anner-cyta-vodafone

Αναλυτικά οι δράσεις στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων

InBusinessNews  15/10/2021 13:39
Αναλυτικά οι δράσεις στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων

Αναλυτικά οι δράσεις στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων

InBusinessNews  15/10/2021 13:39

Σε συνολικά εννέα συν τρεις πρόσθετες δράσεις εστιάζεται η στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο, που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις σχετίζονται με τη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, φορολογικά κίνητρα, άδειες απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες, τη Digital Nomad Visa και τις πολιτογραφήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά πιο κάτω την στρατηγική προσέλκυσης εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, η οποία παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Α. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (BUSINESS FACILITATION UNIT)

Μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταιρειών σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business
Facilitation Unit) που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο: 1o τρίμηνο 2022

Ο υφιστάμενος Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και ένα χρόνο με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είχε μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα. Δεδομένου ότι μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που παρατίθεται πιο κάτω θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο και αυξημένο όγκο εργασίας καθώς θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις εταιρείες διεθνών συμφερόντων που είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν καθώς και για κυπριακές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό και την τεχνολογία.  

- Έκδοση εγχειριδίων/οδηγών για ενημέρωση των διεθνών εταιρειών για όλα τα θέματα που άπτονται της δραστηριοποίησης τους.

- Συντονισμό της απλοποίησης και ψηφιοποίησης όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με τη δραστηριοποίηση διεθνών εταιρειών

Β. ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων
(αφορά εταιρείες/ επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών): Ιανουάριος 2022

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία να στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο
 • Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες
 • Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας,
 • Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς  της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

Απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υψηλές δεξιότητες, νοουμένου ότι:

 - θα καταβάλλεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός ύψους €2500

- θα κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν ή βεβαιώσεις σχετικής πείρας σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης διάρκειας 2 ετών.

 - θα προσκομίζουν συμβόλαιο απασχόλησης όχι λιγότερο των δυο ετών.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να απασχοληθούν καθορίζεται στο 70% του συνόλου των εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών, από την ημερομηνία ένταξης στο Μηχανισμό Ταχείας Αδειοδότησης. Σε  περίπτωση που παρέλθουν τα 5 χρόνια και δεν καταστεί δυνατή η απασχόληση 30% Κύπριων εργαζομένων, θα επανεξετάζεται κατά περίπτωση.
 

Β) Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού (με μεικτό μηνιαίο μισθό μικρότερο €2500), επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού και νοουμένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Το ύψος της μισθοδοσίας τους καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σημείωση:

Οι εταιρείες/επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν τις σχετικές άδειες απασχόλησης προσωπικού από τρίτες χώρες θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών και στο Τμήμα Φορολογίας.
 

Η υποβολή αιτήσεων και έκδοση αδειών θα γίνει στο ΤΑΠΜ στο οποίο λειτουργεί ήδη ξεχωριστός χώρος για την παραλαβή αιτήσεων. Για βελτίωση της εξυπηρέτησης θα γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ρυθμίσεις για ευδιάκριτη ξεχωριστή χωροθέτηση του χώρου εξυπηρέτησης και σύσταση και λειτουργία ξεχωριστής Μονάδας/Υπηρεσίας για την παραλαβή αιτήσεων και έκδοση αδειών. Στόχος η ποιοτικότερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σε φιλικά διαμορφωμένο περιβάλλον.

Οι άδειες θα εκδίδονται άμεσα εντός 1 μηνός και θα έχουν διάρκεια μέχρι 3 έτη.

Σημείωση: Σταδιακά και μετά την πάροδο 6 μηνών από την εφαρμογή της νέας πολιτικής για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες σε εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, και αφού συλλεγούν στοιχεία για τον αριθμό των εταιρειών που θα εξυπηρετηθούν αλλά και τον αριθμό των αδειών που θα εκδοθούν, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας Υπηρεσίας Μιας Στάσης τόσο για την παροχή πληροφόρησης/στήριξης των εταιρειών αλλά και παραλαβή των αιτήσεων και των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία Μιας Στάσης θα προσφέρεται μέσα από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών, (θα γίνει συστέγαση τους) και μπορούν να στεγαστούν είτε εντός ΚΕΠ είτε σε άλλο κτίριο που θα εξευρεθεί.

Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών
- Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω του Μηχανισμού, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους 2500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό): Ιανουάριος 2022

Δεν θα απαιτείται σφραγισμένο Συμβόλαιο από το Τμήμα Εργασίας και στους όρους τις άδειας, θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται στη νομοθεσία όσον αφορά την έκδοση ενιαίας άδειας όπως:

α) Έγκυρο διαβατήριο με ισχύ 2 τουλάχιστον ετών

(β) νόμιμη παραμονή στη Δημοκρατία

(γ)  Σύμβαση απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη όπου απαιτείται

(δ) προσόντα άσκησης επαγγέλματος

(ε) κατάλληλο κατάλυμμα

(στ) ασφάλιση ασθενείας

(ζ) δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια (λευκό ποινικό μητρώο)

(η) δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία (ιατρικές εξετάσεις)

(ι) υπεύθυνη δήλωση για ανάληψη εξόδων απομάκρυνσης  

Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας  παραχώρησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα): 1o τρίμηνο 2022

Σήμερα η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη επεξεργάζεται τροποποίηση των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών για απλοποίηση της διαδικασίας και καθορισμό κριτηρίων στη βάση των οποίων θα παραχωρούνται οι άδειες.

Γ. DIGITAL NOMAD VISA

Digital Nomad Visa (με ανώτατο αρχικό  όριο τους 100 δικαιούχους): Ιανουάριος 2022

Αφορά άδεια παραμονής στη Δημοκρατία και όχι άδεια εργασίας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η στροφή για εξ αποστάσεως  εργασία . Αυτό δημιουργεί προοπτικές για την Κύπρο όπου μπορεί να προσελκύσει άτομα που θα διαμένουν στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε στη βάση των αντίστοιχων Σχεδίων που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία, Κροατία, Εσθονία, Γερμανία, Τσεχία, Νορβηγία και Ελλάδα) για υπηκόους τρίτων υπό το καθεστώς Digital Nomad Visa:

Δικαιούχοι
Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες.

Καθεστώς παραμονής

- Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.

- Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρών. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

- Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Η άδεια παραμονής χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, νοουμένου ότι προσκομίσει:

 • υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με άδεια παραμονής για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Κύπρο,
 • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης άδειας παραμονής, ή
 • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης άδειας παραμονής, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας, ή στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας
 • αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:
 • από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή
 • από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.
 • Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
 • Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονή

   

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις: 1ο τρίμηνο 2022
Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Αναμένεται η γνωμοδότηση της  Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Μόλις ληφθεί η σχετική έγκριση το  τροποιητικό νομοσχέδιο του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου, θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το πέρας του νομοτεχνικού ελέγχου θα κατατεθεί στη ΒτΑ για συζήτηση και ψήφιση.

Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα ετοιμαστεί νομοσχέδιο για συνέχιση της φοροαπαλλαγής για φυσικά πρόσωπα όπως ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021.

Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών: 1ο τρίμηνο 2022

Διεύρυνση της υφιστάμενης φορολογικής απαλλαγής  ώστε να καλύψει και νέους κάτοικους-εργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000 και άνω με φοροαπαλλαγή ύψους 50%.

Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

Παράλληλα θα προωθηθεί κατάργηση της υφιστάμενης φορολογικής διάταξης απαλλαγής 20% από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ή €8.550 (οποιονδήποτε είναι μικρότερο),καθότι εισοδήματα πέραν των €55Κ θα λαμβάνουν απαλλαγής από φόρο εισοδήματος ύψους50%.

Ετοιμασία νομοσχεδίου.

Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη: 1ο τρίμηνο 2022
Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

Ετοιμασία σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου (του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου) το οποίο μετά που θα τύχει διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Ε. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από 4 χρόνια  εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας: 1ο τρίμηνο 2022

- Λήψη πολιτικής απόφασης για εξέταση των αιτήσεων κατά προτεραιότητα μετά τη συμπλήρωση των 7 χρόνων παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία (άμεση εφαρμογή)

- Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου έτσι ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα χρόνια από 7 στα 5 και υπό προϋποθέσεις στα 4.

Πρόσθετα, στην τροποποιητική  νομοθεσία να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής ρυθμίσεων έτσι ώστε όταν κάποιος απουσιάζει ατιολογημένα εκτός Κύπρου για σκοπούς εργασίας να συνυπολογίζεται στον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στη Δημοκρατία.

ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διασφάλιση δικαιώματος κοινωνικών ασφαλίσεων: 1ο τρίμηνο 2022

Διασφάλιση της μεταφοράς εισφορών  κοινωνικών ασφαλίσεων, μέσα από εντατικοποίηση των προσπαθειών για σύναψη Διμερών Συμφωνιών με τρίτες χώρες που θα καθοριστούν από το ΥΕΠΚΑ έτσι ώστε όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο, όταν επιστρέψει για μόνιμη κατοίκηση στη χώρα του να δικαιούται να μεταφέρει τις εισφορές που πλήρωσε υπό τον όρο ότι με τις εισφορές αυτές δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος, ανικανότητος κτλ.

Ζ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Αναβάθμιση των υποδομών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας  και επικοινωνιών και της ευρυζωνικής σύνδεσης: 2024

Απαραίτητη για την προσέλκυση διεθνών εταιρειών έντασης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα και «cloud” υπηρεσίες, και βασίζονται στις υψηλές και αξιόπιστες ταχύτητες διαδικτύου.

Σχετικές δράσεις περιλαμβάνονται στην Ενότητα 4.1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Ενημερωτική εκστρατεία για προσέλκυση προσοντούχων Κύπριων που εργάζονται στο εξωτερικό και στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία σε προσοντούχο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες που επικρατεί πολιτική αστάθεια (Λευκορωσία, Λίβανος και Αρμενία): 1ο τρίμηνο 2022

Επιπλέον της ενημερωτικής εκστρατείας, θα μπορούσε να δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που θα προσφέρει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση στους επίδοξους εργαζόμενους (κόστος διαβίωσης, δημόσιες υπηρεσίες, κίνητρα εργοδότησης κλπ).

Η εισήγηση περιλαμβάνεται στην έκθεση της EY για λογαριασμό του ΚΟΠΕ.

3. Προώθηση ολοκληρωμένου και σωστού branding: 1ο τρίμηνο 2022

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τροχοδρόμηση/ υλοποίηση των δράσεων που θα επιλεγούν από τις πιο πάνω, να γίνει ανάθεση σε ένα οίκο ο οποίος να προωθήσει ένα ολοκληρωμένο και σωστό branding για την χώρα και το οποίο να υιοθετήσουν όλοι οι φορείς οι οποίοι προωθούν την χώρα ως ένα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις (π.χ. CIPA, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Διπλωματικές Αποστολές).

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας