Ξέπλυμα Χρήματος: Για την Κύπρο μιλούν οι διεθνείς οργανισμοί

INBusinessNews  09/11/2012 14:21
Ξέπλυμα Χρήματος: Για την Κύπρο μιλούν οι διεθνείς οργανισμοί

Ξέπλυμα Χρήματος: Για την Κύπρο μιλούν οι διεθνείς οργανισμοί

INBusinessNews  09/11/2012 14:21

Το ολοκληρωμένο ρυθμιστικό και διοικητικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο αλλά και οι απαιτούμενοι από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς μηχανισμοί για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι η απάντηση στους όποιους ισχυρισμούς διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον της χώρας.

Συγκεκριμένα, το κυπριακό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Τρίτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και με τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Μέσω αυτού του συστήματος παρέχονται όλα τα νομικά εργαλεία τόσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση, όσο και για τον εντοπισμό, το πάγωμα και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

Το όλο σύστημα καταπολέμησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο, έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί από τους πλέον αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Πρόκειται για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, (Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - Moneyval) στη βάση αναλυτικής μεθοδολογίας και την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Transaction Task Force - FATF).

Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση της Κύπρου ολοκληρώθηκε το 2011 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νησί έχει υιοθετήσει μέτρα τα οποία συνάδουν με τα διεθνή πρότυπα. Στη σχετική έκθεση σημειώνεται ότι η Κύπρος θα πρέπει να επαινεθεί για το πολύ περιεκτικό νομικό πλαίσιο που έθεσε σε ισχύ.

Τα θετικά σχόλια της Έκθεσης Moneyval αποτελούν εμπεριστατωμένες απαντήσεις στους κατά καιρούς ‘καλόπιστους’ επικριτές του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου. Άλλωστε, η βαθμολογία της Κύπρου μπορεί να συγκριθεί ευνοϊκά με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η έκθεση Moneyval καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

•    Η Κύπρος έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα περισσότερα από τα ζητήματα που τέθηκαν στην προηγούμενη αξιολόγηση.

•    Το κυπριακό καθεστώς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι συμβατό με τα πρότυπα του FATF.

•    Ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων για ξέπλυμα χρήματος έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα να έχει καθιερωθεί χρήσιμη νομολογία σχετικά με την κατάσχεση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.

•    Συνολικά, ο χρηματοπιστωτικός τομέας φαίνεται να ελέγχεται επαρκώς. Οι αρχές χρειάζονται πρόσθετους πόρους για την παρακολούθηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και επαγγελμάτων. Υπάρχουν ανησυχίες ότι  κτηματομεσίτες και έμποροι πολύτιμων λίθων και μετάλλων ενδέχεται να μην εφαρμόζουν πλήρως τις απαιτήσεις του πλαισίου για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

•    Το νομικό πλαίσιο για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή είναι υγιές και η Κύπρος ανταποκρίνεται στα αιτήματα άλλων χωρών κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Επιπρόσθετα, στις εκθέσεις της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF), επιβεβαιώνεται ότι η Κύπρος είναι χώρα συνεργάσιμη σε ότι αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος  ενώ, το σύστημά της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι περιεκτικό.

Η Κύπρος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των συστάσεων του FATF, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί το 2012 καθώς και τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενσωμάτωση των τελευταίων στην Τέταρτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Τέλος η Κύπρος ως περιφερειακό και διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, τοποθετεί την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων της τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και στο επίπεδο της εξωτερικής της πολιτικής. Διατηρεί και αναβαθμίζει με τον τρόπο αυτό την αξιοπιστία, την ακεραιότητα και την ποιότητά των χρηματοπιστωτικών της υπηρεσιών.
 

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας