anner-cyta-vodafone

Έτσι θα επενδυθούν τα €450 εκατ. για οχύρωση της οικονομίας

InBusinessNews  21/05/2021 07:15
Έτσι θα επενδυθούν τα €450 εκατ. για οχύρωση της οικονομίας

Έτσι θα επενδυθούν τα €450 εκατ. για οχύρωση της οικονομίας

InBusinessNews  21/05/2021 07:15

Στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα επενδυθεί το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που θα διατεθούν στην Κύπρο για την περίοδο 2021-2026 από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Ο εν λόγω άξονας πολιτικής θα απορροφήσει το 36,4% του συνόλου των κονδυλίων (€449,3 εκ.).

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, ο άξονας ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα συμβάλλει στην προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης και διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας.

Διαβάστε ακόμη:

Μ. Καρογιάν: Το τρίπτυχο του νέου μας παραγωγικού μοντέλου

Λίφτινγκ στο SuperHome Center στο Mall of Engomi (photos)

Το μοντέλο αυτό θα βασίζεται στα αποτελέσματα σχετικής μελέτης του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της ενίσχυσης του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη στήριξη κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης αλλά και των τοπικών αρχών, μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού τομέα αλλά και της δημοσιονομικής κατάστασης.

Πιο κάτω οι πέντε υποκατηγορίες του άξονα πολιτικής, με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που προγραμματίζονται. 

  • Διαφοροποίηση της οικονομίας (€166,4 εκ.)

Οι μεταρρυθμίσεις για ένα ανθεκτικό και ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα αφορούν την:

-Δημιουργία Κέντρου Αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών

-Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για βελτίωση του εμπορίου και της συμμετρίας πληροφοριών στην αλυσίδα εφοδιασμού φρέσκων προϊόντων, μεταξύ παραγωγώνεμπόρων-αγοραστών (€0,5 εκ.)

-Γενετική βελτίωση του πληθυσμού αιγοπροβάτων της Κύπρου (€5 εκ.)

-Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία (€15 εκ.)

-Ίδρυση Συντονιστικού Φορέα μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης

Αντίστοιχα οι επενδύσεις αφορούν:

-Δημιουργία μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στο Πεντάκωμο - κατασκευή συλλογικής υποδομής για εξυπηρέτηση των μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας (λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις) που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή Βασιλικού – Μονής (€29 εκ.)

-Δημιουργία ισοτοπικής ταυτότητας των κυπριακών τροφίμων και ποτών, καθώς και δημιουργία πλατφόρμας απεικόνισης δεδομένων για την ταυτοποίησή τους στοχεύοντας στην παροχή διαβεβαίωσης προς τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους για την αυθεντικότητα και ποιότητα των τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων/ ποτών (€1 εκ.)

-Αναβάθμιση των δεξιοτήτων της υπάρχουσας αγροτικής κοινότητας και επαγγελματικοποίηση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού μέσω επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο (€0,1 εκ.)

Οι επενδύσεις για καινοτόμο και ανταγωνιστικό δευτερογενή τομέα αφορούν:

-Σύσταση ειδικής ομάδας (task force) και μελέτη για τη προώθηση της δημιουργίας του πρώτου Οικολογικού Βιομηχανικού Επιστημονικού Πάρκου με στόχο την προώθηση της κατασκευής εξοπλισμού πράσινης τεχνολογίας (π.χ. ΑΠΕ / ηλιακής ενέργειας) μέσα από τη λειτουργία συστάδων (clusters) από ντόπιες και ξένες κατασκευαστικές οντότητες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά & ερευνητικά κέντρα και αξιοποίηση ειδικών κινήτρων (€0,1 εκ.)

-Συμβουλευτικές Μελέτες για ανάδειξη, προβολή και προώθηση κυπριακών προϊόντων (€0,2 εκ.)

-Σχέδιο Χορηγιών για τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου γεωργικών προϊόντων (€25 εκ.)

-Σχέδιο Χορηγιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα (€7 εκ.)

Οι επενδύσεις για αειφόρο, υψηλής πρόσθετης αξίας τουριστικό τομέα αφορούν:

-Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού (€26 εκ.)

-Προώθηση κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (€1,4 εκ.)

-Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος σε αγροτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (€6,8 εκ.)

Οι επενδύσεις για Κυκλική Οικονομία αφορούν:

-Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης (€10 εκ.)

-Διαχείριση αποβλήτων προς κυκλική οικονομία (€14,3 εκ.)

-Δημιουργία Μονάδας στην Ορούντα για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και ζωικών υπο-προϊόντων, με παραγωγή βιο-αερίου (€25 εκ.)

  • Ενισχυμένη έρευνα και καινοτομία (€64 εκ.)

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν:

-Ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) που θα υποστηρίζεται από εργαλεία πολιτικής βάσει δεδομένων για την υποστήριξη του οικοσυστήματος Ε&Κ και για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των φορέων χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής

-Κίνητρα για ενθάρρυνση και προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της Ε&Κ

-Πολιτικές και κίνητρα για διευκόλυνση και ενίσχυση της πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές και εργαστήρια που στηρίζονται από δημόσια χρηματοδότηση

Οι επενδύσεις αφορούν:

-Δημιουργία και λειτουργία κεντρικού γραφείου μεταφοράς γνώσης (€3 εκ.)

-Προγράμματα χρηματοδότησης της καινοτομίας και σχέδια στήριξης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων (€52 εκ.)

-Πρόγραμμα Χρηματοδότησης της Ε&Κ για την Πράσινη Μετάβαση (€6 εκ.)

-Σχέδιο Κινήτρων για την ανάπτυξη διαβαθμισμένων εργαστηρίων και διαβαθμισμένων δικτύων επικοινωνίας σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων αριστείας, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων καθώς και σε εταιρείες που ασχολούνται με την Ε&Κ σε τεχνολογίες πολλαπλής χρήσης (€3 εκ.)

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (€78,4 εκ.)

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν:

-Νόμος για Διευκόλυνση στρατηγικών επενδύσεων

-Ενίσχυση Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης ξένων εταιρειών στην Κύπρο

-Εκσυγχρονισμός του Περί Εταιρειών Νόμου (€1,8 εκ.)

-Σχεδιασμός και σύσταση Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισμού (National Promotional Agency)

-Κίνητρα για την προώθηση εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων

-Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (€0,3 εκ.)

Οι επενδύσεις αφορούν:

-Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, περιλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας χρηστών / πελατών (€6,6 εκ.)

-Δημιουργία προστατευμένου κανονιστικού περιβάλλοντος (regulatory sandbox) για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας στον χρηματοοικονομικό τομέα – παροχή ασφαλέστερου κανονιστικού πλαισίου στις συμμετέχουσες εταιρείες και δυνατότητα ανάπτυξης τεχνογνωσίας στον ρυθμιστή (ΕΚΚ) (€0,4 εκ.)

-Σχέδιο για Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜμΕ (€4 εκ.)

-Σχέδιο χορηγιών ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων (€10 εκ.)

-Υποστήριξη της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των κυπριακών επιχειρήσεων (€8,4 εκ.)

-Σύσταση επενδυτικού ταμείου μετοχικού κεφαλαίου (Equity Fund), με δημόσια χρηματοδότηση, για τη στήριξη των ΜμΕ, με έμφαση στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις (€20 εκ.)

-Επιδότηση νέων επιχειρηματικών δανείων (€26,9 εκ.)

  • Εκσυγχρονισμός δημόσιας υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς (€96 εκ.)

Δημόσια διοίκηση- Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν :

-Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής

-Ρύθμιση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα

-Εισαγωγή νέου πλαισίου για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και νέων κανονισμών για την αξιολόγηση των επιδόσεων των εργαζομένων

-Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας, της διαφάνειας και της περαιτέρω ψηφιοποίησης των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων (€5 εκ.)

-Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Νομικής Υπηρεσίας μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων (€1 εκ.)

Τοπική αυτοδιοίκηση και χωροταξικός σχεδιασμός- Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν:

-Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις τοπικές αρχές και σχετικά μέτρα στήριξης (€0,8 εκ.)

-Αστικός αναδασμός (urban land consolidation) - πολεοδομικός ανασχεδιασμός για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση της γης (€0,5 εκ.)

Δικαστικό σύστημα- Καταπολέμηση της διαφθοράς- Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν:

-Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της δικαιοσύνης

-Ψηφιακός μετασχηματισμός δικαστηρίων (€10,9 εκ.)

-Βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για καταπολέμηση της διαφθοράς (€4,5 εκ.)

Δημόσια διοίκηση- Οι επενδύσεις αφορούν:

-Εξορθολογισμός του συστήματος βάρδιας μέσω της εφαρμογής ενός εκ περιτροπής συστήματος το οποίο θα διασυνδεθεί με το μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου (€0,5 εκ.)

-Ψηφιοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας, ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας σύνταξης νομοθεσίας και βάσης δεδομένων (€1,7 εκ.)

-Κόμβος μοντελοποίησης οικονομικής πολιτικής: νέα μοντέλα, εργαλεία και δεδομένα για ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής (€1,4 εκ.)

Τοπική αυτοδιοίκηση και χωροταξικός σχεδιασμός- Οι επενδύσεις αφορούν:

-Βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση οικοδομικών αδειών (€1,1 εκ.)

-Δημιουργία εθνικής στρατηγικής για «Έξυπνες Πόλεις» μέσω ενός ολοκληρωμένου πλάνου και πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης των αστικών πόρων και υπηρεσιών και τη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον (€35 εκ.)

-Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας- μεταφορά της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΠΚ στο σχολείο της Φανερωμένης, δημιουργία φοιτητικών εστιών, αναβάθμιση γειτονιών και ιστορικών οδών και παροχή κινήτρων για προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή (€28,8 εκ.)

Δικαστικό σύστημα- Καταπολέμηση της διαφθοράς- Οι επενδύσεις αφορούν:

-Εκπαίδευση των δικαστών / προσωπικού των δικαστηρίων (€0,2 εκ.)

-Αναβάθμιση της υποδομής των δικαστηρίων (€2,5 εκ.)

-Σχέδιο χορηγιών αναφορικά με την πιστοποίηση (ISO) οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης για καταπολέμησης της δωροδοκίας και της διαφθοράς (€2 εκ.)

  • Διασφάλιση Δημοσιονομικής και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (€44,5 εκ.)

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν:

-Ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για Διαχείριση Κρίσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα

-Πλαίσιο και Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των Μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων – ΜΕΧ

-Στρατηγική για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών του συστήματος τίτλων ιδιοκτησίας

-Νέο νομικό πλαίσιο και μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών από τα πιστωτικά ιδρύματα

-Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης υποχρεώσεων – δημιουργία αρχείου με τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις / οφειλές (π.χ. φόρο εισοδήματος, Φ.Π.Α., τέλη δημοτικών αρχών) οποιασδήποτε οντότητας (φορολογούμενοι πολίτες, εταιρείες, αυτοεργοδοτούμενοι, σωματεία κτλ.) προς την Κυπριακή Δημοκρατία

-Βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας (€0,8 εκ.)

-Στρατηγική για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού

-Ενίσχυση της εποπτείας των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων

-Βελτίωση της εισπρακτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του Τμήματος Φορολογίας (€32,9 εκ.)

-Αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού–ATP

Οι επενδύσεις αφορούν:

-Ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (€0,2 εκ.)

-Εκσυγχρονισμός του συστήματος τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών (€10,6 εκ.)

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας