anner-cyta-vodafone

Τα πιθανά σενάρια για γήπεδο γκολφ στα δάση του Παραλιμνίου

InBusinessNews  13/11/2020 08:25
Τα πιθανά σενάρια για γήπεδο γκολφ στα δάση του Παραλιμνίου

Τα πιθανά σενάρια για γήπεδο γκολφ στα δάση του Παραλιμνίου

InBusinessNews  13/11/2020 08:25

Διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα αίτηση εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης που υπέβαλε η εταιρεία “Ayia Napa Forest Golf Ltd”, στις 11 Μαΐου 2020, για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη Αμμόχωστο έδωσε, με απάντησή του στη Βουλή, ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις ενστάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δημιουργία γηπέδου γκολφ εντός της περιοχής Natura 2000 Κάβο Γκρέκο και ύστερα από σχετική διερεύνηση για εξεύρεση νέας τοποθεσίας στην οποία να υπάρχουν οι λιγότερο δυνατόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις, η εταιρεία υπέβαλε νέα αίτηση.


Ανταλλαγή ιδιωτικής γης με κρατική ή χαλίτικη

Η νέα αίτηση αφορά κρατική δασική γη στα Κρατικά Δάση Άγιοι Σαράντα, Μάνα του Νερού και Αρκακούθκια, στον Δήμο Παραλιμνίου, συνολικής έκτασης 771.148 τ.μ.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία ενδέχεται να υποβάλει αίτηση για ανταλλαγή ιδιωτικής με κρατική δασική γη και η έκταση που δυνατόν να εκμισθωθεί στην εταιρεία, να αφορά μόνο την έκταση του γηπέδου γκολφ.

Επιπλέον, η εταιρεία ενδέχεται να αιτηθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας την εκμίσθωση μικρής έκτασης κρατικής (χαλίτικης) γης, για σκοπούς πρόσβασης και συνένωσης των κρατικών δασικών τεμαχίων.

Εκτός Natura
Όπως αναφέρεται, μετά από επιτόπιες επισκέψεις και μελέτη των χαρακτηριστικών της αιτούμενης περιοχής προκύπτει, ότι αυτή βρίσκεται εκτός του Δικτύου Natura 2000 και ότι τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή δεν είναι αποτρεπτικά για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος εκμίσθωσης της Κρατικής Δασικής Γης για τους προτεινόμενους σκοπούς της ανάπτυξης.

Καθώς το γήπεδο γκολφ και οι παρεμφερείς αναπτύξεις εμπίπτουν στο Πρώτο Παράρτημα του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου θα γίνει συνολική και ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε σχέση με τη δημιουργία και λειτουργία του εν λόγω έργου, πριν την αδειοδότησή του.  

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Καδή προς τη Βουλή, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δασικής Νομοθεσίας, έχει διεξαχθεί διαβούλευση με όλες τις επηρεαζόμενες αρχές/φορείς για το έργο και οι θέσεις τους ως επί το πλείστον είναι θετικές.

Καθορισμός ενοικίου
«Πέραν των πιο πάνω και αφού το Τμήμα Δασών θεωρεί ότι τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στην υπό μελέτη περιοχή δεν είναι αποτρεπτικά για τη θετική συγκατάθεση εκμίσθωσης της Κρατικής Δασικής Γης για σκοπούς ανάπτυξης και εφόσον αυτή θα υπόκειται στην εξασφάλιση εκ μέρους του αιτητή θετικής περιβαλλοντικής γνωμάτευσης, το Τμήμα προτίθεται να ζητήσει από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τον καθορισμό του αγοραίου ενοικίου», επεσήμανε ο υπουργός Γεωργίας.

Το Τμημα Δασών προτίθεται, επίσης, να δώσει τη συγκατάθεσή του στην εταιρεία για διαβούλευση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για διερεύνηση της δυνατότητας αδειοδότησης του έργου.

Καταληκτικά τονίζεται πωε νοείται ότι για τον μετριασμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο σχεδιασμός του έργου θα πρέπει να διακατέχεται από οικολογική προσέγγιση και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την προσαρμογή των κατασκευών στο περιβάλλον, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση μέρους της φυσικής βλάστησης.

Το χρονικό
Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αρ. 61.614, ημερομηνίας 16/02/2005, ενέκρινε την “Πολιτική Ενθάρρυνσης Επενδύσεων σε Γήπεδα Γκολφ”, μέσω της οποίας δόθηκε ενθάρρυνση για τη δημιουργία μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ παγκύπρια.

Στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου εκδηλώθηκε αρχικά ενδιαφέρον για τη δημιουργία δύο γηπέδων γκολφ. Ενδιαφέρον επέδειξε και η εταιρεία “Ayia Napa Forest Golf Ltd”, η οποία συστάθηκε το 1998 από τους ξενοδόχους της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ, με στόχο την προσέλκυση χειμερινού τουρισμού, αλλά και την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την απάμβλυνση της εποχικότητας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 65.664, ημερομηνίας 13/6/2007, αποφάσισε με βάση τον Κανονισμό 4 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής γης) Κανονισμών του 2006, την εκμίσθωση δασικής γης στην εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd, έκτασης 575 δεκαριών για τη δημιουργία γηπέδου Golf.  Η εκμισθωθείσα γη ήταν εντός της περιοχής Natura 2000, στο Κάβο Γκρέκο και η δημιουργία του θα γινόταν χωρίς την παροχή κινήτρων και χωρίς οποιαδήποτε οικιστική ή εμπορική ανάπτυξη.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των περιορισμών, η εταιρεία δεν προχώρησε στην υλοποίηση του έργου κρίνοντάς το οικονομικά ασύμφορο.

Στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με αρ. 76.587, ημερομηνίας 26/2/2014, ακύρωσε την Απόφαση με αρ. 65.664, ημερομηνίας 13/6/2007 και ενέκρινε με βάση τον Κανονισμό 10 των περί Δασών (Διάθεση Κρατικής Δασικής Γης) Κανονισμών του 2012, την εκμίσθωση προς την εταιρεία Ayia Napa Forest Golf Ltd, δασικής γης, έκτασης 590 δεκαριών στο Δάσος Αγίας Νάπας. Επαναβεβαίωσε, επίσης, τη δέσμευση της Κυβέρνησης για δημιουργία ενός μόνο γηπέδου γκολφ εντός της περιοχής Natura 2000 Κάβο Γκρέκο.

Με βάση την πιο πάνω Απόφαση, συνομολογήθηκε Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δασών και της εταιρείας Ayia Napa Forest Golf Ltd η οποία, μετά από τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο, υπογράφτηκε στις 3 Μαρτίου 2015.

Τον Ιούνιο του 2017, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας.  Κατά την εξέταση της αίτησης και με σκοπό την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος σχετική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης για την Κρατική Δασική Γη, η οποία εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000 “Κάβο Γκρέκο CY 3000005 και CY 3000002” [(“Τόπος Κοινοτικής Σημασίας” (ΤΚΣ) και “Ζώνη Ειδικής Προστασίας” (ΖΕΠ)].

Η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μετά την εξέταση της μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η δημιουργία και λειτουργία γηπέδου γκολφ και των συναφών τουριστικών αναπτύξεων εντός της προστατευόμενης περιοχής, θα έχουν σημαντικές αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή.

RELATED ARTICLES

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας