anner-cyta-vodafone

Αυτά είναι τα 27 μέτρα που θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή

Αυτά είναι τα 27 μέτρα που θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή

Αυτά είναι τα 27 μέτρα που θα ψηφίσει σήμερα η Βουλή

27 μέτρα περιλαμβάνονται στο πλήρες πρόγραμμα στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Τα μέτρα η κυβέρνηση θεωρεί πως συμβάλουν στην ενίσχυση του δικτύου προστασίας των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Αναλυτικά όλα τα μέτρα όπως αυτά περιλαμβάνονται σε έγγραφο που εξασφάλισε το InBusinessNews:
 

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy , ώστε να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.
Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο Σχέδιο και αφορά Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές Μέτοχους, υψηλόβαθμα Διευθυντικά Στελέχη επιχειρήσεων καθώς και σε όσους είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση διοικητικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της κάθε επιχείρησης.
Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) για τους Διευθυντές Μετόχους, κ.λπ., αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους.
 

Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

                Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του  25% συνεπεία της πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy .
                Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και μέχρι και στο 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων. Το εν λόγω ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται μέχρι το 60% των ασφαλιστέων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και θα διέπεται από τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις του ανεργιακού επιδόματος, όπως αυτό ορίζεται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.
Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής υπολογίζεται στις 220.000 περίπου μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020.

Αυτοτελώς Εργαζόμενοι

                Περίπου 40.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά στην καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 55% των ασφαλιστέων αποδοχών τους, με ανώτατο όριο τα €800 και νοουμένου ότι τηρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μισθωτούς. 
Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση.
 
 
Γενικοί Όροι

Στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει προσωπικό στην επιχείρηση, το οποίο θα λαμβάνει το ειδικό ανεργιακό επίδομα στην επιχείρηση, καταβάλλοντας στους εν λόγω υπαλλήλους το υπόλοιπο του μισθού τους και τις ανάλογες εισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση λόγω Κορωνοϊού.

Η κάθε επιχείρηση που αιτείται συμμετοχή στα Σχέδια θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο τόσο του προσωπικού που θα παραμείνει στην εργασία επειδή χρειάζονται οι υπηρεσίες του, δεδομένου ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε αναστολή για προσωρινή περίοδο δεν παύει να προγραμματίζει και να προωθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία της, όσο και του προσωπικού που θα αποδεσμευτεί προσωρινά.

Με την ηλεκτρονική αίτησή τους, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν  αυτοδήλωση από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση και αφού μελετήσει τα δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση που ισχύει και τον τύπο και δραστηριότητες της επιχείρησης, θα πιστοποιεί την εκτιμώμενη ή / και υφιστάμενη μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 25% για την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου 2020. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνταν κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς, η βάση σύγκρισης θα είναι οι αμέσως προηγούμενοι μήνες (εκτός και αν είναι εποχικές οι δραστηριότητες της επιχείρησης). Σημειώνεται ότι θα γίνουν και εσωτερικοί έλεγχοι για τη μείωση του κύκλου εργασιών.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στα Σχέδια είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 και σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, να μην απολυθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος για περίοδο 6 μηνών (με τις εξαιρέσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων κ.λπ.) μετά τη λήξη της παροχής του ειδικού ανεργιακού επιδόματος. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους.

Τα Σχέδια ισχύουν για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και η ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή επιχειρήσεων θα πρέπει να υποβάλλεται από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση, σύμφωνα με τον Νόμο. Επισημαίνεται ότι Όμιλος με θυγατρικές εταιρείες που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Σχέδιο θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση η κάθε θυγατρική ξεχωριστά. Κάθε εργοδότης που έχει διαφορετικό Αριθμό Μητρώου Εργοδότη κατά Επαρχία θα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Νοείται πως από τα Σχέδια Αναστολής Εργασιών εξαιρούνται Αδειδοτημένα Τραπεζικά Ιδρύματα, Οργανισμοί του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (π.χ. Ημικρατικοί Οργανισμοί, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Δικαιούχοι των Σχεδίων είναι και πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται.

Τα Σχέδια Αναστολής αφορούν και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εργάζονται. Σημειώνεται ότι τα ειδικά επιδόματα που θα καταβληθούν σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα ληφθούν υπ’ όψη για σκοπούς υπολογισμού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (για τον μήνα καταβολής τους).

Επισημαίνεται ότι δικαιούχος της Ειδικής Άδειας για Φροντίδα Παιδιών ή / και της Ειδικής Άδειας Ασθενείας δεν δύνανται να είναι δικαιούχος του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την ίδια περίοδο.

 

 Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο (και ευρύτερο δημόσιο) τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς.

Για την «ειδική άδεια», η οποία, δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και 4 εβδομάδες στο παρόν στάδιο, και στην οποία δεν περιλαμβάνονται αργίες, θα παραχωρείται σε γονέα με (ακαθάριστο) μισθό μέχρι €2.500 επίδομα ως ακολούθως:

για τα πρώτα €1.000 του μισθού του γονέα θα καταβληθεί επίδομα «ειδικής άδειας» σε ποσοστό 60% του μισθού και για τα επόμενα €1.000 του μισθού του, θα καταβληθεί επίδομα σε ποσοστό 40%. Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών, η αναλογία για καταβολή του επιδόματος                 διαφοροποιείται στο 70% και 50% αντίστοιχα.

Αν ο ένας γονέας εργάζεται και ο άλλος όχι (είτε επειδή λαμβάνει επίδομα            ανεργίας, είτε επειδή συμμετέχει σε Σχέδιο Αναστολής Εργασιών, είτε για άλλους      παρόμοιους λόγους), ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την ειδική άδεια για εκείνη την περίοδο, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται έχει νοσήσει ο ίδιος με τον ιό ή νοσηλεύεται ή είναι πρόσωπο με αναπηρία ή είναι πρόσωπο σε υποχρεωτικό περιορισμό.

Η υπό αναφορά άδεια σε γονείς για τη φροντίδα παιδιών, η οποία μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy, θα παραχωρείται, αν η φύση της εργασίας τους δεν επιτρέπει την τηλεργασία ή την εργασία από το σπίτι ή την εργασία με ευέλικτο ωράριο και εάν δεν υπάρχει εσωτερική βοήθεια. Η άδεια θα παραχωρείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση.

Η εν λόγω άδεια εφαρμόζεται για γονείς προσώπων με αναπηρίες                         (ανεξαρτήτως ηλικίας), νοουμένου ότι δεν παραχωρείται για τα εν λόγω πρόσωπα       επίδομα φροντίδας.

Η περίοδος της ειδικής άδειας, θα θεωρείται περίοδος εξομοιουμένης                    ασφάλισης.

Για τον δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι οι οποίοι κριθούν από τους οικείους             Υπουργούς ότι πρέπει να προσέλθουν στην εργασία τους, αλλά παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν στην οικία τους για φροντίδα τους παιδιών τους, θα πρέπει σε            συνεννόηση με τον Προϊστάμενο τους, να γίνονται διευθετήσεις για την αντικατάσταση τους.

 Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων υπολογίζεται στις 50.000 πρόσωπα.

 
 

Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

 
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.

Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός υπό τηλεφωνική παρακολούθηση]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.

Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ο έτους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και οι οποίοι εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, είτε στις ομάδες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον Προσωπικό Ιατρό τους.

Το πιο πάνω μέτρο αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα, νοουμένου ότι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα.
Αιτήσεις για το ειδικό επίδομα ασθενείας μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy
 

Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου

Σκοπός του τροποποιητικού Νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε για τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο να ανασταλεί και η περίοδος αποπληρωμής να επεκταθεί κατά δύο μήνες, λόγω των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 

 Σχέδιο απολαβών εργαζομένων στα Απογευματινά Προγράμματα του   Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Καταβολή επιδόματος, το οποίο θα ισούται με πλήρεις απολαβές, σε περίπου 5.000 πρόσωπα που απασχολούνται σε Απογευματινά και βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Μουσικά Σχολεία, Αθλητικά Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα Τεχνικών Σχολών και το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης») και άλλα παρόμοια προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
 

Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (λήγει 31 Μαρτίου 2020)

 

Δημιουργία κινητών συνεργείων για την εξυπηρέτηση απομονωμένων          ηλικιωμένων και ευάλωτων προσώπων, έτσι ώστε να μπορούν να                     προμηθεύονται τα αγαθά που έχουν ανάγκη. Έχει ετοιμαστεί σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία θα συζητηθεί στην Συνεδρία του ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2020.

 
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩN
 

Πρόνοια για μέτρα προστασίας της υγείας ύψους €100εκ για καταπολέμηση της πανδημίας σε περίπτωση που χρειαστεί, τα οποία θα καλύπτουν, μεταξύ άλλων:

 

Απασχόληση πρόσθετου ιατρικού, νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού και για αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ανταπόκριση στο έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν.

Ενίσχυση σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή

Ενίσχυση του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή

Ενίσχυση του Κέντρου Ασθενοφόρων

Ενίσχυση της Υπηρεσίας 1420

Φιλοξενία σε χώρους «καραντίνας»

Μέτρα για ενημέρωση του κοινού για προστασία από COVID19

Άλλα έκτακτα μέτρα

Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ η οποία προγραμματίζεται την 31/3/2020 για τρεις μήνες, από εργοδότες, εργαζομένους και κράτος, για ενίσχυση του τομέα υγείας στην προσπάθεια καταπολέμησης του ιού και για μη επηρεασμό των εισοδημάτων των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος

 
 
 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Προσωρινή αναστολή για τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις,  χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων ή πρόσθετου φόρου. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020 με εξαίρεση επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας όπως π.χ φαρμακεία, υπεραγορές, AHK, CYTA κτλ.

Προσωρινή αναστολή μέχρι τις 31/05/2020 (από 31/03/2020), της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης

 

Διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις για υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 

Αναστολή μέχρι Ιανουάριο 2021 της διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα για τρίμηνη ειδοποίηση πριν την διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών

Παράταση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους €350 μέχρι 31/12/2020.

Παράταση της υποχρέωσης υποβολής Ετήσιας Έκθεση μέχρι και 28/01/2021

Παράταση της επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΠ μέχρι αρχές του 2021

   

Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα, για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση / ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων.

 
 

 Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού. Πρόσθετες πιστώσεις €11εκ για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του 2020, σε συνεργασία με Αεροπορικές Εταιρείες  και Οργανωτές Ταξιδίων, δράσεων για ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020– Μαρτίου 2021 καθώς και άλλες δράσεις που κριθούν απαραίτητες στον τομέα του τουρισμού.

 

Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων ύψους €2.δις σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα με στόχο την αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία. Το Σχέδιο αφορά:

 

Παροχή νέων χαμηλότοκων δανείων ύψους €1.750 δις.  (περίπου κατά το ήμισυ των κανονικών επιτοκίων) σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του κορωνοιού. Με αυτό τον τρόπο στηρίζονται οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν τα επόμενα χρόνια.

Επιδότηση μέρους του επιτοκίου σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις, συνολικού ύψους €250 εκ..

 
Απαραίτητη προϋπόθεση όπως επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο να μην προβούν σε απολύσεις μέχρι το τέλος του χρόνου 2020.

Μέτρα αναστολής με ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων, για πιστωτικές διευκολύνσεις προς τράπεζες και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της κρίσης, νοουμένου ότι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή δόσεων πάνω από 30 ημέρες κατά τις 29.2.2020.

Αναστολή της λήψης μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανακτήσεις των πιστωτικών διευκολύνσεων.

Αναστολή των υποχρεώσεων χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους καταστάσεων.

 
IV. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

Επίδομα παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό

Παρέχεται επίδομα ύψους €750 για κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα
 
20.          Σχέδιο για επαναπατρισμό Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό για ειδικούς λόγους και σύμφωνα με τα σχετικά Διατάγματα μπορούν να επαναπατριστούν
 
21.          Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κτλ) για να αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Έχει εισαχθεί.
 
22.          Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών. Αλλά και από τις τράπεζες – ανακοίνωση Συνδέσμου Τραπεζών
 
23.          Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία».
 
24.          Αναστολή εξώσεων για περίοδο 2 μηνών
 
25.          Καθολική μείωση του ηλεκτρικού για καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 2 μηνών. Έχει τροχιοδρομηθεί.
 
26.          Νομοθετική ρύθμιση της διεξαγωγής συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων (τόσο στο δημόσιο όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) μέσω τηλεδιασκέψεων.
 
27.          Επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση στη βάση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ), σύμφωνα με τις πρόνοιες και κριτήρια του ΚΕΠ.
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας