anner-cyta-vodafone

Η νέα στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο

InBusinessNews  15/10/2021 13:18
Η νέα στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο

Η νέα στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο

InBusinessNews  15/10/2021 13:18

Το Σχέδιο Δράσης/Στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Τα κίνητρα που δίνονται αφορούν θέματα διαμονής και απασχόλησης, φορολογίας, απλοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών, καθώς και προβολής της χώρας ως ενός ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις.

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για μια ολοκληρωμένη Στρατηγική με 12 στοχευμένες δράσεις σε πέντε πυλώνες, που με ολιστικό και καλά μελετημένο τρόπο, και λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής, αλλά βεβαίως και της Ευρώπης.

Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς, και το τονίζω, να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής και η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα προσφέρει υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ενίσχυση ενός αναδυόμενου και με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τομέα της οικονομίας, αυτού της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφού σταδιακά θα συμβάλει στην διόρθωση του φαινομένου έλλειψης δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγοράς εργασίας. Δηλαδή, όπως υπέδειξε ο Νίκος Αναστασιάδης, αυτό που επιχειρείται είναι η σύνδεση της μόρφωσης ή της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

O υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτή η στρατηγική με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), αφού αφορά ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, εργαζόμενους, όχι επιχειρήσεις και ανθρώπους που επιλέγουν την Κύπρο ως χώρα διαμονής τους. Είπε επίσης ότι υπάρχουν παρόμοια προγράμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνάδει με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ψηφιακή μετεξέλιξη, την πράσινη ανάπτυξη και καινοτομία.

Ανέφερε επίσης ότι τα φορολογικά κίνητρα αφορούν τον φόρο εισοδήματος και όχι τον εταιρικό φόρο και ότι δεν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον φόρο εισοδήματος. Υπέδειξε ακόμη ότι έγιναν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τον επιχειρηματικό κόσμο και ότι το σχέδιο δεν επηρεάζει την αγορά εργασίας στην Κύπρο, αντίθετα θα την μετεξελίξει και θα την βοηθήσει.

Ακολουθεί αναλυτικά η Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων, όπως παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομικών:

1.Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (BUSINESS FACILITATION UNIT)

Μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταιρειών σε Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit).

2.Νέα πολιτική για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών

Αναθεώρηση, διεύρυνση και απλοποίηση υφιστάμενης πολιτικής.

Νέα πολιτική για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

*Επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο

*Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες

*Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας

*Κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού

Επιτρέπεται η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού και νοουμένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Το ύψος της μισθοδοσίας καθορίζεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Διάρκεια αδειών παραμονής και απασχόλησης

Μέχρι 3 έτη

3. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες

Άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους των οποίων ο συντηρών έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους €2.500 (δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό).

4. Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας παραχώρησης αδειών εργασίας

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε - Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα) 

5. Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Διασφάλιση δικαιώματος σύνταξης μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για σύναψη Διμερών Συμφωνιών με τρίτες χώρες που θα καθοριστούν από το ΥΕΠΚΑ έτσι ώστε όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο, όταν επιστρέψει για μόνιμη κατοίκηση στη χώρα του να δικαιούται να μεταφέρει τις εισφορές που πλήρωσε υπό τον όρο ότι με τις εισφορές αυτές δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος, ανικανότητάς κτλ.

6. Εισαγωγή DIGITAL NOMAD VISA

(με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους)

Έκδοση DIGITAL NOMAD VISA

Δικαιούχοι

Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι/ ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου.

Καθεστώς παραμονής

*Έχουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα για διάστημα μέχρι ένα έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.

*Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τον συντηρούντα. Κατά τη διάρκεια διαμονής στην Κύπρο δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος (αφορά άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης) και τα ανήλικα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

*Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους, τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις (μεταξύ άλλων)

Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται:

-από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου.

-από τραπεζικό λογαριασμό. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο.

*Ιατροφαρμακευτική κάλυψη (ΓΕΣΥ)

*Λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής

7. Φορολογικά Κίνητρα

Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής

*Φορολογική απαλλαγή ύψους 50% σε  νέους κάτοικους-εργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55.000.

*Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι με απολαβές μικρότερες των €100Κ έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος άτομα με εισοδήματα (€55Κ-€100Κ) για την εναπομείνασα περίοδο των 17 ετών.  

Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

*Εξέταση της πιθανότητας επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές.

Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη

*Παραχώρηση αυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. κατά 20%). Επιλέξιμες δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

8. Πολιτογράφηση

Πολιτογράφηση

*Mετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, αντί 7 που ισχύει σήμερα.

*Περαιτέρω μείωση στα 4 χρόνια εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

9. Δράσεις προώθησης

*Προώθηση του Σχεδίου Δράσης στο εξωτερικό

*Ενημερωτική εκστρατεία για προσέλκυση προσοντούχων Κύπριων που εργάζονται στο εξωτερικό.  

*Στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία σε προσοντούχο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες που επικρατεί πολιτική αστάθεια.

Διαβάστε εδώ: Αναλυτικά οι δράσεις στη στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας