Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διαχειριστεί την καινοτομία;

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διαχειριστεί την καινοτομία;

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διαχειριστεί την καινοτομία;

Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την ανάγκη επένδυσης των επιχειρήσεων στην καινοτομία. Τι είναι όμως η καινοτομία; Η καινοτομία ορίζεται ως η επιτυχημένη αξιοποίηση ενός νέου προϊόντος, υπηρεσίας, διαδικασίας ή ακόμα και ενός επιχειρησιακού μοντέλου ή μοντέλου οργάνωσης, το οποίο προσδίδει αξία σε μια επιχείρηση, σε ένα κοινωνικό σύνολο, σε μια αγορά ή στον κόσμο γενικότερα.

Πώς μπορεί όμως μια επιχείρηση να αναπτύξει καινοτομία, να τη διαχειριστεί και να λάβει μέτρα για περαιτέρω βελτίωσή της; Τα ερωτήματα αυτά έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τον κόσμο των επιχειρήσεων και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί μέσα από εκτενή επιστημονική έρευνα. Έχουν επίσης επικυρωθεί και μέσω της σωρευμένης εμπειρίας που διαθέτουν πρωτοπόροι οργανισμοί και επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίο έχουν εφαρμόσει με επιτυχία στρατηγικές καινοτομίας.
 
Η επιστήμη και η εμπειρία, λοιπόν, υποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα  μιας σειράς τυχαίων γεγονότων και περιστάσεων. Αντιθέτως, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η καινοτομία απαιτεί σχεδιασμό και μπορεί να τύχει διαχείρισης και ορθής αξιοποίησης, εάν οργανισμοί και επιχειρήσεις υιοθετήσουν και εφαρμόσουν κάποιες βασικές αρχές.
 
Με βάση μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί εδώ και πέραν της μιας δεκαετίας από την Ακαδημία IMP³rove - European Innovation Management Academy (www.improve-innovation.eu) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι βασικοί άξονες - μοχλοί για ανάπτυξη καινοτομίας μέσα σε έναν οργανισμό εντοπίζονται στα ακόλουθα: 
 
α) Την ανάπτυξη, ευθυγράμμιση και σωστή διαχείριση της στρατηγικής κατεύθυνσης του οργανισμού για καινοτομία, έτσι ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα οφέλη. Διασφαλίζει, για παράδειγμα, ότι ο οργανισμός επιλέγει να υλοποιήσει τα πλέον υποσχόμενα έργα καινοτομίας, τα οποία συνάδουν με την ευρύτερη στρατηγική του. 
 
β) Την οργάνωση και ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δικτύων συνεργασίας και την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κουλτούρα του οργανισμού. 
 
γ) Τη διαχείριση του κύκλου ζωής μιας καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της δημιουργίας και αξιολόγησης ιδεών, της ανάπτυξης της, της εφαρμογής της μέσα από ένα προϊόν ή υπηρεσία που διεισδύει στην αγορά ή την υιοθέτηση μιας καινοτομίας οργάνωσης ή διεργασίας καθώς και της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης. 
 
δ) Τους παράγοντες που λειτουργούν υποβοηθητικά ως προς την καινοτομία, όπως είναι η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η διαχείριση έργων και ανθρώπινου δυναμικού και η κατάλληλη προστασία και διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 
 
ε) Στη διαχείριση των αποτελεσμάτων της καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει τα παραγόμενα αποτελέσματα και την επίδρασή τους σε συγκεκριμένους δείκτες επιχειρηματικής επιτυχίας, όπως είναι ο κύκλος εργασιών και το λειτουργικό κέρδος.
 
Με βάση τα πιο πάνω, προκύπτει ότι μια στοχευμένη προσέγγιση στους προαναφερόμενους άξονες θεωρείται ότι μπορεί να συντείνει σημαντικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των ωφέλιμων αποτελεσμάτων που έχει μακροπρόθεσμα η καινοτομία σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση.
 
Που μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην Κύπρο 
Μια επιχείρηση, που έχει την έδρα της στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την απόδοσή της σε θέματα καινοτομίας, αξιοποιώντας τα εργαλεία αξιολόγησης καινοτομίας της Ακαδημίας IMP³rove που παρέχονται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η αξιολόγηση γίνεται σε στενή συνεργασία με την ίδια την επιχείρηση και σε σύγκριση με επιχειρήσεις και πρωτοπόρους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα ή και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Περαιτέρω, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει υποστηρικτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, ανάλυση των αναγκών της, συμβουλές για ενίσχυση της καινοτομίας, καθώς και το σχεδιασμό και καθοδήγηση για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης προσαρμοσμένου στις δικές της ξεχωριστές ανάγκες. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερη αξία σε κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν το κίνητρο ή/και τις προοπτικές για ανάπτυξη και διεθνοποίηση μέσω της καινοτομίας, καθώς επίσης και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνατότητα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης σημαντικών έργων καινοτομίας, τα οποία έχουν στόχο να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς χρέωση και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Οι υπηρεσίες προσφέρονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου,  μέλους του πανευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, οι εργασίες του οποίου συντονίζονται από το ΙΠΕ. 
 
*Επιστημονική Λειτουργός στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας