Εταιρική Κουλτούρα ως Στρατηγική για Κερδοφορία

  20/02/2020 07:35
Εταιρική Κουλτούρα ως Στρατηγική για Κερδοφορία

Εταιρική Κουλτούρα ως Στρατηγική για Κερδοφορία

  20/02/2020 07:35
Η ανάγκη για επιβίωση αλλά και η κερδοφορία για μια επιχείρηση είναι πρωταρχικός  στόχος, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη Εταιρικής Κουλτούρας ως Επιχειρηματική Στρατηγική είναι επιτακτική!

RELATED ARTICLES


Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να γίνουν αλλαγές σε μια επιχείρηση, σε θέματα κουλτούρας δηλαδή νοοτροπίας, συμπεριφοράς και ταυτότητας της εταιρείας ώστε να έχει πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της!

Επίσης, η ανάπτυξη διαδικασιών και πολιτικών ( policies & procedures) σε μια επιχείρηση καθώς και η εναρμόνισης τους με τη νομοθεσία και τους Κανονισμούς σε θέματα ισότητας, δίκαιης μεταχείρισης, προσωπικών δεδομένων είναι μια προτιμώμενη προσέγγιση που προσφέρει ασφάλεια και παρότρυνση στους εργαζομένους για αύξηση της παραγωγικότητας και  έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που επιτρέπουν στην επιχείρηση  να δημιουργήσει με συνέπεια υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλότερα κέρδη!

Ο όρος Strategic Human Resource Management,  χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία προσέγγιση, με ένα στρατηγικό framework, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού η οποία υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους και αποτελέσματα της επιχείρησης.

Αυτή, η προσέγγιση, εστιάζει, σε μακροπρόθεσμα ζητήματα, που αφορούν, τους ανθρώπους, στην ευθυγράμμιση των πόρων με τις μελλοντικές ανάγκες, καθώς και σε προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με τη δομή, την ποιότητα, την κουλτούρα, τις αξίες και τη δέσμευση. Επιπλέον, μία τέτοια προσέγγιση, δεν θα μπορούσε, παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την εξελισσόμενη φύση της ίδιας της εργασίας όσο και με την κανονιστική συμμόρφωση δηλαδή την εναρμόνιση με τη νομοθεσία των διαδικασιών, όπως τη βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επειδή, το Strategic Human Resources Management είναι μία πολύπλοκη διαδικασία, χρειάζεται ένα ουδέτερο μάτι, κάποιον ανεξάρτητο εξειδικευμένο σύμβουλο, σε συνεργασία με τη Διευθυνση, ώστε να δοθούν προτάσεις που να μην είναι επηρεασμένες από τη διοίκηση και το κατεστημένο, και να μην είναι απόλυτες και καθορισμένες. Η διεύθυνση μιας εταιρείας, αφού λάβει όλες τις προτάσεις που θα τις δοθούν, θα πρέπει να καθορίσει και να υλοποιήσει στρατηγικές πολιτικές και διαδικασίες ώστε να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και την αλλαγή της κουλτούρας της εταιρείας αλλά και της εικόνας της.
 
Η ανάληψη όλων των δράσεων, επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των ατόμων,  ώστε να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν τις στρατηγικές ανάγκες της επιχείρησης που αποσκοπούν στο να επιτρέψουν στον οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του.

Η Εταιρική Κουλτούρα ως Στρατηγική, αφορά το ευρύτερο και συνολικό πλαίσιο μιας επιχείρησης, το οποίο καθορίζει τη διαμόρφωση και υλοποίηση των επιμέρους στρατηγικών, συσχετίζοντας συστηματικά τους ανθρώπους με τον οργανισμό ώστε αυτές να προσδίδουν επιχειρηματική αξία και αποτελεσματικότητα.
 
Η Μαρία Βασιλείου είναι Νομικός  Σύμβουλος με εξειδίκευση σε θέματα εργασιακών σχέσεων,  Κανονιστικής Συμμόρφωσης όπως GDPR, Τραπεζικά και Αφερεγγυότητα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
CONSULTING ZONE LTD
Τηλ: 22004666
www.consultingzones.com
Email: info@consultingzones.com
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας