ΚΕΔΙΠΕΣ: Κοντά το νέο πλαίσιο διαχείρισης με Altamira

Σε ψηλά επίπεδα παρέμειναν οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ για το δεύτερο τρίμηνο 2021, οι οποίες ανήλθαν στα €95,3 εκ. παρά τη μικρή μείωση 6,8% που σημείωσαν έναντι του πρώτου τριμήνου.

Παρουσιάζοντας την πρόοδο διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ για το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ο Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Λάμπρου Παπαδόπουλου ανάφερε ότι από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ οι ταμειακές εισροές ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ και ανήλθαν στο €1.018εκ. Σε ψηλά επίπεδα παραμένουν και οι ταμειακές εισπράξεις για το τρίτο τρίμηνο, οι οποίες ανήλθαν στα €90εκΜε τη νέα καταβολή €50εκ. ευρώ προς το κράτος τον Σεπτέμβριο 2021 η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας, εν μέσω μάλιστα πανδημίας, ανήλθε στα €510εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, έχει υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση με τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της Σύμβασης για όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Σήμερα, η ΚΕΔΙΠΕΣ εργοδοτεί 390 άτομα, ενώ οι υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό, δεν υπερβαίνουν τα 260 άτομα, ανεξαρτήτως του ενδεχομένου  μετεξέλιξης της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.  

Με γνώμονα την ορθή οργανωτική δομή της ΚΕΔΙΠΕΣ και τη συγκεκριμένη σημερινή αποστολή της για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας έχει ανακοινωθεί εξάλλου Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης, με στόχο την αποχώρηση από την ΚΕΔΙΠΕΣ γύρω στα 100-130 άτομα. Επίσης, έχει ανακοινωθεί Σχέδιο Αποζημίωσης προς το προσωπικό της πρώην ΣΚΤ στην Altamira Αsset Μanagement Cyprus (Altamira) για κατάργηση του δικαιώματος επιστροφής τους στην ΚΕΔΙΠΕΣ.  

Σχετικά με το έργο Λήδρα για την πώληση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ύψους €465εκ. εντός του τέταρτου τριμήνου 2021 αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από την τελική λίστα επενδυτών/προσφοροδοτών που πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού και που έχουν προκριθεί στη δεύτερη φάση.

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις αλλαγές στη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira, στη βάση των Δεσμεύσεων προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε εδώ: ΚΕΔΙΠΕΣ-Altamira: Σε νέα οικονομική βάση η συνεργασία

Χρηματοοικονομικές εξελίξεις β' τριμήνου 2021

  • Οι ταμειακές εισροές του Β’ Τριμήνου 2021 διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα αφού ανήλθαν στα €95,3εκ. σημειώνοντας μείωση 6,8% έναντι €102,2εκ. για το  Α’ τρίμηνο του 2021, αλλά σημαντική αύξηση 79,8% έναντι €53,0εκ του Β’ Τριμήνου του 2020 όπου η επίδραση της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα έντονη. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €94,3εκ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.253εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021.  
  • Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2021 ανήλθαν σε €1.018εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €974,5εκ. ή 12,1% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. 
  • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €28,0εκ., αυξημένες κατά 7,69% από τα €26,0εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2021. Η αύξηση αφορά τις δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και προκύπτει κυρίως από τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης.  
  • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.581εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2021 από €6.634εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,7%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 25,4%.
  • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €172εκ. για το Β’ τρίμηνο 2021 έναντι €161εκ. για το Α’ τρίμηνο 2021 και €96εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.427εκ. ή 32.9% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.
  • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε €7.411εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €167εκ. ακίνητη περιουσία €619εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €607εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,2%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,3%.

Άλλες εξελίξεις μετά την ημερομηνία αναφοράς

*Όπως έχει προαναφερθεί και ανακοινωθεί, υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΚΕΔΙΠΕΣ - ΟΥΙΚ ΣΕΚ - ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για τα έτη 2019 - 2022. 

Παράλληλα,  έχει ανακοινωθεί το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) για μείωση του αριθμού του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και ο τρόπος χειρισμού του προσωπικού το οποίο είχε μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην Αltamira.

Τα πιο πάνω στοχεύουν στην ορθή οργανωτική δομή και τη μείωση του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στα 260 άτομα που είναι ο ζητούμενος αριθμός προσωπικού για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, τη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας και τον ορθολογιστικό και δίκαιο χειρισμό του προσωπικού.

Σχετική αναλυτική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της  ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο https://bit.ly/3AYVR5C

*Η δεύτερη φάση του έργου Λήδρα για την πώληση χαρτοφυλακίου  χορηγήσεων ύψους €465εκ.  (μη συμπεριλαμβανομένου €104εκ. χορηγήσεων παρκαρισμένων για διαγραφή) είναι σε εξέλιξη και εντός πλάνου υλοποίησης. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης αναμένεται, εντός του Δ’ τριμήνου 2021 η υποβολή δεσμευτικών προσφορών με στόχο, εφόσον υπάρξει επιτυχής κατάληξη, την υπογραφή συμφωνίας περί το τέλος αυτού του έτους.

*Σχετικά με τη Συμφωνία Διαχείρισης της Αltamira Αsset Μanagement  και μετά την πρόσφατη υπογραφή των Head Terms για τους βασικούς οικονομικούς όρους, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τα εναπομείναντα βασικά θέματα (Βασικοί Δείκτες Απόδοσης, Πλαίσιο Παρακολούθησης, Πλαίσιο Αναφορών και άλλους όρους της Συμφωνίας Διαχείρισης) είναι σε τελικό στάδιο.

*Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) απαιτήσεις συνολικού ύψους €105,8εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η  Μαρτίου 2021.  H πιο πρόσφατη απαίτηση για το Α’ Τρίμηνο 2021 ανέρχεται σε €6,7εκ., ενώ η απαίτηση του Δ’ Τριμήνου 2020 ανέρχεται σε €12,7εκ.  Οι τελευταίες απαιτήσεις  αφορούν  αυξημένες λογιστικές προβλέψεις λόγω της πανδημίας και της αναστολής των εκποιήσεων. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε επιπρόσθετη πληρωμή ύψους €8,4εκ. τον Αύγουστο του 2021 διαμορφώνοντας τις συνολικές πληρωμές σε €73,8εκ. Οι ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/3/2021 ανέρχεται σε €1.883εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.  Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/3/2021 ανέρχεται σε €1.515εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας μείωση 33% από την έναρξη του Σχεδίου.

*Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 31η Αυγούστου  2021 οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν αφού πληρούν τα κριτήρια, αντιστοιχούν σε 448 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €93εκ., εκ των οποίων 443 λογαριασμοί με συμβατικό υπόλοιπο €92,5εκ. έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.

*Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει σε €1,1δις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Παρά τη βελτίωση του ευρύτερου οικονομικού κλίματος, συνεχίζεται ο κίνδυνος από την πανδημία του κορωνοϊού σε σχέση με την αβεβαιότητα για τις μελλοντικές ταμειακές εισροές, τη συμπεριφορά των δανειοληπτών μετά και τη λήξη των σχεδίων αναστολής δόσεων και οικονομικής στήριξης, αλλά και τις Απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

*Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έγινε καταβολή ποσού ύψους €50 εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €190εκ. το 2021 και στα €510εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Εκκρεμεί η μεταφορά ακίνητης περιουσίας προς το κράτος ύψους €140εκ. περίπου που θα αυξήσει τη συνολική αποπληρωμή σε €650εκ.

Η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το 2021 είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση  Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 30/6/2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο: https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Δειτε Επισης

Τα νέα γραφεία της EY Κύπρου-Σημείο αναφοράς για το μέλλον της εργασίας (pics)
«Παγωμένη» με τον ΔΗΣΥ για την αποπαγοποίηση θέσεων η Κυβέρνηση
Μηνύματα στη Βουλή από το Προεδρικό για τις εκποιήσεις- «Ευελπιστούμε ότι…»
Λιγότερες, αλλά με μεγαλύτερη αξία οι άδειες οικοδομής το πρώτο ενιάμηνο
Ενδιαφέρον από επενδυτικά ταμεία κρατών της περιοχής για τον Euroasia
Πολλαπλά οφέλη για τη γεωργία από την εγκατάσταση αγροφωτοβολταϊκών
Οι εξωφρενικές τιμές σπρώχνουν ξένους αγοραστές στα κατεχόμενα, όχι ο πόλεμος στο Ισραήλ
Σε νέες βάσεις ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός στην Κύπρο
Cyprus Airways: Ξεκινά πτήσεις προς Βρυξέλλες-Όλες οι πληροφορίες
Τα 10+3 έργα που θα αναβαθμίσουν και θα αναζωογονήσουν τη Λεμεσό