anner-cyta-vodafone

Οι έξι συστάσεις για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας

  19/07/2019 12:05
Οι έξι συστάσεις για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας

Οι έξι συστάσεις για την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας

  19/07/2019 12:05

Σε έξι συστάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας επικεντρώνεται η πρώτη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας, την οποία δημοσίευσε την Παρασκευή 19 Ιουλίου το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. Η ετοιμασία της Έκθεσης στηρίχθηκε από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), κατόπιν σχετικού αιτήματος στήριξης από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

RELATED ARTICLES


Το έργο υλοποιήθηκε από την ολλανδική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ECORYS, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη σύστασή του, τον Ιούνιο του 2018, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου ανέλαβε την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και παράλληλα των επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας σε θέματα ανταγωνιστικότητας, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας ετήσιων εκθέσεων ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο έθεσε υπό την αιγίδα του και την πρώτη αυτή έκθεση, παρακολουθώντας την εξέλιξή της και συμβάλλοντας στην τελική της διαμόρφωση.

Στην έκθεση υιοθετείται ένας ευρύς ορισμός του όρου ανταγωνιστικότητα, που εμπεριέχει το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και άλλων παραγόντων που υποστηρίζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις μιας χώρας και, κατά συνέπεια, υποστηρίζουν την επίτευξη ψηλού και βελτιωνόμενου επιπέδου ζωής των πολιτών της σε βιώσιμη βάση.

Η Έκθεση περιλαμβάνει  ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων της κυπριακής οικονομίας σε μία σειρά παραμέτρων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτήν καταγράφονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, ενώ περιλαμβάνονται πρόσθετα και ορισμένες συστάσεις πολιτικής για αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με ειδική ανάλυση του τομέα σε ξεχωριστή ενότητα της Έκθεσης, ενόψει της σημαντικότητας του για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, τόσο συνολικά όσο και σε επιλεγμένες πτυχές, καταγράφονται στην Έκθεση στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ευρέως διαδεδομένα πλαίσια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως η Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και η Έκθεση Επιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας. Παράλληλα χρησιμοποιείται και ένας μεγάλος αριθμός άλλων δεικτών που αντανακλούν επί μέρους πτυχές της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Συνολικά, στο πλαίσιο της έκθεσης, εξετάζονται γύρω στους 150 δείκτες, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις 12 άλλων επιλεγμένων οικονομιών και τον μέσο όρο της ΕΕ. Γίνεται επίσης διαχρονική επισκόπηση των επιδόσεων της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Απώτερος στόχος της αποτύπωσης των δεδομένων αυτών είναι ο εντοπισμός των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και η προτεραιοποίηση μεταρρυθμιστικών μέτρων για βελτίωσή της. Η ανάλυση των δεικτών καταλήγει σε έξι τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να εστιαστούν βραχυπρόθεσμα οι πολιτικές και τα μεταρρυθμιστικά μέτρα της κυπριακής κυβέρνησης, στοχεύοντας στην ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στους τομείς αυτούς εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα και κενά, παράλληλα με σημαντικές προοπτικές για ουσιαστική συμβολή τους στην μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  

Στην Έκθεση αναγνωρίζεται η υφιστάμενη δυναμική ανάπτυξης στη χώρα, σε συνέχεια της σημαντικής προόδου των τελευταίων χρόνων που οδήγησε στην ανάκαμψη μετά την κρίση και στην επαναφορά της κυπριακής οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας παράλληλα ένα γενικά καλό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και αξιολογώντας κατ’ αρχήν θετικά τις συνθήκες αγοράς στην Κύπρο, τα συμπεράσματα της έκθεσης επικεντρώνονται στις ακόλουθες συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας:

•    Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυπριακών επιχειρήσεων.  
•    Ενίσχυση των συμπράξεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 
•    Ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων.
•    Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και διάθεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
•    Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση για ενίσχυση των δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις. •    Ενίσχυση της εξωτερικής συνδεσιμότητας, μέσα από τη διαμόρφωση μίας ενιαίας στρατηγικής για τις μεταφορές στην Κύπρο, και τη συνδεσιμότητα και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με βασικούς διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.    

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας  για την Κύπρο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.ecompet.cy ). 

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ

Σχετικά Άρθρα

Πίσω στην αρχή της σελίδας