anner-cyta-vodafone

ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού

InBusinessNews  16/11/2020 16:15
ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού

ΕΤΕΚ: Προβληματισμός για το χαμηλό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού

InBusinessNews  16/11/2020 16:15

Το ΕΤΕΚ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του μετά τη μελέτη της συνοπτικής Έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου στην οποία παρουσιάζεται ότι η υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του Κράτους ανήλθε μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, μόλις στο 34%.

RELATED ARTICLES

Το Επιμελητήριο είχε σημειώσει και είχε χαιρετίσει το γεγονός ότι ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την ανάληψη των καθηκόντων του, έθεσε ψηλά στις προτεραιότητές του τη βελτίωση των επιδόσεων του Υπουργείου του και συνεπώς και του Κράτους, σε σχέση με την υλοποίηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού και την έγκαιρη ολοκλήρωση αναπτυξιακών έργων. Το Επιμελητήριο εντοπίζει ότι, παρόλο που σε επιμέρους δείκτες παρατηρείται βελτίωση, σε επίπεδο γενικής εικόνας, δυστυχώς, φαίνεται πως το πρόβλημα είναι συστημικό και συνεπώς η προσπάθεια επίλυσής του θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί. Το όλο ζήτημα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ούτως ώστε να εντοπιστούν στρεβλώσεις ή αδυναμίες (οι οποίες ανά υπουργείο ή κατηγορία έργου μπορεί να διαφέρουν) και να τύχουν διόρθωσης.

Το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να συνδράμει στις προσπάθειές της και να καταθέσει εισηγήσεις οι οποίες να βελτιώσουν αυτή τη μέτρια εικόνα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕΚ καταθέτει ως καταρχήν σκέψεις ή και εισηγήσεις τα εξής:

(α) Οφείλει να μελετηθεί η περαιτέρω αξιοποίηση του εργαλείου των συμφωνιών-πλαίσιο σε μελετητικές υπηρεσίες ή σε μικρής αξίας κατασκευαστικά έργα. Το βασικότερο πλεονέκτημα της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου, αλλά κυρίως του χρόνου που απαιτείται για την ανάθεση χωριστών δημόσιων συμβάσεων, καθώς με μια διαγωνιστική διαδικασία μπορούν να γίνουν περισσότερες της μιας αναθέσεις.

(β) Πρέπει να μελετηθούν με προσοχή οι καθυστερήσεις που μπορεί να προκύπτουν από καταχρηστική χρήση της δυνατότητας προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ) ή και άλλα συναφή με την ΑΑΠ ζητήματα, στα οποία υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και να αναζητηθούν θεμιτές και δόκιμες λύσεις. Στόχος είναι η αποθάρρυνση της καταχρηστικής χρήσης της δυνατότητας προσφυγής και η ταχεία λήψη αποφάσεων.

(γ) Η εξαγγελία της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη θεσμοθέτηση του ρόλου του επαγγελματία Λειτουργού Αγορών και της Κεντρικής Μονάδας Αγορών που θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης αναθετουσών αρχών, είναι προς την ορθή κατεύθυνση και θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και να μετουσιωθεί σε αποτέλεσμα.  

(δ) Να μελετηθεί η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό, ωρίμανση και υλοποίηση σημαντικών έργων τα οποία είναι καθηλωμένα λόγω υπερφόρτωσης του υφιστάμενου μηχανισμού. 

(ε) Επιβάλλεται η ετοιμασία ρεαλιστικών προϋπολογισμών και η επαναξιολόγηση των διαδικασιών ανάθεσης οι οποίες σήμερα γίνονται με αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, καθώς σε μεγάλο βαθμό  οδηγούν και σε καθυστερήσεις κατά το στάδιο υλοποίησης και απορροφούν πόρους των αναθετουσών αρχών, οι οποίοι όφειλαν να είναι επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προϋπολογισμών. Συναφώς, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών στο στάδιο υλοποίησης, με βασικό ζητούμενο την επιτάχυνση  της επίλυσης της διαφοράς. 

(στ) Τέλος, η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου και αποτελεσματικού μηχανισμού για την παροχή βοήθειας από την Κεντρική Κυβέρνηση για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση, προώθηση και υλοποίηση μικρότερων έργων των επαρχιακών διοικήσεων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα βοηθούσε γενικότερα στη βελτίωση του ποσοστού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών της Πολιτείας. 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας