anner-cyta-vodafone

Διευκρινίσεις υπουργείου Οικονομικών για Σχέδια Χρηματοδότησης

InBusinessNews  18/06/2020 11:35
Διευκρινίσεις υπουργείου Οικονομικών για Σχέδια Χρηματοδότησης

Διευκρινίσεις υπουργείου Οικονομικών για Σχέδια Χρηματοδότησης

InBusinessNews  18/06/2020 11:35
Σε συνέχεια της εξαγγελίας από τον Υπουργό Οικονομικών στις 28 Μαΐου των μέτρων στήριξης της οικονομίας, το υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε ενημερωτικό σημείωμα για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 

RELATED ARTICLES


 
 
Χρειάζεται να συμβληθεί η κάθε τράπεζα ξεχωριστά με τον κάθε ένα φορέα, π.χ. με το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου(ΤΕΚ);
 
Ναι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ήδη όλες οι Τράπεζες (εκτός από την Ancoria) είναι συμβλημένες με την ΕΤΕπ στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Κάποιες τράπεζες έχουν περιθώρια αξιοποίησης από υφιστάμενες συμβάσεις.
 
Στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Κύπρου (ΤΕΚ) συμμετέχει μόνο η Τράπεζα Κύπρου και η Ancoria. Θα γίνει προσπάθεια να πεισθούν όλες οι τράπεζες να συμμετάσχουν.
 
Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European Guarantee Fund»), το οποίο δημιουργήθηκε για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Κύπρος αποφασίστηκε να συμμετάσχει στο Ταμείο συνεισφέροντας ποσό ύψους €32,5 εκ. υπό την μορφή εγγυήσεων Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων είναι να ανταποκριθεί στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας διασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ, οι Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια των κρατών μελών που θα συμμετέχουν στο ταμείο, έχουν πρόσβαση σε επαρκή ρευστότητα ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που δημιούργησε η κρίση και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης των οικονομιών τους. Το Ταμείο έχει σχεδιαστεί για να παραχωρεί, μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, απευθείας εγγυήσεις μέχρι και 80% προς τους ενδιάμεσους οικονομικούς φορείς (τράπεζες) για χρηματοδότηση ΜΜΕ. Θα μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμούς μετά τη σύσταση του Ταμείου.
 
Θα είναι γενικές/κοινές οι συμβάσεις που θα υπογραφούν για όλες τις Τράπεζες, ή θα είναι διμερείς συμβάσεις; Στην περίπτωση που θα είναι διμερείς οι συμβάσεις, η κάθε Τράπεζα θα πρέπει να διαπραγματευτεί ξεχωριστά τους δικούς της όρους; Θα μπορεί να γίνει επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων, στην περίπτωση που υπάρχουν;
 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω οι Τράπεζες (εκτός από την Ancoria) είναι συμβλημένες με την ΕΤΕπ στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι συμβάσεις είναι διμερείς με την ΕΤΕπ και είναι παρόμοιες μεταξύ τους. Οι Τράπεζες υπογραφούν πανομοιότυπα ΜΟU με το Υπουργείο Οικονομικών. Εννοείται ότι πρέπει να εξαντληθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις για να υπογραφούν νέες.
 
Πως θα γίνει η κατανομή του ποσού από το κάθε ταμείο σε κάθε Τράπεζα; Θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσό για κάθε τομέα δραστηριότητας;
 
Η κατανομή σε κάθε Τράπεζα γίνεται με βάση τη δυνατότητας της να χορηγεί τα δάνεια στις ΜΜΕ και την επιτυχία που είχε στο παρελθόν. Δεν θα υπάρχει στόχευση για κάποιο τομέα. Όλοι οι τομείς και οι δραστηριότητες είναι επιλέξιμοι με μερικές εξαιρέσεις όπως η Ανάπτυξη ακινήτων, η Παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ο Τζόγος, στοιχήματα και σχετικός εξοπλισμός, Κατασκευή, μεταποίηση ή διανομή καπνού;
Το κεφάλαιο κίνησης / υπερανάληψη θα είναι επιλέξιμο.
 
 
Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσό που θα λαμβάνει κάθε πελάτης από το κάθε σχέδιο; Συνδέονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους τα σχέδια;
 
Ναι υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ύψος και τη διάρκεια του δανείου. Τα Σχέδια μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.
 
Αναφορικά με το εγγυημένο ποσό του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων, σε ποιες περιπτώσεις η εγγύηση θα είναι μικρότερη του 80%; Θα πρέπει να διευκρινιστεί η τιμολόγηση και η διάρκεια του εν λόγω σχεδίου.
 
Το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων θα καλύπτει μέχρι 80%. Λεπτομέρειες θα μπορούν να δοθούν μετά τη σύσταση του Ταμείου.
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο θα υπάρχει οποιοδήποτε κόστος συμμετοχής της Τράπεζας στα εν λόγω σχέδια.
 
Ενδέχεται σε κάποια από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων να υπάρχει Guarantee fee. ΄Όταν ανακοινωθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΤΕπ και το EIF που θα τα διαθέτουν θα υπάρχει η σχετική πληροφόρηση.
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα της τιμολόγησης και κατά πόσο η κάθε Τράπεζα θα ακολουθεί τη δική της τιμολογιακή πολιτική.
 
Κάθε τράπεζα κάνει τη δική της τιμολόγηση και ο κυριότερος όρος που θέτει η ΕΤΕπ είναι η υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να μεταφέρουν μέρος του ευνοϊκού επιτοκίου που τους παρέχεται στις ΜΜΕ.
 
Οι αιτητές θα τυγχάνουν μόνο της αξιολόγησης των Τραπεζών ή θα τυγχάνουν και αξιολόγησης άλλων φορέων;
 
Οι αιτητές θα τυγχάνουν μόνο την αξιολόγηση της Τράπεζας. Η ΕΤΕπ δίνει τη δική της έγκριση για την τήρηση των κριτηρίων στα πλαίσια του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για χορήγηση δάνειων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
Πίσω στην αρχή της σελίδας