Το λειτουργικό περιβάλλον τεσσάρων εισηγμένων βιομηχανιών της Κύπρου-Κερδοφόρες εν μέσω προκλήσεων

Οι γεωπολιτικές αναταραχές, η πορεία της κυπριακής οικονομίας και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αποτελούν τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή βιομηχανία και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής τους.

Ανάμεσά τους, η αβεβαιότητα που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον εν μέσω συνεχιζόμενων πολέμων, ο πληθωρισμός στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, τα υψηλά επιτόκια και οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το παρόν άρθρο του InBusinessNews αναλύει το λειτουργικό περιβάλλον τεσσάρων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας.

Πρόκειται για μεγάλες κυπριακές εταιρείες με ιστορική παρουσία στο νησί. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις:

 • Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited
 • Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 • ΚΕΟ PLC
 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Το λειτουργικό περιβάλλον και η ανάλυσή του είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία κάθε επιχείρησης, καθώς συγκεντρώνει και αναλύει όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και κατ' επέκταση την απόδοση.

Ουσιαστικά, περιλαμβάνει τους κύριους παράγοντες, ανάμεσά τους, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και περιβαλλοντικούς που επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης, εξετάζοντας τις προοπτικές και τους κινδύνους σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Έτσι η κατανόηση του λειτουργικού περιβάλλοντος είναι ένας ζωτικός παράγοντας, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους αναλυτές, ενώ ταυτόχρονα δείχνει την πορεία στρατηγικής που η εταιρεία θα ακολουθήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη των κυπριακών βιομηχανιών για το 2023 είναι αυξημένα σε σύγκριση με το 2022, κάτι που αποδεικνύει ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το λειτουργικό περιβάλλον και τους κινδύνους που προκύπτουν και συνάμα προβαίνουν σε ανάλογες πολιτικές, κάτι που φαίνεται και μέσα από τις οικονομικές τους εκθέσεις.

Ακολουθεί εξέταση του λειτουργικού περιβάλλοντος των τεσσάρων προαναφερθέντων βιομηχανιών, η οποία βασίστηκε στα οικονομικά τους αποτελέσματα που δημοσίευσαν στο ΧΑΚ.

Ανάλυση λειτουργικού περιβάλλοντος βιομηχανιών

 • Γεωπολιτικές αναταραχές

Και οι τέσσερις οικονομικές καταστάσεις κάνουν λόγο για τις γεωπολιτικές αναταραχές δίδοντας έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επέφερε σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Ανάμεσά τους, οι αυξημένες τιμές πρώτων υλών και ενέργειας, αυξήσεις επιτοκίων, διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, κατά το 2023, η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί σε ένα βαθμό και η παγκόσμια οικονομία «απορρόφησε» τους εν λόγω κίνδυνους, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται άμεσα οι βιομηχανίες της Κύπρου.

Οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι τελικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την πιθανή επέκτασή της που φαίνεται ήδη από την αναταραχή που επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Τυχόν επιδείνωση της έντασης ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτική αστάθεια με επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων, στις επενδύσεις και στην αντίληψη των επενδυτών, στις νομοθεσίες, στην αύξηση της αγοραστικής αστάθειας γενικά, αλλά και να επηρεάσει τις τιμές συναλλάγματος.

Οι βιομηχανίες της Κύπρου είναι πιθανό να επηρεαστούν από τη συνολική οικονομική αβεβαιότητα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν εκτίθενται άμεσα και παρακολουθούν τις εξελίξεις για να είναι έτοιμες να λαμβάνουν τις κατάλληλες ενέργειας όταν και εάν χρειαστεί.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού επισημαίνει ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής (π.χ. λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους ή του πληθωρισμού) έχει επιπτώσεις στο κεφάλαιο κίνησης της, αλλά την ίδια ώρα διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις κεφαλαίου κίνησης για να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και έχει λάβει περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της διαθεσιμότητας τέτοιων διευκολύνσεων για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων μελλοντικών αναγκών.

 • Κυπριακή οικονομία

Η κυπριακή οικονομία επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές αναταραχές που προαναφέρονται.

Ωστόσο, το 2023 η οικονομία της Κύπρου συνέχισε να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΚΤΚ του Δεκεμβρίου 2023, ο ρυθμός του ΑΕΠ για το 2023 αναμένεται να ανέλθει στο 2,2%, σε σχέση με τη μεγέθυνση του 5,1% το 2022. Για τα έτη 2024-2026, αναμένεται άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,6%, 3,1% και 3,2% αντίστοιχα.

Η Κύπρος παρουσίασε σημαντική μείωση του πληθωρισμού το 2023, φτάνοντας στο 3,9% σε σύγκριση με το 8,1% το 2022.

Αυτή η θετική εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην ενιαία νομισματική πολιτική της ευρωζώνης, καθώς και στην πτώση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια είναι επίσης ευοίωνες, με περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Κύπρο που αναμένεται να μειωθεί στο 2,4% το 2024, στο 2% το 2025 και στο 1,9% το 2026.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2023 με την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.

Παράλληλα προχωρεί στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ε.Ε. που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΟ PLC προβλέπουν ότι τα μεγάλα επενδυτικά έργα σε ακίνητα, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές και τουρισμό, πρόκειται να τονώσουν την ανάπτυξη στην Κύπρο.

Αντίθετα, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να παραμείνει ασθενής λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας στους κύριους εμπορικούς εταίρους της Κύπρου και της ισχυρής ζήτησης εισαγωγών που προκαλείται από τις επενδύσεις.

 • Περιβαλλοντικός παράγοντας

Οι κυπριακές βιομηχανίες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για το περιβάλλον της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη αναφορά για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της βιομηχανίας γίνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα κλιματικά προβλήματα στη Δυτική Αφρική-όπου παράγεται πάνω από το 60% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο-καταστρέφουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, περιορίζουν την προσφορά κακάο και προκαλούν την εκτίναξη των τιμών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited έχει άμεση αρνητική επίδραση, καθώς το κακάο και η σοκολάτα αποτελούν βασικές πρώτες ύλες και προϊόν εισαγωγής.

Έμφαση στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο δίδει και η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ.

Συγκεκριμένα, η Τσιμεντοποιία εκτίθεται στις μεταβολές της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών που απορρέει από το πλεόνασμα ή έλλειμμα δικαιωμάτων εκπομπών.

Συνεπώς, όπως αναφέρουν τα οικονομικά αποτελέσματα, παρακολουθείται σε μόνιμη βάση για ορθή διαχείριση του κινδύνου.

 • Κίνδυνοι από άλλες αγορές

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ αναφέρουν ότι το Συγκρότημα δραστηριοποιείται στη Σέρβικη αγορά μέσω της 100% θυγατρικής του Mitsides Point d.o.o.

Τον Ιανουάριο του 2014 η χώρα ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σέρβικη οικονομία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, πέρασε δύο σοβαρούς οικονομικούς κλυδωνισμούς στο πρόσφατο παρελθόν, το 2008 και το 2012, και από το 2013 βρισκόταν στο μονοπάτι της ανάκαμψης.

Επίσης, το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ στη Σερβία.

Οι οικονομικές επιδόσεις των βιομηχανιών για το 2023

 • Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited

Οι κύριες δραστηριότητες της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited είναι: Η παραγωγή και διανομή μπισκότων, η παραγωγή και διανομή δημητριακών προγεύματος, η παραγωγή και διανομή πατατακιών (chips) και άλλων ειδών σνακς, η παραγωγή και διανομή παξιμαδιών και φρυγανιών, η παραγωγή και διανομή επιδόρπιων και γλυκών και η εισαγωγή και διανομή τροφίμων και άλλων οικιακών προϊόντων.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις του 2023, οι επιδόσεις και τα αποτελέσματα για το 2023 είναι ικανοποιητικά σε σχέση με το 2022 και την αγορά γενικότερα και το Δ.Σ. καταβάλλει προσπάθειες διατήρησης και περαιτέρω βελτίωσης.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το έτος 2023 αυξήθηκε κατά €2.130.630 φθάνοντας στα €24.217.809, που αντιστοιχεί με αύξηση 9,65% σε σύγκριση με το έτος 2022.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ανατίμηση των τιμών των προϊόντων και στη σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας με συγκεκριμένο πελάτη της εγχώριας αγοράς.

Το μικτό κέρδος του αυξήθηκε κατά €1.338.162 φθάνοντας στα €8.876.493 που αντιστοιχεί με αύξηση 17,75% σε σύγκριση με το έτος 2022 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

Το κέρδος πριν τη φορολογία αυξήθηκε κατά €857.679 φθάνοντας στα €2.534.970, αύξηση της τάξης του 51,13%. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

 • Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Οι κύριες δραστηριότητες της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ είναι: Η παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών και αλευριών, η εισαγωγή και διάθεση προϊόντων επισιτισμού, η εισαγωγή και διάθεση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, καθώς και η εισαγωγή και εμπορία σιτηρών.

Κατά την διάρκεια του 2023, η Μιτσίδης αύξησε τον κύκλο εργασιών κατά 5,1%, με αποτέλεσμα το εισόδημα να ανέλθει σε €37.779.799 σε σύγκριση με €35.943.866 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το μεικτό κέρδος αυξήθηκε κατά €1.877.328, με αποτέλεσμα το μεικτό κέρδος να ανέλθει σε €9.704.641 σε σχέση με €7.827.313 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το καθαρό κέρδος ανήλθε σε €1.116.607 σε σχέση με τo καθαρό κέρδος ύψους €554.827 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

 • ΚΕΟ PLC

Η ΚΕΟ PLC (η εταιρεία) συστάθηκε στην Κύπρο το 1927 και είναι η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος ΚΕΟ PLC (το συγκρότημα).

Οι κυριότερες δραστηριότητες της KEO PLC περιλαμβάνουν την οινοποίηση αμπελουργικών προϊόντων, την παραγωγή ζύθου, την παραγωγή χυμών και την εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, τα οποία διαθέτει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, περιλαμβάνουν την εισαγωγή και διάθεση διαφόρων προϊόντων όπως ζύθου, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών, χυμών και άλλων ποτών, νερού και άλλων κονσερβοποιημένων προϊόντων και επενδύσεις σε ακίνητα και μετοχές.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του συγκροτήματος για το 2023 ανήλθε στις €72,332 χιλ. και €71,430 αντίστοιχα, αριθμοί αυξημένοι από το 2022 (€64,377 χιλ. και €63,324 χιλ. αντίστοιχα).

Το μεικτό κέρδος της εταιρείας για το 2023 ήταν €25.144 χιλ. (€21.358 το 2022) και το καθαρό κέρδος έτους της εταιρείας €8.411 χιλ. (€5.850).

 • Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Οι κύριες δραστηριότητες της Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (Συγκροτήματος) είναι η παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου, η οποία διατίθεται στην κυπριακή και διεθνή αγορά.

Τα έσοδα για το 2023 ανήλθαν στις €160.532 χιλιάδες έναντι €142.661 χιλιάδες το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται από αύξηση στην εγχώρια κατανάλωση και βελτιωμένες τιμές, τόσο στις εγχώριες όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Ανταποκρινόμενη στις πληθωριστικές πιέσεις, η εταιρεία αντιμετώπισε στρατηγικά τις προκλήσεις του κόστους μεταβαίνοντας σε εναλλακτικές, πιο οικονομικές, πρώτες ύλες για την παραγωγή κλίνκερ και τσιμέντου, μειώνοντας τον αντίκτυπο κάποιων άλλων αυξήσεων στο κόστος.

Το μικτό κέρδος για το 2023 ήταν €41.487 χιλ. (το 2022 ήταν €23.280) και το καθαρό κέρδος έτους €27.840 (το 2022 ήταν €12.718).

Δειτε Επισης

Επί τάπητος η πριμοδότηση Ταμείου Αλληλεγγύης για κουρεμένους με έσοδα από τον φόρο επί των καταθέσεων
Οι πέντε κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία και το βασικό σενάριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
Με ευρωπαϊκά ταμεία, κρατικά κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια, επενδύσεις πέραν των €3 δισ. για την πράσινη μετάβαση
Οι σκέψεις του Υπ. Οικονομικών... Προς έξοδο στις αγορές μετά τις αναβαθμίσεις, στόχος ένα δεκαετές ομόλογο
Μάκης Κεραυνός: Υπεύθυνη αντιμετώπιση ανάπτυξης, απασχόλησης και δημόσιων οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών: Αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
Standard and Poor's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
Με γεμάτο πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο ο Κεραυνός-Πού θα συμμετέχει και τα θέματα που θα συζητηθούν