητες της Πανδώρα Επενδύσεις Δημόσια Λίμιτεδ

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι οι ακόλουθες:

(α) Ανάπτυξη και πώληση και μεταπώληση ακινήτων.

(β) Επενδύσεις σε ακίνητα και σε κινητές αξίες.

(γ) Παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

(δ) Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Δειτε Επισης

Διαφωνεί και υποβάλλει έφεση κατά της απόφασης της ΕΚΚ για πρόστιμο η IC Markets (EU)
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Δικαιώνει Cyta και ΑΗΚ για τους έξυπνους μετρητές το Εφετείο-Δεν υπήρξε έκδηλη παρανομία
Η Μαρίνα Χατζημανώλη τέλεσε τα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων
Επανέρχονται σταδιακά τα συστήματα της Cyta που επηρεάστηκαν από βλάβη της Crowdstrike
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διοικητικό πρόστιμο €200.000 στην IC Markets (EU)
Χορήγηση υποτροφιών από το Enavsma Foundation
Πώς επηρεάζει τη Cyta η βλάβη στα συστήματα της Microsoft-Η ανακοίνωση της Αρχής
Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής
Ανανέωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με TechIsland